Verksamhetsbidrag God och jämlik hälsa

Region Värmland ger årligen bidrag till idéburna organisationers allmänna verksamhet inom området God och jämlik hälsa. Här hittar du handledning och villkor, ansökningsblankett och redovisningsunderlag.

Bidrag ges till organisationer vars verksamhet bidrar till goda och jämlika förutsättningar för hälsa hos befolkningen i Värmland samt att människor som befinner sig i eller riskerar att befinna sig i en utsatt levnadssituation kan förbättra sina levnadsvillkor, för en ökad jämlikhet i hälsa för alla åldrar.

Bidraget kan sökas av länsövergripande organisationer som skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling av en god, jämlik och jämställd folkhälsa samt genomför aktiviteter som upprätthåller och stärker demokratiska värderingar genom befolkningens samverkan i olika former av hälsofrämjande, förebyggande och socialt stöttande åtgärder.

Villkor för verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ska användas för att underlätta organisationens finansiering av ordinarie verksamhet.

En samlad bedömning avgör hur stort bidrag inom fastställd ram som fördelas till respektive organisation med utgångspunkt från:

  • resultat från föregående års verksamhetsberättelse,
  • organisationens utveckling som helhet samt inom vilket område organisationen verkar,
  • former för samverkan stärks, dels mellan organisationer,dels mellan organisationerna och Region Värmland/kommuner och andra intressenter,
  • har en stark opinionsbildning och förmåga att föra sin målgrupps talan och kanske existerar inom ett område där få andra aktörer finns, eller om ny verksamhet av vikt planeras (skapar ett nytt koncept),
  • om det är en organisation som hamnat i en nedgång och av olika skäl inte kan genomföra planerade verksamheter,
  • om organisationen har sin moderorganisation i Värmland eller nationellt,
  • nystartade föreningar bedöms välvilligt för att ge dessa en chans att komma igång med sin verksamhet.

Villkor ungdomsorganisation

Om ansökan gäller en ungdomsorganisation ska medlemmarna vara i åldrarna 6–25 år och dess verksamhet ska stödja och stimulera barn-och ungdomars engagemang i föreningslivet och därigenom medverkatill en meningsfull fritid utifrån organisationens syfte och målsättning.

Barn- och ungdomsverksamheten ska stimulera till engagemang och delaktighet och stärka kunskapen om demokrati. I styrelsen ska minst hälften av personerna vara under 25 år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen