Start / Kultur / Kulturutveckling / Vårt strategiska arbete

Vårt strategiska arbete

Kulturavdelningen ska vara ett stöd till områdesledning och kultur- och bildningsnämnden i frågor som rör kulturpolitik och bidragsgivning och har uppdrag som innebär att initiera, stödja och leda utvecklingsprojekt i samverkan med andra.

Nedanstående text beskriver hur kulturavdelningen arbetar med uppdragen som beskrivs i ingressen. Vi arbetar utifrån Värmlands kulturplan.

Metoderna för arbetet är utveckling av nya arbetssätt, kompetensutveckling, talangutveckling, omvärldsanalyser, metodutveckling, kunskapsspridning, nätverksträffar, rådgivning med mera.

Samarbete med andra

Samarbete sker med kommuner, civilsamhälle, näringsliv och organisationer i hela Värmland samt med andra regioner, statliga myndigheter och nationella aktörer inom kulturområdet och internationella samarbetspartners. 

På den nationella nivån samarbetar vi främst med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor samt Svenska Filminstitutet. 

Våra kulturområden 

Kulturavdelningen bedriver utvecklingsarbete inom bild och form, dans, biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, film, hemslöjd samt viss annan främjande och utvecklande kulturverksamhet, främst inom området barn- och ungdomskultur. Inom avdelningen finns också Mediecenter som erbjuder kommuner och föreningar i länet en gemensam mediebank.  

Avdelningens prioriterade insatsområden är att människan skapar, möts och växer genom kultur, platsen formas av kultur och att konsten är dynamisk, utmanande och obunden. Läs mer om Människan, platsen och konsten.

Finansiering 

Drygt 30 procent av avdelningens finansiering är statsbidrag. Resterande del är regionala bidrag. Till det kommer projektbidrag som i huvudsak söks från Statens kulturråd och varierar från år till år. Mediecenters verksamhet bekostas av länets 16 kommuner. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen