Regionens interna miljöarbete

Region Värmland arbetar aktivt för att medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling.

Region Värmlands miljöpolicy

Region Värmland har ett särskilt ansvar för befolkningens hälsa och att medverka till en bra livsmiljö, så att en långsiktig och hållbar utveckling främjas. Detta gör vi bland annat genom att kontinuerligt förbättra och effektivisera det interna miljöarbetet. Syftet är att minska resursförbrukningen och förebygga miljöbelastning från vår egen verksamhet. Vi ställer också tydliga miljökrav på våra samarbetspartners. En naturlig utgångspunkt i arbetet utgörs av gällande lagar och förordningar samt krav från våra uppdragsgivare.

Miljöplanen sätter ramarna för miljöarbetet

Region Värmlands interna miljöarbete utgår till stor del från den politiskt beslutade miljöplanen för perioden 2021 till 2024. Miljöplanen har fokus på att minska vår organisations miljöpåverkan. Genom en aktiv samverkan med andra regionala och lokala organisationer samt intresseorganisationer är förhoppningen att vårt arbetssätt och resultat kan bidra till att stärka miljö- och hållbarhetsarbetet i hela länet.

Miljöplanen innehåller tre övergripande mål:

  • Vi minimerar vårt klimatavtryck.
  • Vi använder våra resurser klokt.
  • Vi bidrar till hälsosamma miljöer.

Utifrån dem har sju målområden ringats in:

  • Resor och transporter.
  • Fastighetsdrift och byggnation.
  • Finansförvaltning.
  • Inköp och resursförbrukning.
  • Måltidsförsörjning.
  • Läkemedel.
  • Bidrag, medel och stöd.

Varje målområde bidrar till minst ett av de övergripande målen och innehåller en långsiktig målsättning som anger riktningen för vart vi bör befinna oss i framtiden. Utifrån vad som är realistiskt att nå på kort sikt finns ett antal mål som ska uppnås senast 2024.

De övergripande målen och målområdena har ringats in utifrån regionens betydande miljöaspekter, Agenda 2030, Parisavtalet, de nationella miljömålen samt andra relevanta regionala planer och strategier, bland annat Värmlandsstrategin, Trafikförsörjningsprogrammet och Energi- och klimatstrategin för Värmland.

Tillbaka till Utveckling & tillväxt