Till startsidan
Start / Hälsa & vård / Coronaviruset och covid-19 / Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv

Konsekvensanalys ur ett folkhälsoperspektiv

Region Värmland har under 2020–2021 analyserat de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland till följd av covid-19, med fokus på de smittbegränsande åtgärdernas effekter.

Syftet med analysarbetet var att belysa vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som pandemin, och samhällets anpassningar till den, har fått eller kan komma att få på folkhälsan i Värmland. Störst fokus har lagts på de smittbegränsande åtgärdernas inverkan på människors vardag, liv och hälsa.

Under våren 2021 genomfördes bland annat en webbundersökning, för att ta reda på hur invånare i Värmland hade det just då. Undersökningen har hjälpt oss att på ett bättre sätt beskriva hur pandemin påverkar hälsa och livssituation och att synliggöra var behov av olika åtgärder finns.

Analyserna ska bidra till planering av åtgärder för att förebygga negativa, långsiktiga konsekvenser. Exempelvis har kultur- och bildningsnämnden tillsatt extra resurser för att idéburen sektor ska kunna organisera sig och möta upp de behov som uppstår i pandemins kölvatten.

Pandemin har medfört globala effekter som världen sällan, eller aldrig, tidigare sett. Kunskapsläget är inte självklart och möjligheterna att förutse utvecklingen framåt är begränsad. Tolkning av enskilda rapporter, iakttagelser och erfarenheter ska därför ske med försiktighet.

Uppföljande rapport 2021

Den uppföljande rapporten ”Fortsatt och fördjupad analys av de indirekta konsekvenserna för folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19” togs fram i slutet av 2021. Rapporten speglar den tid av ytterligheter som varit under pandemin. Personer och grupper som redan tidigare var utsatta har i många fall blivit än mer utsatta under pandemin. Många ofrivilligt ensamma blev ännu ensammare och utsatta barn blev än mer utsatta när många aktiviteter ställdes in. Samtidigt finns tecken på att hälsan för befolkningen som helhet har hållit sig stabil under pandemin.

Den långa tiden av ökad isolering, distansarbete, oro och rädsla för sjukdom, förlust av hälsofrämjande aktiviteter med mera har gjort avtryck som kommer påverka samhället under lång tid framöver. Rapporten innehåller förslag på åtgärder för ett fortsatt arbete med uppföljande omvärldsbevakning för att hantera kommande kriser i framtiden.

Viktigt med samverkan

En viktig förutsättning för att Region Värmlands arbete ska kunna göra skillnad är att det görs i samverkan med alla relevanta aktörer i länet. I Värmland finns en bred och hög kompetens och många samverkansarenor för folkhälsofrågor.

Genom att tillsammans använda oss av de resurser som finns tillgängliga, kan vi både dämpa effekterna för de mest utsatta grupperna och främja hälsa för befolkningen som helhet. Samtidigt behöver vi bygga upp strukturer för bättre lärande och förmåga till återhämtning efter kriser i samhället.

Länkar

Rapporten har tagits fram i det folkhälsostrategiska arbetet på enheten Hållbar utveckling. Den följer upp slutsatser och prognoser av föregående rapporter.

Här finns den uppföljande rapporten från 2021 – ”Fortsatt och fördjupad analys av de indirekta konsekvenserna för folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19” Pdf, 529 kB. .

Länkar till alla rapporter finns nedan.

Rapporterna

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?