Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Samverkan med idéburen sektor / Utlysning av medel för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap

Utlysning av medel för att motverka ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap

Nu finns möjlighet för idéburna organisationer inom kultur, studieförbund och området god och jämlik hälsa att ansöka om pengar till projekt med syfte att minska ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap.

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har avsatt 2 000 000 kronor som en utlysning till idéburna organisationer, studieförbund och kulturverksamheter. Syftet med utlysningen är att ge dessa möjlighet att göra hälsofrämjande insatser kopplat till kultur som motverkar ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap oavsett ålder.

 • Belopp som går att ansöka om för respektive projekt är 50 000, 100 000 eller 200 000 kronor.
 • Projektet ska inledas 2021 och avslutas senast 2022-09-30.
 • Utlysningen är öppen för läns- och distriktsorganisationer samt för lokalt verksamma organisationer. Satsningar som ges bidrag ska omfatta eller kunna spridas till minst tre av länets kommuner.

Vid bedömningen tas hänsyn till målgruppens storlek och sammansättning, antalet samverkande organisationer, den regionala spridningen, möjligheterna för projektet att övergå i ordinarie verksamhet samt om projektet är generationsövergripande.

Allmänna villkor

Bidrag ges till organisationer som:

 • vilar på en demokratisk grund och ger goda förutsättningar för insyn och inflytande,
 • inte kränker den enskildes mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
 • verkar för jämlikhet och jämställdhet,
 • främjar hållbarhet ur de tre dimensioner som omfattas i Agenda 2030: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
 • har ett arbetssätt präglat av samverkan och dialog,
 • i tillämpliga fall arbetar för att motverka användande av alkohol, tobak, narkotika och doping med mera,
 • bedriver sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.


Organisationen får inte ha skulder till staten för skatt eller avgifter. Bidrag ges inte heller till en organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Om inget annat är överenskommet ska beviljat stöd från Region Värmland användas till den mottagande organisationens egen verksamhet och inte användas till att ge stöd till annan organisation.

Enskilda personer och företag beviljas inte bidrag.

Särskilda villkor

 • Bidraget avser insatser utanför ordinarie verksamhet som bedrivs i projektform och är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
 • Bidragsmottagaren har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och projektets genomförande.
 • Alla lokaler som används för publika aktiviteter inom projektet ska ha tillfredsställande tillgänglighet utifrån ett funktionsrättsperspektiv.
 • Projektets insatser och aktiviteter är till för invånare i Värmland och ska vara kostnadsfria.
 • Organisationer som beviljats bidrag förväntas delta i ett gemensamt seminarium för att dela erfarenheter och kunskap.
 • Publika aktiviteter ska följa de eventuella deltagarbegränsningar som gäller vid genomförandet samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Ansökan ska lämnas senast 30 augusti 2021.

Blanketten skickas fullständigt ifylld till:
Region Värmland
Lagergrens gata 2
652 14 Karlstad

Ansökningsblankett

Utlysningens ansökningsblankett (pdf) Pdf, 457 kB.

Beslut om bidrag fattas under september 2021. Projektbidraget utbetalas i sin helhet efter Region Värmlands beslut.

Redovisning ska lämnas senast 2022-11-30 om inte särskild ansökan om anstånd lämnats och beviljats av Region Värmland. Anvisningar och redovisningsblanketter kommer att skickas ut via mejl till de som beviljas bidrag.

Bidragsmottagare är skyldig att snarast underrätta Region Värmland om väsentliga förändringar i projektet.

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om:

 • bidragsbeslutet har fattats utifrån oriktiga eller vilseledande uppgifter från sökanden,
 • kostnaden för projektet blir väsentligt lägre än beräknat,
 • projektet på väsentliga punkter avviker från ansökan,
 • mottagaren använder bidraget för annat ändamål än det avsedda,
 • redovisning trots påminnelser inte lämnats.

Om ett beslut upphävs efter att bidraget betalats ut kan Region Värmland kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis.

Vid kommunikation om projektet ska det tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare.

Det kan ske genom texten "Med stöd av Region Värmland" eller genom att texten "Med stöd av" och Region Värmlands logotyp används i tryckt material, på webbplatser eller i annat informationsmaterial.

Region Värmlands grafiska manual.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen