Region Värmland logga

Utvecklingsinsats med konsult

Stöd kan ges till små och medelstora företag för utvecklingsinsatser upp till 300 000 kronor. Utvecklingsinsatserna kan vara i form av produktutveckling, marknadsinsatser, kompetensutveckling eller andra utvecklingsinsatser med hjälp av externa konsulter.

Stödområde

Stöd lämnas i stödområden enligt kartan (pdf) Pdf, 155 kB.. Stödområden utgörs av det gröna området.

Företaget

Stöd kan ges till små- och medelstora privatägda företag (högst 250 anställda) som bedriver en verksamhet med vinstsyfte. För företag som ägs av samma ägare så ses hela företagsgruppen som ett företag vid bedömning av ansökan.

Stöd

Stödet begränsas till 150 tusen kronor per företag per treårsperiod, och maximalt 50% av godkända kostnader. Stödet är ett så kallat "stöd av mindre betydelse", vilket innebär att summan av stödinsatsen och andra ”stöd av mindre betydelse” som företaget har beviljats får sammanlagt högst uppgå till 200 000 euro kumulerat under en treårsperiod.

Investering

Stöd lämnas för investering i någon form av immateriella tillgångar. Det kan till exempel avse tjänster för produktutveckling, kompetensutveckling, marknadsundersökningar, utformning av en ny tjänst, certifiering av företagetetc. Stödet får dock inte ersätta löpande utgifter.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds- eller fiskeföretag (inkl vattenbruk). Företag inom dessa näringar hänvisas till Länsstyrelsen för stöd inom Landsbygdsprogrammet respektive Havs- och Fiskeriprogrammet.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktad uteslutande mot en lokal marknad. Det beror på att Region Värmland inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av konkurrensen mellan liknande företag.

För stöd till dagligvarubutiker och annan service i glesbygd så hänvisas till stödformen ”Stöd till kommersiell service”.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd för samma ändamål.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU:s regelverk om stöd av mindre betydelse: (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan om stöd måste vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas. När ansökan väl är inlämnad kan investeringen påbörjas men då på egen risk.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via:
Min ansökan (webbansökan)

Vill du komplettera din ansökan efter att du har skickat in den till Regionen så får du mejla eller posta dessa bilägg till:

foretagsstod@regionvarmland.se

Region Värmland
Regional utveckling
651 82 Karlstad

Sidan uppdaterad

Till toppen