Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / EU-kommissionens ökar stödet för små och medelstora företag i EU

EU-kommissionens ökar stödet för små och medelstora företag i EU

Kommissionen föreslog den 12 september ett nytt stödpaket för små och medelstora företag för att stärka företagens konkurrenskraft och resiliens.

Små och medelstora företag står för 99 procent av alla företag i Europa och utgör grunden för EU:s ekonomiska och sociala struktur. Kriser som Covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och den höga inflationen har skapat ett instabilt och oförutsägbart ekonomiskt klimat. Små och medelstora företag har drabbats särskilt hårt av detta. Kommissionen föreslår därför ett nytt stödpaket med åtgärder för att öka konkurrenskraften och skapa ett rättvisare företagsklimat i EU. Stödpaketet är på flera vis gynnsamma för Värmland då små och medelstora företag står för den största delen av sysselsättningstillväxten.

Kommissionen vill minska den administrativa bördan för företagen.

I stödpaketet finns flera åtgärder som ska underlätta det administrativa arbetet för små och medelstora företag. Med små företag menas företag som har färre än 50 anställda och har en årsomsättning på högst 10 miljoner euro. För att klassas som ett medelstort företag ska företaget ha högst 250 anställda och en årsomsättning på högst 50 miljoner euro. Två av förslagen som ska underlätta den administrativa bördan är:

  1. Ett direktiv om en enda skattemyndighet som kontaktpunkt för små och medelstora företag.
  2. Ett förenklat administrativt förfarande och rapporteringskrav för små och medelstora företag.

Direktivet om en enda skattemyndighet syftar till att underlätta för företag som är verksamma i flera EU-länder. Tanken är att företag ska kunna välja att rapportera till den skattemyndighet i det land där huvudkontoret befinner sig. Förslaget väntas öka skattesäkerheten inom EU och minska risken för dubbelbeskattning och skattetvister. Företag kan på så vis dra nytta av etableringsfriheten och den fria rörligheten av kapital utan tidigare skattehinder.

Kommissionen ska fortsätta sitt arbete med att minska rapporteringskraven för små och medelstora företag med 25 procent. Administrativa förfaranden som försäkringar och intyg ska även förenklas genom digitalisering. Målet är att företag ska kunna genomföra förfaranden gemensamt för hela den inre marknaden i EU.

Stödpaketet jämnar ut maktbalansen mellan säljare och köpare

Som en del av stödpaketet föreslår kommissionen en förordning om sena betalningar. Varor och tjänster säljs ofta med fakturor. Det innebär att kunden betalar leverantören efter att varorna har levererats eller tjänsten utförts. Kommissionen menar att sena betalningar ofta sker som en följd av systemet och att orsaken till det oftast är en ojämn förhandlingsstyrka mellan parterna. Förordningen väntas öka skyddet för små leverantörer från sena betalningar och skapa mer konkurrenskraftiga leveranskedjor inom EU. I praktiken innebär förordningen bland annat en striktare övre betalningsgräns på 30 dagar.

Hur är stödpaketet gynnsamt för Värmland?

Ett insatsområde i Värmlandsstrategin 2040 handlar om att stärka konkurrenskraften. Värmländska företag befinner sig i en global konkurrenssituation vilket innebär både möjligheter för tillväxt och utmaningar. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att antalet varuexporterande företag i Värmland under de senaste tio åren legat klart under det svenska genomsnittet. Kommissionens stödpaket kan vara gynnsamt för värmländska företag som har ambitioner att exportera varor och öka den fysiska närvaron i andra länder. Stödpaketet kan med andra ord bidra till att stärka den värmländska konkurrenskraften. Diagrammet nedan jämför antalet varuexporterande företag i Värmland med det svenska genomsnittet från 2010–2021.

Diagram - Antal varuexporterande företag EU

Källa: SCB

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?