För andra vårdgivare

Dokument och rutiner för dig som jobbar inom tandvården i Värmland och i andra regioner.

A


Alkohol- och tobaksprevention

AK-mottagningen Karlstad

Antibiotika

Apotek

Asyl
Riktlinje om asyltandvård och tandvård till papperslösa och EU-migranter
- Rutin, ersättning av uförd tandvård, privat vårdgivare
- Frågor och svar om smittskydd
- Tolk, om beställning, nytt från 30/4-2016 
- Tolk, webbformulär Semantix
- Tolk, webbformulär, Järva- tolk och översättningsservice
- Tolk, webbformulär, Karlstad tolkcentral
- Tolkkarta, hjälpmedel för att bestämma språk

B


Barnavtal, 2018 privata vårdgivare (pdf)

Barn som far illa, handlingsplan för tandvårdspersonal

Barn och unga som får tandreglering i Norge, rutin under Covid-19-utbrottet

Behandlingsbegäran, blankett för överflyttning av journalhandlingar

Behandlingsrekommendationer för behandling av patienter med:

 

E

 


Effektiv och säker läkemedelshantering

F


Fissurförsegling, studie om vårdnadshavares kunskaper (från Folktandvårdens Hälsoodontologiska enhet)

FN:s konvention om barnets rättigheter

Fosterhemsplacerade barn, rutin

Fluor, frågor och svar

Fluor, fluorhalter i kommunala dricksvatten 

Fluormedel, blankett för subvention av fluormedel

 

G


 

 

H


Hygienombud

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2020
Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2020

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 2 2018

Hälsoodontologins nyhetsbrev, nr 1 2018

 

I


Implantatoperation, råd till opererade patienter

 

J


Jämställd vård

Jour,
 - Jourregler (pdf) Nya helgjouren 2019

 

K


Kostnadsinformation, operation av visdomständer

Kurskatalog 2020, kurser som Folktandvården Värmland anordnar

 

L


Läkemedel

Läkemedelshantering

Labtaxa 2020

 

M


Medicinsk teknik

Miljö och läkemedel

 

N


NOAK, blankett för dosjustering
NOAK, rutin vid oralkirurgi

Nyhetsbrev från Folktandvården

O


Oralkirurgi, rutin för behandling med NOAK

Oralkirurgi, rutin för behandling med Waran

Orosanmälan om barn som far illa, till Socialtjänsten

 

P


Parodontologi, ny klassificering 2020. (200824)

Patientavgifter och högkostnadsskydd

 

R


Rekommendationer för behandling av patienter med:

 

S


Samverkan, allmän- och specialisttandvård 

Sedering i barn- och ungdomstandvård

Smittskydd Värmland

Smittskydd, frågor och svar om smittskydd

Särskilda grupper

Stick- och skärskador

Subvention av fluormedel, blankett

 

T


Tandreglering i Norge under Covid-19-utbrottet utförs i Sverige, information från Marie Branzén

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, Meddelandeblad från Socialstyrelsen (pdf, 166 Kb)

Tandvårdsstöd, lathund

Taxa - Patienttaxa 2021

Tolkcentralen, hörselskadade

Tolkbeställning, asylpatienter
  - Tolkar för bokning, lathund utökad lista 2015-12-02

Tolkkarta, hjälpmedel för att bestämma språk

TR-visningar, tider för privattandläkare i Karlstad hösten 2020

 

V


Våld i nära relationer

Vård av personer från andra länder 

Vårdprogram, 0-3 år

Vårdprogram, 4-7 år

Vårdprogram, 8-13 år

Vårdprogram, 14-17 år

 

Ä


Äldretandvård - Munnen är allas ansvar (nationellt handlingsprogram)