Centrum för äldretandvård

Vi jobbar för ökad livskvalitet hos äldre, genom att vidareutveckla äldretandvården, och att samla och dela kunskap om äldres munhälsa.

Vi är ett kunskapcentrum för äldretandvård och munhälsa, från oberoende till skör patient, och för patienter som är beroende av daglig omsorg. Vi stöttar och utbildar omvårdnadspersonal, folktandvårdens medarbetare och anhörigvårdare. Vi har många samarbetspartners, bland annat kommuner, universitetet, patientföreningar, privattandläkare och folktandvårdens kliniker. 

Centrum för äldretandvård drivs av Hälsoodontologiska enheten

Uppdrag:

 • Utveckla äldretandvården långsiktigt och vara en samlande enhet i Värmland i äldretandvårdsfrågor.
 • aktivera vårdsamverkan mellan tandvårdens offentliga och privata kliniker, och mellan tandvården och kommuner och landsting i goda vårdkedjor och genom överenskommelser.
 • organisera vård i äldreboenden, i samverkan med allmäntandvården, för patienter som har svårt att besöka tandvården i syfte att tillgodose patienters behov av förebyggande/sjukdomsbehandlande och reparativ vård. Vården ska bedrivas på ett patientsäkert sätt och med god kvalitet och hygien.
 • stödja allmäntandvården i deras arbete att bedriva en god och säker vård till äldre och nå dem som bor i eget boende.
 • ansvara för nätverk för uppsökande verksamhet och s.k. N-tandläkare (en tandläkare på varje allmäntandvårdsklinik med ansvar för särskilda grupper).
 • bygga upp kunskap och kompetens om den äldre människans tandhälsa och munvård.
 • utbilda folktandvårdens medarbetare och, i samverkan med kommuner och landsting, erbjuda utbildning till omvårdnads- och hälso- och sjukvårdspersonal.
 • sprida kunskap till allmänheten och patientföreningar.
 • producera informationsmaterial om äldres munhälsa till patienter och vårdpersonal.
 • stimulera och bidra till kunskapsutveckling och forskning inom området.
 • delta i nationell samverkan, nätverk, konferenser och utbildningar.
 • öka kunskap inom tandvården i länet om andra kulturers syn på äldres tandhälsa och munvård.

 

Kontakta oss

Enhetschef

Christina Carlson
Övertandläkare
010-831 96 36
christina.carlson@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Lisette Axelgård
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 94 63
lisette.axelgard@regionvarmland.se

Munhälsovårdsfrågor, uppsökande verksamhet och munhälsobedömningar

Pernilla Södersten
Legitimerad tandhygienist och munhälsostrateg
010-831 96 42
pernilla.wilhelmsson.sodersten@regionvarmland.se

Nödvändig tandvård

Fredric Thyberg
Övertandläkare
010-831 51 65
fredric.thyberg@regionvarmland.se