Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Samverkan med idéburen sektor / Aktiviteter och händelser

Aktiviteter och händelser

Här finns information om Överenskommelsen Värmlands aktiviteter och händelser.

Aktiviteter och händelser 2020 och 2021

2020 blev inte som vi tänkt. Pandemin kom och förändrade arbetet för Överenskommelsen Värmland och det arbete som var planerat. Men tack vare den fina samverkan och etablerade kontakter, kunde vi inom överenskommelsen snabbt samla oss och föra dialog om hur pandemin påverkade den egna idéburna organisationen och dess målgrupper.

Digitala möten genomfördes för att föra dialog om direkta aktiviteter utifrån pandemin och ett stort ansvar från idéburna togs gällande att underlätta för de mest utsatta grupperna. Här såg vi även att samverkan blev väldigt tydlig mellan idéburna och att idéburna sektorn återigen snabbt genomförde aktiviteter. Den planerade kunskapskonferensen kunde ej genomföras, men i dialog i överenskommelsen startades en seminarieserie under namnet "Hållplats idéburen" under hösten, där aktuella ämnen togs upp, diskuterades och kunskapades om.

Här kan du se vilka seminarier som genomfördes hösten 2020. Du kan även se dom i efterhand, då vi spelade in. Seminarieserien kommer att fortsätta även under 2021.

Seminarieserie Hållplats idéburen (Microsoft 365 Sway)

Aktiviteter och händelser 2019

Idéverkstad 26 november

En fortsättning av Idékonferensen genomfördes i november, där en fördjupning i de ämnen som framkom på idékonferensen genomfördes. Cirka 45 personer fördjupade sig i ämnen som framkommit, Ofrivillig ensamhet, Samverkan i praktiken och Ojämlikhet i Hälsa. En mycket uppskattad idéverkstad som gav många bra inspel för fortsatt samverkan 2020.

Idékonferens 10 oktober

En idékonferens med temat "Hur mår värmlänningen" genomfördes den 10 oktober med syfte att gemensamt se på vilka utmaningar vi ser via statistik och berättelser från idéburen sektor. Konferensen genomfördes med en kunskapsdel, vad Folkhälsa är och övergick sedan i en workshop där deltagarna gemensamt förde dialog om utmaningar som kom fram. Konferensen var välbesökt med cirka 80 deltagare och under dagen genomfördes även den tredje signeringen där ytterligare organisationer skrev under den avsiktsförklaring som gemensamt är framtagen under Överenskommelsen Värmlands namn.

Aktiviteter och händelser 2018

Överenskommelsen antogs i Landstingsstyrelsen den 30 januari 2018. En handlingsplan för åren 2018-2022 har arbetats fram som tydliggör aktiviteter som kommer att ske under respektive år för det fortsatta arbetet. Den arbetsgrupp som gemensamt arbetat fram Överenskommelsen har nu bildat en ledningsgrupp vars syfte är att arbeta med framtida strategier och aktiviteter.

Första signeringen

Den 20 april signerades den första överenskommelsen formellt mellan landstinget och 35 idéburna organisationer. 

Andra signeringen 

En andra signering av Överenskommelsen Värmland genomfördes den 17 oktober. 15 regionala idéburna organisationer signerade. 

Totalt är det nu 50 organsationer som signerat och som även presenterat sig under cermonin. Här kan du läsa vilka organisationer som är med och en kort presentation om verksamheterna. Pdf, 191 kB.

Andra signeringens eftermiddag innehöll en workshop med temat: Hur gör vi verklighet av Överenskommelsen? Totalt deltog 80 personer.

Teman som diskuterades under workshopen var till exempel psykisk ohälsa, mötesplatser, folkhälsa, mångfald och antidiskriminering, rehabilitering, anhörigfrågor, oskyddade trafikanter och återväxten i ideella organisationer. Frågor  under samtliga temadiskussioner var: Varför är frågan viktig? För vem är frågan viktig? Vad hindrar oss från att arbeta med frågan? Vilka möjligheter finns? Det fanns även tid för idégenerering. Syftet var att få ett underlag till ledningsgruppen för aktiviteter till handlingsplanen och dess aktiviteter under 2019.

En handlingsplan med aktiviteter för Överenskommelsen Värmland 2019 kommer att presenteras av ledningsgruppen i början av 2019. På grund av valet 2018 och regionbildningen den 1 januari 2019 sker arbetet med handlingsplanen senare än under tidigare år.   

Seminarie  28 maj - Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

En av aktiviteterna för våren var att anordna ett kunskapsseminarie om IOP med underrubriken: Hur kan idéburet offentligt partnerskap skapa långsiktig samverkan! Seminariet genomfördes den 28 maj där ca 50 personer fick ta del av kunskap om IOP med bland andra Ludvig Sandberg, politisk sakkunnig från Forum.

Presentationer från seminariet:

Stormöte 24 januari - Överenskommelsen Värmlands betydelse för den idéburna sektorn i Värmland

Fortsatt dialog hölls på stormöte med idéburen sektor under eftermiddagen den 24 januari, dels om Överenskommelsen Värmland samt aktivitetsplan för 2018. Föreläsare från Region Örebro samt Örebro Föreningsråd berättade om deras resa och framtiden gällande Överenskommelsen i Örebro. Förslag framkom om att se på en möjlighet att skapa en paraplyorganisation för idéburen sektor i Värmland, varvid en interimsstyrelse tillsattes för att återkomma med förslag till gruppen under våren. Avslutningsvis bjöds samtliga föreningar in till signering av Överenskommelsen Värmland den 20 april. Officiell inbjudan kommer inom kort.

Aktiviteter och händelser 2017

Under våren 2017 har dialogmöten hållits för fortsatt gemensam planering av överenskommelsen. Processledare har tillsats från Landstingets sida samt även för de idéburna. Arbetsgrupp samt skrivargrupp är utsedda för att arbeta för att den regionala överenskommelsen ska vara framtagen gemensamt och undertecknad under våren 2018. 

Under sommaren har fortsatt arbete skett med framtagande av en regional överenskommelse i Värmland. Skrivargruppen och dialoggruppen har träffats kontinuerligt och tagit fram ett utkast som presenterades den 26 september. En föreläsning där representanter från Västra Götalandsregionen deltog och berättade om deras process under temat "Att arbeta och samverka före och efter överenskommelsen". Därefter genomfördes en workshop där alla fick vara med och framföra sina åsikter om utkastet och om framtiden. Program 26 september Pdf, 172 kB.

Rapport DIALOG

De senaste årens arbete med den regionala överenskommelsen finns beskrivet i rapporten DIALOG Pdf, 1 MB., skriven av Tina Bergenbrink. I rapporten finns även det fortsatta arbetet beskrivet.

Den nationella överenskommelsen

Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Överenskommelsens arbete genomsyras av sex principer: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Arbetet stöder sig på Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

Idéburna organisationer

De idéburna organisationerna med social inriktning är samlade i paraplyorganisationen Forum.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om  om det civila samhällets förutsättningar bland annat. De ger också bidrag till föreningslivet.

26 september

17 maj

8 mars

Aktiviteter och händelser 2016

Under 2016 hölls flera möten för att komma vidare mot en överenskommelse mellan de idéburna organisationerna inom det sociala området och Landstinget i Värmland.

Aktiviteter och händelser 2015

23 oktober

Förra samlingsdagen med regionerna Västra Götaland och Skåne hade en mer offentlig inriktning, den här var det mer fokus på de idéburna.

23 januari

I januari träffades idéburna frivilligorganisationer och politiker för en gemensam inspirationsdag. Region Skåne och Västra Götalandsregionen berättade om hur deras överenskommelser vuxit fram. Både organisationsföreträdare, tjänstepersoner och politiker ersonerpdeltog från dem. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen