Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Open call Konstnärernas kollektivverkstad, Karlstad
Collage från KKV:s verksamhet

Open call Konstnärernas kollektivverkstad, Karlstad

Nu startar AiR Värmland (Artists in Residence) ett residens, en vistelse, i samarbete med KKV (Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland) och Karlstads kommun.

AiR Värmland (Artists in Residence) is hosting a residency, a stay in collaboration with KKV (Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland) and Karlstad municipality.

Möjligheten öppnas för två yrkesverksamma konstnärer

KKV är en produktionsplats för Värmlands konstnärer som har funnits sedan 1986. Här möts och arbetar konstnärer från hela regionen och ibland konstnärer från andra platser i Sverige. Här finns möjlighet att arbeta med olika tekniker och material som screentryck, fotopolymer, screen, högtryck, torrnål, koppargrafik, fusing och screentryck på glas.

KKV ligger i industriområdet Zakrisdal, Karlstad. I närområdet finns också ateljéer där flera konstnärer har sin dagliga arbetsplats.

Vistelsen gör det möjligt att arbeta och möta konstlivet i Värmland samt under en koncentrerad period fördjupa ditt konstnärliga arbete utifrån de grafisk tekniker som erbjuds på produktionsplatsen KKV. Här finns tid till att tänka nytt, skapa nya idéer, samarbeta och stärka ditt nätverk.

Fakta Zakrisdal

Zakrisdal är ett tidigare fabriksområdet. Ammunitionsfabriken Zakrisdal började byggas år 1940, mitt under andra världskriget. Fabriken byggdes ut i etapper fram till år 1950. Zakrisdalsverken som den också kallats, var i drift fram till år 1994, då verksamheten flyttades till Bofors i Karlskoga. Läs mer på www.karlstad.se

Vistelseperiod

Vistelseperioden är en månad, den 1-31 maj 2022.

Konstnärsuppdrag med inriktning grafiska tekniker

Vi söker nu två yrkesverksamma konstnärer som arbetar med grafik (kan vara olika grafiska tekniker). En konstnär från Värmland och en konstnär från Sverige alternativt internationell.

Du är konstnär som genom utbytet med konstnärerna på plats vill samverka och knyta nya kontakter med andra konstnärer som verkar på KKV samt vill utveckla din konstnärliga praktik. Här finns kunniga yrkesverksamma konstnärer för dialog, samarbete och utveckling.

Vi vill att du deltar i konstnärssamtal och möten med andra konstnärer (besök hos andra verksamheter i Värmland).

Du erbjuds ett boende på KKV i närhet till verkstaden. Zakrisdal industriområde ligger 5 km från Karlstad centrum. Det finns tillgång till cykel. Buss går till Karlstad centrum.

Arvode, ersättning och försäkring

 • Arvode per månad/vistelseperioden är 30 000 kr på F-skatt, enligt KRO tariff. I arvodet ingår medverkan vid evenemang/samtal enligt överenskommelse.
 • Boendet är på KKV, Zakrisdal, Karlstad. Det är ett enklare boende. Möblerat boende i rum, 10 kvm. Kök, toa med dusch finns i anslutning till boendet. WiFi anslutning finns. AiR Värmland står för boendet.
 • KKV verkstadslokaler är residenskonstnärens arbetsplats under vistelsen och kostnaden står AiR Värmland för.
 • Resekostnader till och från Karlstad, Värmland samt resor i Värmland, bekostas av AiR Värmland enligt överenskommelse.
 • Material och produktionskostnader max 10 000 kr/per konstnär.

Du bör ha F-skatt och du fakturerar alla kostnader/arvoden. Avtal/överenskommelse skrivs mellan dig som konstnär och Region Värmland.

Du som konstnär står/ansvarar för egna erforderliga försäkringar både för person/egen skada och för föremål och konsten. Hemförsäkring och konstnärsförsäkring gäller.

Du som söker godkänner att dela bilder/dokumentation av ditt arbete under vistelsen för kommunikation och dokumentation av projektet.

Vem kan söka

Som sökande bör du ha fullföljt relevant utbildning inom konstområdet och/eller likvärdig erfarenhet som yrkesverksam konstnär. Vi behandlar ansökningar från konstnärer verksamma i Värmland samt i Sverige och internationellt. Sökande bör ha goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift.

Ansökan

Ansökningsperioden är öppen: 20 oktober-30 november 2021.
Besked ges senast v.2 2022.

Ansökan skickas via mejl till: marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se

Ansökan ska innehålla följande, bifogat som PDF-fil.

Personligt brev

 • Berätta om din konstnärliga praktik och vad du tänker dig att du vill utveckla/undersöka under vistelsen utifrån KKV verkstad och tekniken grafik? (Max en A4 sida)
 • Motivera varför du söker en vistelse på KKV Värmland i Karlstad. (Max en A4 sida)
 • CV

Portfolio

 • Dokumentation av 3–5 konstnärliga projekt/arbeten/bilder som du anser representativa för ditt konstnärskap. Kan visas genom bifogad PDF-fil alternativt egen/konstnärens hemsida.
 • Länk till hemsida om det finns, alternativt annan digital plattform.

Urval

Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av konstnär och medlem i KKV samt konstkompetens från region och kommun.

Marknadsföring

Region Värmland, Karlstads kommun och KKV ansvarar för den övergripande marknadsföringen med stöd av en kommunikationsplan.

Region Värmland och Karlstads kommun samt KKV följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan komma att anpassa residenset efter vid den tiden rådande riktlinjer.

Har du frågor?

Kontaktpersoner

För styrelsen i KKV: Margareta Jansson, konstnär.
E-post: art@signerat-mj.se
Telefon: +46 (0)70573 07 48.

Marita Axelsson Nordlund, Utvecklare bild och form, Region Värmland
E-post: marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se
Telefon: +46 (0)70-681 10 72

Vi ser fram emot din ansökan!

AiR Värmland drivs med stöd av Kulturrådet, Karlstads kommun och Region Värmland.

Open call Konstnärernas kollektivverkstad, Karlstad

AiR Värmland (Artists in Residence) is hosting a residency, a stay in collaboration with KKV (Konstnärernas kollektivverkstad, Värmland) and Karlstad municipality.

An opportunity opens up for two professional artists

KKV is a studio for artists in Värmland that has been running since 1986. Artists from all over the region and sometimes other places in Sweden come together to work here. There are a number of different techniques and materials available to work with, such as screen printing, photopolymer, screen, relief printing, dry point, chalcography, fusing and screen printing on glass.

KKV is located in the industrial area Zakrisdal in Karlstad. The surrounding area houses studios where multiple artists work daily.

The stay provides opportunities to meet and work with the art community in Värmland, and during a focused part of the stay to deepen your artistic work with the help of the graphic techniques offered at the KKV studio. You will have time to gain new perspectives, new ideas, and to network and collaborate.

About Zakrisdal

Zakrisdal used to be an industrial area. The construction of the Zakrisdal ammunition factory began in 1940, in the middle of the Second World War. The factory was built in stages until 1950. Zakrisdalsverken, as it was also called, was in use until 1994 when the operation was moved to Bofors in Karlskoga.

Read more on www.karlstad.se

Period of stay

The period of stay is for one month, from 1–31 May 2022.

Artistic assignments in graphic techniques

We are searching for two professional artists who work with graphic art (can be a variety of graphic techniques). One artist from Värmland and one artist from Sweden or internationally.

You are an artist who wants to collaborate and create new contacts with other artists at KKV, and who also wants to develop your own artistic skills. Professional artists are available here for dialogue, collaboration and development.

We want you to participate in artist talks and meetings with other artists, such as visiting other artists and artist collective in Värmland.

You will be offered accommodation at KKV, close to the studio. Zakrisdal industrial area is located 5 km from Karlstad city center. Bicycles are available. Busses take you to Karlstad city center.

Fee, compensation and insurance

 • The fee for the month/duration of stay is 30,000 SEK excluding employer contributions (according to the tariffs set by KRO, The Swedish Artists’ Association) and including other fees and taxes.
 • The fee includes participation in events/discussions according to agreement.
 • Accommodation at KKV, Zakrisdal, Karlstad. The accommodation is simple. Furnished accommodation in a room, 10 square meters. Kitchen and a toilet with shower are adjacent to the accommodation. WiFi.
 • Travel expenses to and from Karlstad, and travels in Värmland are paid for by AiR Värmland according to agreement.
 • Materials and production costs 10,000 SEK maximum per artist.

You need to be able to invoice all expenses/fee. The agreement is signed between you as an artist and Region Värmland.

You as an artist are responsible for your own appropriate insurances for both personal injury and damage to objects and artworks. Home insurance and artist insurance apply.

You as an applicant agree to share photos/documentation of your work during the stay for communication and documentation of the project.

Who can apply?

Applicants need to have completed a relevant art education and/or have equivalent experience as a professional artist. We consider applications from artists working in Värmland as well as in Sweden and internationally. Applicants should have a good knowledge of Swedish and/or English in speech and writing.

Application

The application window is open between 20 October–30 November 2021.

The decision on admission will be given no later than the second week of 2022.

Application needs to be sent by email to

marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se

The application needs to contain the following, attached as a PDF-file.

Cover letter

 • Please tell us about your artistic work and what think you would like to develop/explore during your stay at the KKV studio and by using graphic techniques. (No more than one A4 page.)
 • Describe why you are applying for a stay at KKV Värmland in Karlstad. (No more than one A4 page.)
 • CV.

Portfolio

 • Documentation covering 3–5 art projects/pictures that you think represents your artistic work. You can show these in the attached PDF-file or through your own/the artist’s website.

Selection

The selection will be made by a work group consisting of artists and members of KKV as well as art experts from the region and municipality.

Marketing

Region Värmland, Karlstad municipality and KKV are responsible for the general marketing, with the support of a communication plan.

Region Värmland, Karlstad municipality and KKV follow the recommendations set by the Public Health Agency of Sweden, which means that the residency may need to be adjusted according to the prevailing guidelines at that time.

Do you have any questions? Contact:

Board of KKV: Margareta Jansson, artist.

Email: art@signerat-mj.se

Phone: +46 (0)70573 07 48.

Marita Axelsson Nordlund, Regional visual art coordinator, Region Värmland +46 (0)70-681 10 72. Email:

marita.axelssonnordlund@regionvarmland.se

We are looking forward to your application!

AiR Värmland is run with the support of the Swedish Arts Council, Karlstad municipality and Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?