Prioriterade områden

En attitydundersökning som genomförts visar att kunskapen är förhållandevis låg om Värmland i Norge. Vi har mycket att vinna på att hitta fler beröringspunkter och dra nytta av varandra i större utsträckning.

För att kunna utveckla samarbetet är det främst tre områden som vi behöver hitta lösningar tillsammans på: tillgänglighet, etablering och export.

En förutsättning för att nå målen är att tillgängligheten förbättras avsevärt mellan Sverige och Norge. Det öppnar upp möjligheter för större pendlingsmöjligheter vilket innebär att det inte blir avgörande var man bor i förhållande till arbetet. En stor del av arbetet i Dialog Sverige-Norge samverkar med Oslo-Stockholm 2.55. Att förbättra infrastrukturen skulle också vara gynnsamt för besöksnäringen i regionen. 

Det är viktigt att stämma av näringslivets behov och även stödja aktörer i Värmland som har strategiska relationer och aktiviteter med Norge. Redan upparbetade relationer och nätverk behöver tas till vara. En betydelsefull del i detta är att visa på möjligheterna för etablering och export. Till exempel finns ett lägre kostnadsläge i Sverige. De norska företagen behöver uppmuntras till att exportera till Sverige i högre grad. Även Norge som exportmarknad är underutnyttjad.