Hälsoodontologiska enhetens uppdrag

Hälsoodontologiska enheten jobbar med munhälsofrågor under livets alla skeden.


Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att:

 • Vara ett kunskapscentrum för utveckling av munhälsan hos patienterna och befolkningen
 • Stötta i vårdutvecklingsfrågor
 • Bidra till kvalitetsutveckling
 • Arbeta med vårduppföljning
 • Ge service till allmänheten och tandvårdens medarbetare
 • Samverka med andra instanser i regionen, kommuner och Länsstyrelsen, i frågor om munhälsa
 • Samarbeta nationellt för kunskapsutbyte i munhälsofrågor som rör barn, unga och äldre
 • Driva äldretandvårdsfrågor genom Centrum för äldretandvård, som utvecklar äldretandvården
 • Utföra fluoranalyser av vatten från privata brunnar, kostnadsfritt för privatpersoner.

 

Centrum för Äldretandvård

Centrum för Äldretandvård i Värmland är en del av Hälsoodontologiska enheten och har i uppdrag att:

 • Utveckla äldretandvården långsiktigt och vara en samlande enhet i Värmland i äldretandvårdsfrågor.
 • aktivera vårdsamverkan mellan tandvårdens offentliga och privata kliniker, och mellan tandvården och kommuner och landsting i goda vårdkedjor och genom överenskommelser.
 • organisera vård i äldreboenden, i samverkan med allmäntandvården, för patienter som har svårt att besöka tandvården i syfte att tillgodose patienters behov av förebyggande/sjukdomsbehandlande och reparativ vård. Vården ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet och hygien.
 • stödja allmäntandvården i deras arbete att bedriva en god och säker vård till äldre och nå dem som bor i eget boende.
 • ansvara för nätverk för uppsökande verksamhet och s.k. N-tandläkare (en tandläkare på varje allmäntandvårdsklinik med ansvar för särskilda grupper).
 • bygga upp kunskap och kompetens om den äldre människans tandhälsa och munvård.
 • utbilda folktandvårdens medarbetare och, i samverkan med kommuner och landsting, erbjuda utbildning till omvårdnads- och hälso- och sjukvårdspersonal.
 • sprida kunskap till allmänheten och patientföreningar.
 • producera informationsmaterial om äldres munhälsa till patienter och vårdpersonal.
 • stimulera och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom området.
 • delta i nationell samverkan, nätverk, konferenser och utbildningar.
 • öka kunskap inom tandvården i länet om andra kulturers syn på äldres tandhälsa och munvård.