Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 27 september 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden i korthet 27 september 2022

Vid tisdagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden fattades bland annat beslut om inriktningsdokument om mottagningar för unga med riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Inriktningsdokument om mottagningar för unga 13–25 år med riskbruk, skadligt bruk och beroende

Värmlands läns vårdförbund har på uppdrag av den centrala ledningsgruppen och den politiska styrgruppen för utveckling av beroendevården i länet sammanställt ett inriktningsdokument gällande en länsgemensam mottagning och lokala mottagningar för unga 13–25 år med riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Inriktningsdokumentet är ett underlag för etablering av nämnda mottagningar. Tanken är att detta ska mynna ut i samverkansöverenskommelser mellan Värmlands 16 kommuner och Region Värmland. Målgruppen för mottagningarna är ungdomar och unga vuxna 13–25 år som är i riskzonen för eller har utvecklat ett risk- eller skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopning eller spel om pengar med eller utan tillhörande psykiatrisk eller social problematik, samt deras närstående. Huvudmannaskapet är delat mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Målet är att individen ska komma till en verksamhet med samlad kompetens och erbjuda samtida vård för olika tillstånd, där socialtjänstdelen ansvarar för psykosocial utredning, stödåtgärder och behandling och hälso- och sjukvårdsdelen för psykologisk och medicinsk omvårdnad, utredning och behandling.

Dokumentet är att betrakta som ett förslag på hur en länsgemensam mottagning och lokala mottagningar kan organiseras och bemannas. Slutgiltig bemanning, kompetens och andra detaljer kring exempelvis lokaler överlämnas åt parterna att komma fram till i kommande överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna inriktningsdokumentet som underlag för fortsatt samverkan samt att initiera samverkan i syfte att träffa överenskommelser.

Förstudie gällande integrerade beroendemottagningar – vuxna 25 år och äldre

Under 2019 beslutade den politiska styrgruppen för missbruk och beroende i Värmland att ge regionen i uppdrag att utreda förutsättningar för integrerade beroendemottagningar för vuxna 25 år och äldre.

Nu har en förstudie tagits fram där man föreslår en modell för integrerade mottagningar i länet samt ger förslag på utvecklingsområden inom beroendevården i Värmlands län. Grunden i förslagen som beskrivs i rapporten bygger på det delbetänkande som kom i november 2021 gällande samsjuklighetsutredningen. Region Värmland har som en av flera instanser erbjudits möjlighet att reflektera över innehållet i förstudien gällande integrerade beroendemottagningar för vuxna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förstudien som underlag för fortsatt process, men förtydligar att det är av vikt att finansiella förutsättningar utreds ytterligare samt att lokalfrågan löses för att verksamheten ska kunna startas upp.

Vårdcentralen Eda är månadens förbättrare

Vårdcentralen Eda är oktober månads mottagare av utmärkelsen Månadens förbättrare. Detta för sitt arbete med läkemedelsförskrivning.

I motiveringen står:

"Utifrån ett identifierat problemområde inom läkemedelsförskrivning har Vårdcentralen Eda vidtagit åtgärder med målet att säkerställa en behovsstyrd förskrivning för varje patient i rätt tid. En viktig del i arbetet är införande av ett receptbedömningsteam som arbetar med fokus: Bedöm, behåll, byt ut, sätt ut. Vårdcentralen Eda har genom det långsiktiga och systematiska förbättringsarbetet uppnått goda resultat i form av kvalitetssäkrad läkemedelsförskrivning för patienten, förbättrad arbetsmiljö och därtill sänkta läkemedelskostnader. En framgångsfaktor för det lyckade resultatet har varit att ett tydligt mål har formulerats, att hela vårdcentralens personal har involverats i arbetet och att man har haft en god intern och extern samverkan med andra aktörer. Stort grattis till utmärkelsen som månadens förbättrare i oktober 2022!"

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen