Till startsidan
Start / Politik / Samverkansorgan / Samverkan med idéburen sektor / Utlysning av medel till idéburna organisationer

Utlysning av medel till idéburna organisationer

Region Värmland arbetar för att Värmland ska vara en livskraftig och attraktiv region - nu och i framtiden. För att motverka pandemins negativa effekter på folkhälsan finns nu möjlighet för idéburna organisationer att söka extra pengar.

Ansökan är stängd!

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har beslutat att omfördela två miljoner till idéburna organisationer. Syftet är att ge organisationerna möjlighet att arbeta för att motverka pandemis påverkan på folkhälsan. Det sker genom en utlysning som gör det möjligt att söka projektmedel. 

Beslutet har sin bakgrund i rapporten "Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19”.

Syftet med utlysningen är att ge möjlighet att starta projekt som bidrar till ökad social hållbarhet och folkhälsa.

När covid-19-pandemin var ett faktum våren 2020 infördes en rad åtgärder för att förhindra en alltför snabb spridning av viruset. Mycket handlade om att begränsa människors fysiska, och därmed sociala, kontakter. Restriktionerna har resulterat i att vuxna och barn i högre utsträckning än tidigare befinner sig hemma. Hälsofrämjande aktiviteter, som kan vara en skyddsfaktor, har blivit färre och allvarliga riskfaktorer såsom isolering, passivitet, arbetslöshet och brist på sociala aktiviteter blivit fler.

Tillgången till skyddsfaktorer och exponeringen för riskfaktorer är inte jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället. En del arbetar mer och hårdare än någonsin, andra har blivit av med arbetet. Vissa spenderar mer tid med nära och kära, andra är ensamma och isolerade. Många tar tillfället i akt att motionera mer utomhus, medan andra reglerar ångest, oro och stress med olika former av destruktiva vanor och beteenden. Rapporten "Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19", visar hur människors liv och livsvillkor förändras i ett värmlandsperspektiv och vilka risker vi kan se att det medför. I rapporten framträder tydligt att vi behöver uppmärksamma vissa grupper för att förebygga ohälsa.

Utlysningen ska finansiera insatser utöver den ordinarie verksamheten. Med andra ord en tillfällig verksamhet som bedrivs i projektform, under avgränsad tid, ekonomi och arbetsinsats. Ansökningar med utgångspunkt i någon av de beskrivna målgrupperna i rapporten "Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19" (se sidan 10 och 20 i rapporten) prioriteras. Nedanstående beskrivningar kan betraktas som vägledande men inte begränsande.

Barn och unga

Att barn och unga får tillgång till mötesplatser och föreningsliv som exempelvis främjar goda levnadsvanor och social samvaro. Vissa grupper av barn är i behov av trygga platser, trygga vuxna, studiestöd och studiero. Prioriterat är insatser som gäller barn och unga upp till och med gymnasieålder.

Ofrivilligt ensamma och personer i behov av stöd som blivit mer isolerade

Att motverka psykisk ohälsa till följd av ensamhet, oro och hemmasittande genom att bidra/verka för positiva sammanhang oavsett ålder, kön, etnicitet och funktionsnedsättning med flera.

Grupper som behöver särskild motivation eller stöd kopplat till levnadsvanor

Att stärka positiva levnadsvanor eller minska risken att destruktiva vanor och beteenden ökar. Det kan till exempel innefatta fysisk aktivitet, vistelse i naturen, information och stöd gällande goda matvanor eller risk- och missbruk (alkohol, narkotika och spel om pengar).

Personer som är eller riskerar att bli utsatta för våld i nära relationer

Att motverka isolering i otrygga hem där olika typer av våld förekommer. Det kan handla om att ta fram information och utveckla arbetssätt för att nå utsatta och erbjuda stöd.

Viktiga livsområden där folkhälsa skapas

De önskade insatserna som utlysningen avser har koppling till de nationella folkhälsomålen vilka är:

 1. Det tidiga livets villkor.
 2. Kunskap, kompetenser och utbildning.
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter.
 5. Boende och närmiljö.
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet.
 8. Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Projekttid

Projekttiden sträcker sig från den 1 januari 2021 till 31 december 2021.

Total summa

Utlysningens totala summa är 2 miljoner kronor. Pengarna fördelas mellan godkända projekt.

Ansökningstid

Ansökan öppnar 12 oktober 2020 och stänger 12 november 2020. För sent inkommen ansökan handläggs inte.

Beslut

Beslut om beviljade projekt meddelas via e-post 3 eller 4 december 2020. Beloppet betalas ut under december 2020.

Villkor

Projektbidrag beviljas till insatser utöver den ordinarie verksamheten. Insatserna ska vara avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

 • Projektbidraget ska användas för de ändamål som angetts i ansökan och ha koppling till de målgrupper och risker som lyfts fram i rapporten "Analys av de indirekta konsekvenserna på folkhälsan i Värmland, till följd av covid-19".
 • Organisationerna ska följa Region Värmlands riktlinje för bidrag till civilsamhället. Till skillnad från de villkor som gäller vid ansökan om ordinarie verksamhetsbidrag är denna utlysning även öppen för lokala organisationer (inte enbart länsövergripande organisationer).
 • Endast fullständigt ifylld ansökan behandlas. Ansökan inkommen efter sista ansökningsdag handläggs inte.
 • I bedömningen tas hänsyn till storlek på målgrupp, tidsram samt organisationens möjlighet till egen insats.
 • Samverkan med annan idéburen organisation prioriteras.
 • Projektstart under första kvartalet 2021 prioriteras.
 • Projektets insatser och aktiviteter är till för invånare i Värmland och ska vara kostnadsfria.
 • Aktiviteter ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande exempelvis antal deltagare, hygienrutiner, utrymme och avstånd.
 • Region Värmland har rätt att följa arbetet och ta del av de handlingar som rör projektet.
 • Projekt som beviljats bidrag förväntas delta i gemensamma seminarium för att dela erfarenheter och kunskap.
 • Beslut om projektbidrag till idéburen organisation kan inte överprövas.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett - utlysning av projektmedel till idéburna organisationer (pdf) Pdf, 144 kB.

Delredovisning

Delredovisningen ska vara Region Värmland tillhanda senast 15 augusti 2021. I samband med uppstart skickas ett frågeformulär till beviljade projekt. Om projektets inriktning i stor utsträckning förändras ska bidragsmottagaren meddela Region Värmland.

Delredovisning utlysning (pdf) Pdf, 169 kB.

Slutredovisning

Tiden för när slutredovisning ska vara Region Värmland tillhanda har förlängts. Datum för inlämning av slutredovisning är 30 september 2022

Anledningen till framflyttandet är att covid-19-restriktioner påverkat möjligheter att genomföra projekt enligt planering och projekttid. 

Blankett: Redovisning av beviljat projektbidrag- idéburen organisation (pdf) Pdf, 128 kB.

Har medlen inte förbrukats eller använts för avsett ändamål eller inom angiven tid, föreligger återbetalningsskyldighet till Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen