Start / Kultur / Sjukhusbiblioteken / Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

Databaser, tidskrifter, e-böcker och appar

I våra databaser kan du söka vetenskapliga artiklar och annan information som rör hälso- och sjukvård.

Region Värmlands anställda kommer åt databaserna, e-tidskrifterna och de medicinska e-böckerna utan inloggning inom regionens nätverk. Utanför nätverket behövs en inloggning. Regionanställda och privata vårdgivare som ingår i vårdval Värmland har möjlighet att ansöka om ett konto för inloggning här.

Beställning av artiklar i fulltext görs till anställda inom Region Värmland.

Svar på vanliga frågor om till exempel sökteknik, databaser, tillgång till e-tidskrifter.

Nyheter

UpToDate, Dynamed och Medibas innehåller aktuell forskningsbaserad evidens med vetenskapliga sammanställningar inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

I enlighet med copyright och licensavtal tecknade av Eira och Sjukhusbiblioteken i Värmland gäller nedanstående.

Enskilda användare har rätt att

 • skriva ut enstaka artiklar för eget bruk, för undervisning eller forskning
 • spara enstaka artiklar, till exempel i ett referenshanteringssystem
 • e-posta artiklar till andra behöriga användare
 • lägga upp nyhetsbevakning på enskilda tidskrifter

Det är inte tillåtet att

 • skriva ut eller ladda ned hela nummer av en tidskrift, eller oproportionerligt stora mängder artiklar
 • sälja eller vidaredistribuera innehåll
 • skicka artiklar till obehöriga användare
 • avslöja inloggningsuppgifter för icke-behöriga användare
 • använda text utan att ange källan och inte heller förvanska innehållet i artiklarna

Mer information hittar du på Eiras hemsida.

Databaser

1177.se

1177 Vårdguiden ger dig råd och information om din hälsa, sjukdomar och om att söka vård. Finns på webben och på telefon.

Åtkomst: För alla

A

American Doctoral Dissertations

Doktorsavhandlingar från USA. Ibland med länk till fulltext.

Åtkomst: För alla.

Arbline

I (nya) Arbline hittar du böcker och uppsatser inom ämnet arbetsvetenskap. Databasen består av flera olika databaser med både nya och äldre publikationer.

Åtkomst: För alla.

B

Best Bets

I Best Bets hittar du bland annat CAT:s för akutsjukvård. En CAT (Critically Appraised Topics) är en kortare och enklare version av en systematisk översikt och försöker ofta besvara frågor om hur säker och effektiv en viss behandlingsmetod är.

Åtkomst: För alla.

Bibliomap

I Bibliomap (the EPPI-Centre database of health promotion research) hittar du olika studier som handlar om friskvård och folkhälsa.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp

C

Campbell Collaboration library

The Campbell Collaboration library arbetar med Cochrane som förebild. I den här databasen hittar du systematiska översikter inom rättsområdet, utbildning och social välfärd.

Åtkomst: För alla.

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)

CINAHL vänder sig till dig som vill hitta vetenskapliga artiklar om omvårdnad, rehabilitering och oral hälsa. Detta är en välkänd databas som används av många sjukhus och vårdvetenskapliga institutioner.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (pdf) Pdf, 349 kB.

ClinicalKey

ClinicalKey innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. ClinicalKey innehåller även bilder, filmer, läkemedelsinformation, kliniska behandlingsguider, patientinformation och evidenssammanfattningar.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:

ClinicalTrials.gov

Här kan du söka pågående och avslutade kliniska studier från olika delar av världen.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (clinicaltrials.gov)

Cochrane Database of Systematic Reviews

Cochranes systematiska översikter är kända för att vara grundliga och välgjorda. Förutom att det här är en bra databas när du söker studier med hög evidens, så finns också möjlighet till RSS; något vi på sjukhusbiblioteken gärna berättar mer om.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (cochranelibrary.com)

D

DARE, Database of Abstracts of Reviews of Effects

I DARE kan du söka systematiska översikter. Målsättningen med databasen är att vara ett komplement till Cochrane. Tyvärr finns inte några nya översikter efter mars 2015.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (crd.york.ac.uk)

DIVA

I DIVA kan du söka forskningspublikationer och studentuppsatser från 49 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Åtkomst: För alla

DoPHER (Database of Promoting Health Effectiveness Reviews)

I DoPHER hittar du översiktsartiklar och systematiska översiktsartiklar som handlar om friskvård och folkhälsa.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (eppi.ioe.ac.uk)

DoPP, Database of Published Conference Proceedings

I DoPP hittar du konferens- och mötessammanfattningar från hela världen. Mycket kommer från USA och täcker flera ämnesområden, varav medicin är ett.

Åtkomst: För alla.

Drugline

I Drugline hittar du svar på farmaceutiskt relaterade frågor t.ex. om olika biverkningar el. hur olika mediciner fungerar tillsammans. Svaren är publicerade i fulltext.

Åtkomst: För alla.

Dynamed

Dynamed är ett kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

Åtkomst

Endast för regionanställda och vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Åtkomst utanför regionens nätverk genom Open Athens:

 1. Ansök om ett Open Athenskonto för inloggning (register.openathens.net)
 2. Använd sedan länken till Dynamed på bibliotekets databassida.
 3. Logga in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

eller

 1. Gå till www.dynamed.com välj "Sign in" och klicka därefter på länken Institutional OpenAthens.
 2. Logga in med ditt Open Athenskonto.

Instruktioner

Sökhjälp (connect.ebsco.com)

E

Embase.com

I Embase hittar du vetenskapliga artiklar och konferenstryck inom medicin och farmakologi. När du söker i Embase, så söker du samtidigt också i Medline. Fördelen att söka direkt i Medline är att du då söker du på Medlines egna ämnesord (MeSH-termer). Fördelen att söka i Embase är att här finns fler artiklar inom bl.a. farmakologi.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (service.elsevier.com)

Epistemonikos

I Epistemonikos hittar du bl.a. systematiska översikter som rör hälso- och sjukvård.

Åtkomst: För alla

ERIC

I Eric kan du söka artiklar och annat litteratur inom ämnesområdena pedagogik och psykologi.

Åtkomst: Endast regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (eric.ed.gov)

EU Clinical Trials Register

Här kan du söka kliniska studier från olika EU-länder. Pågående studier beskrivs i ett "protocol" och för avslutade studier kan man ta del av resultatet.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (clinicaltrialsregister.eu)

G

I

IATE

Här kan du översätta söktermer mellan olika språk. De största europeiska språken finns representerade. Översättningen är ämnesspecifik, så du får förslag på hur ordet översätts inom olika områden.

Åtkomst: För alla

ICTRP

Portal administrerad av WHO med tillgång till en rad nationella och internationella register över kliniska studier.

Åtkomst: För alla.

J

Janusinfo

Janusinfo riktar sig till läkare och sjukvårdspersonal. Här hittar du läkemedelsinformation för Stockholms Läns Landsting, men som även kan vara aktuell för sjukvården i övriga Sverige. Under rubriken beslutsstöd finns information om interaktioner, läkemedel vid graviditet, olika läkemedels påverkan på foster och läkemedel ur ett köns- och genusperspektiv.

Information som riktar sig direkt till patienter finns i form av broschyrer som berör åkommor där antibiotika inte bör användas.

Åtkomst: För alla.

K

Kolada

Mer infoHär redovisas landstingens och kommunernas nyckeltal, som ligger till grund för statistik rörande de olika verksamheterna.

Åtkomst: För alla

L

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. På biblioteket finns även böcker med stiftelser och fonder för den som vill söka pengar t.ex. för studier el. studieresa.

Åtkomst: för alla.

M

Medibas

Medibas är ett kunskapsstöd med fokus på primärvård. Innehållet baseras på svenska och internationella evidensbaserade kunskapskällor.

Åtkomst: Endast för regionanställda och vårdgivare inom Hälsoval Värmland. Läs mer om åtkomst utanför regionens nätverk.

Instruktioner: Sökhjälp

Medline

I Medline, den mest kända medicinska databasen, hittar du vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, biokemi och veterinärmedicin. Medline och PubMed är i princip samma databas, men gränssnitten ser olika ut. Medline har samma gränssnitt som AMED, Embase och PsycInfo, så du som även söker i dessa databaser söker med fördel i Medline.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:
Sökhjälp - advanced search (pdf) Pdf, 310 kB.
sökhjälp - basic search (pdf) Pdf, 311 kB.

Medline Plus

I Medline Plus hittar du information om hälsa och sjukdom på engelska och som riktar sig till patienter. Information finns även på spanska.

Åtkomst: För alla.

N

Naric Rehabdata

I Naric Rehabdata hittar du artiklar, rapporter och böcker som handlar om rehabilitering.

Åtkomst: För alla.

Nationellt klinisk kunskapsstöd

Ett gemensamt kunskapsstöd för Sveriges landsting och regioner. Kunskapsstödet är under utveckling.

Åtkomst: För alla

NICE Evidence Search

I NICE Evidence Search hittar du information rörande hälsa och sociala frågor. Informationen kommer från olika källor som valts ut av brittiska NICE (The National Institute for Health and Care Excellence). NICE publicerar också egna guidelines och andra dokument med rekommendationer. Många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (nice.org.uk).

O

OT Seeker

I OT Seeker hittar du systematiska översikter och kontrollerade studier inom arbetsterapi. Databasen är ett bra komplement till Medline och AMED, men ibland kan det vara svårt att få tag på fulltexten.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (otseeker.com)

P

Patientinformation

Detta är några exempel på sidor med patientinformation:

PDQ

Här hittar cancerrelaterad information från National Cancer Institute; evidensbaserade sammanfattningar till fackpersonal och patienter, uppslagsverk med mera.

Åtkomst: För alla

PEDro, The Physiotherapy Evidence Database

I PEDro hittar du randomiserade studier, systematiska översikter och kliniska riktilinjer inom ämnet fysioterapi. Ibland kan det vara svårt att få tag på fulltext, men länkar till fritt tillgänliga fulltextdokument finns med.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (pedro.org.au)

Popline

I Popline hittar du artiklar, rapporter och även opublicerade dokurment som rör fortplanting och familjeplanering. Många nyare dokument länkar till fulltext. Databasen är dock inte uppdaterad sedan september 2019.

Åtkomst: För alla

Intruktioner: Sökhjälp (popline.org)

PrioriteringsCentrums publikationer

PrioriteringsCentrums pubilkationer; rapporter, avhandlingar, artiklar med mera

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Läs mer om databaserna (hmv.liu.se)

Prospero (International Prospective Register of Systematic Reviews)

Prospero är ett register för påbörjade och planerade systematiska översikter inom medicinområdet.

Åtkomst: För alla

PsycINFO

I PsycINFO hittar du vetenskapliga artiklar och annan litteratur inom områdena psykologi, psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi och språkvetenskap.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner:
Sökhjälp - advanced search Word, 698 kB.
sökhjälp - basic search Word, 383 kB.

PubMed

I PubMed hittar du vetenskapliga artiklar inom ämnesområdena medicin, odontologi, omvårdnad, biokemi och veterinärmedicin. PubMed och Medline är i princip samma databas, men till PubMed kommer de allra nyast artiklarna först, och databasen innehåller även online-böcker. PubMed är också sökbar för alla, vilket Medline inte är.

Åtkomst: För alla, men endast regionanställda kan gå vidare till eventuell fulltext.

Instruktioner:
sökhjälp faq (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)
sökhjälp, bland annat film (nlm.nih.gov)
sökhjälp (pdf) Pdf, 171 kB.

PubMed finns även som App:
App Store
Google Play

PubReMiner

Skriv in en sökfråga, sökning görs i PubMed, och den data som finns i dessa träffar analyseras. Du kan till exempel se vilka MeSH-termer som ofta förekommer i träffarna, och därmed få tips på nya söktermer. På samma vis kan du se vika författare som ofta skrivit något om det aktuella ämnet eller vilka tidskrifter som ofta publicerat artiklar inom ämnet.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (hgserver2.amc.nl)

R

RELIS

Detta är en norsk databas med patientfall rörande läkemedel. Den vänder sig till sjukvårdspersonal.

Åtkomst: För alla.

S

SBU:s publikationer

På SBU:s (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) hemsidor hittar du medicinsk information med hög evidens, t.ex. systematiska litteraturgenomgångar och databasen Kunskapsluckor, som listar just vetenskapliga kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården.

Åtkomst: För alla.

SIS Abonnemang

SIS Abonnemang (hette tidigare e-nav) innehåller svenska, europeiska och internationella standarder från SIS, och som är aktuella för Hälso- och Sjukvård, Informatik inom hälso- och sjukvård samt Ledningssystem.

Åtkomst: Endast regionanställda.

Social Care Online

I denna brittiska databas hittar du litteratur om sociala frågor, socialt arbete och social omvårdnad. Bland annat finns systematiska översikter, böcker och artiklar.

Åtkomst: För alla.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Här hittar du både slutliga riktlinjer, remissversioner och pågående riktlinjeprojekt.

Åtkomst: För alla.

SveMed+

SveMed+ är en databas som innehåller nordiskt material inom medicin och omvårdnad. Här finns både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Inte uppdaterad sedan 2020.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (svemedplus.kib.ki.se)

Svensk medicinalhistorisk bibliografi - Medorg

Här hittar du artiklar, utredningar och betänkanden som medicinhistoria för åren 1663-1967.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (bookitpub.sllbiblioteken.se)

Svensk MeSH

Här hittar du den svenska översättningen av de ämnesord, MeSH-termer, som används i Medline. BabelMeSH är ett liknande verktyg som gör det möjligt att leta upp MeSH-termer på andra språk.

Åtkomst: För alla

Svensk MeSH finns även som app:
App Store
Google Play

Babel MeSH finns även som app: App Store

SwePub

I SwePub kan du söka artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, rapporter m.m. från svenska universitet/högskolor och myndigheter.

Åtkomst: För alla.

Instruktioner: Sökhjälp (swepub.kb.se)

Sällsynta hälsotillstånd

Innehåller information om fler än 300 sällsynta sjukdomar och tillstånd.

Åtkomst: För alla.

T

Toxnet databases

Toxnet består av flerar databaser och innehåller litteratur om toxikologi, farliga kemikalier och miljöhälsa.

Åtkomst: För alla

Instruktioner: Sökhjälp (toxnet.nlm.nih.gov)

Trip Pro

I Trip hittar du EBM-baserad information från ett stort antal källor, bl.a. Cochrane och SBU. En sökning här ger en bra idé om hur mycket som finns publicerat inom ett område och hur hög evidens denna information har. Även dokument som riktar sig patienter finns.

Åtkomst:
För alla, men vissa funktioner kräver att man är registrerad användare eller har ett abonnemang på Trip Pro. Region Värmlands anställda har tillgång till Trip Pro och kan använda den avancerade sökfunktionen och ladda ner referenser till EndNote.

Instruktioner: Sökhjälp (tripdatabase.com)

U

UpToDate

UpToDate är ett kliniskt kunskapsstöd med senaste vetenskapliga underlag inom diagnostik, behandling, prevention och prognos.

Åtkomst

Endast för regionanställda och vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Åtkomst utanför regionens nätverk genom Open Athens:

 1. Ansök om ett Open Athenskonto för inloggning (openathens.com)
 2. Använd sedan länken till UpToDate på bibliotekets databassida.
 3. Logga in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

eller

 1. Gå till www.uptodate.com välj "Sign in" och klicka därefter på länken OpenAthens.
 2. Logga in med ditt Open Athenskonto.

Instruktioner

Sökhjälp (ewolterskluwer.com)

W

Web of Science

Web of Science är dels en stor referensdatabas där du kan söka artiklar, men den innehåller även citeringsinformation på artikelnivå och information om Impact Factor på tidskriftsnivå.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

Instruktioner: Sökhjälp (pdf på clarivate.libguides.com)

WHO

Publikationer från WHO eller publikationer som amlats in av dem t.ex. mediciska artiklar från tredje världen kan du dels söka WHO:s katalog WHOLIS, men också i någon av dessa databaser: African Index Medicus, Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region, Latin America & Caribbean Center on Health Sciences Information, Index Medicus for the South-East Asian Region, Western Pacific Region Index Medicus

Åtkomst: För alla.

WHO COVID-19 Database

Publikationer om Covid-19

Åtkomst: För alla.

WorldWideScience.org

Här hittar du forskningsrelaterad information inom olika ämnesområden, som kommer från olika källor runt om i världen. Innehåller t.ex. konferenstryck, som kan vara hitta någon annanstans.

Åtkomst: För alla.

Tidskrifter

B

Browzine

I Browzine har du tillgång till de flesta tidskrifter som finns i tidskriftslistan, men du kan läsa dem i ett och samma format, spara dina favorittitlar i "bookshelf" och få uppdateringar när nytt nummer utkommit. Browzine finns även som App. Kontakta biblioteket för mer information.

Åtkomst: Endast för regionanställda.

T

Tidskriftslista

Här finns våra medicinska tidskrifter i en sökbar alfabetisk lista och en ämnesindelad lista. Du kan också se om tidskriften finns i tryckt eller elektroniska form och under vilka år vi har tillgång.

Åtkomst: För alla, men endast regionanställda kan gå vidare till fulltext.

E-böcker

E-böcker från e-lib (romaner & deckare)

Från e-lib har vi både skönlitterära titlar och facklitteratur. Det mesta är på svenska. För att kunna låna måste du vara registrerad låntagare hos oss och ha en pinkod. Max 2 lån per vecka.

Sökhjälp "Lyssna och läs i din smartphone/platta"

E-böcker Medicinska Clinical Key

Stort antal medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Oxford Medical Handbooks

65 medicinska handböcker inom olika specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Oxford Medicine Online

Plattform med drygt 1300 medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Springer Förlag

Stort antal medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Springer Förlag

Stort antal medicinska e-böcker inom många specialistområden.

Åtkomst: Endast för regionanställda

E-böcker Medicinska Springer Living Reference Works

Referensböcker från Springer förlag.

Åtkomst: Endast för regionanställda

Appar

B

Biblio

Biblio är en e-boksapp i vilken du kan läsa eller lyssna på bibliotekets e-böcker och e-ljudböcker både on- och offline. För att logga in välj Sjukhusbiblioteken i Värmland och logga in med ditt person- eller lånekortsnummer och pinkod.

För Android

För Apple

BrowZine

För personal inom landstinget. I BrowZine har du tillgång till de flesta tidskrifter som finns i tidskriftslistan, men du kan läsa dem i ett och samma format, spara dina favorittitlar i "bookshelf" och få uppdateringar när nytt nummer utkommit. Logga in med din Openathensinloggning i appen, därefter kan ett personligt användarkonto i BrowZine skapas för att kunna spara tidskrifter och få uppdateringar.

För Android

För Apple

C

Care to Translate - Clinic

Care to Translate - Clinic är ett medicinskt översättningsverktyg för vårdpersonal

För Android

För Apple

Cochrane library

Cochrane Library.Varje månad får man ett nytt nummer med nya förkortade systematiska översikter från Cochrane.

För Ipad

För Android

Clinical Key

Appen Clinical Key är till för vårdpersonal och innehåller elektroniska tidskrifter och böcker med klinisk inriktning. Här finns även bilder, filmer, läkemedelsinformation, behandlingsguider, riktlinjer patientinformation och evidenssammanfattningar. När appen är installerad kan man även välja mellan att använda den vanliga versionen eller en version med omvårdnadsfokus.

För Iphone

För Android

För personal:

Skapa ett konto i Clinical Key medan du är ansluten till regionens nätverk. Logga sedan in med samma konto i appen. För att komma åt e-böckerna i appen måste du även aktivera Remote Access, du fyller i din e-postadress och får sedan ett mail med en aktiveringslänk.

F

FASS Vårdpersonal

Fass är läkemedelsbranschens samlade förteckning över läkemedel och produceras av branschorganisationen LIF. Innehållet är baserat på myndighetsgodkänd produktinformation.

För Apple

För Android

I

Internetmedicin

Beslutsstöd för den svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik och behandling. Internetmedicin är avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal.

För Apple

L

Läkemedelsboken

App från Läkemedelsverket. Läkemedelsbokens innehåller information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd och kapitel som tar upp mer övergripande aspekter på läkemedelsanvändning samt kapitel om regelverket inom läkemedelsområdet. Riktas främst till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande.

För Apple

För Android

M

Medscape

Medscape är en app skapad av företaget WebMD. Appen riktar sig främst till sjukvårdspersonal och innehåller nyheter inom medicin, sjukdoms- och läkemedelsinformation med mera.

För Apple

För Android

N

Nollvision

Nollvision Anhörig är en app från Svenskt Demenscentrum för anhöriga till demenssjuka. I appen finns till exempel tips och råd vid olika situtioner, information om lagstiftning och var det går att hitta stöd och hjälp.

För Apple

För Android

P

PubMed for Handhelds

I appen PubMed for Handhelds kan man söka medicinsk information från the National Library of Medicine.

För Apple

För Android

R

Region Värmland

Region Värmlands app för videomöte/chatt. För att kunna använda appen behöver du logga in med BankID.

För Apple

För Android

Röda Korset Första hjälpen

Svenska Röda Korsets Första hjälpen-app innehåller information som kan vara användbar i de vanligaste nödsituationerna. I appen finns videoklipp, interaktiva kunskapstester och steg-för-steg-råd för att lära sig grunderna i första hjälpen.

För Apple

För Android

Rädda hjärtat

Med appen ”Rädda Hjärtat” kan du rädda liv med din mobiltelefon. Appen ger dig möjlighet att ge stöd i en akutsituation, lära dig mer om hjärt-lungräddning samt lokalisera var närmaste hjärtstartare finns.

För Apple

För Android

V

Visual Anatomy

Visual Anatomy Free är ett interaktivt referens- och utbildningsverktyg för anatomi. Appen innehåller bland annat bilder med 3D-rotation, ljud för att visa på uttal av anatomiska begrepp, sökfunktion och quiz med mera.

För Apple

För Android

Vårdguiden 1177

I 1177 Vårdguidens app får du tillgång till 1177.se, 1177 Vårdguidens e-tjänster och 1177 Vårdguiden på telefon. Här kan du få information, inspiration, e-tjänster och sjukvårdsrådgivning.

För Apple

För Android

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen