Europeiska nätverk

Inom EU finns en mängd nätverk med olika inriktning, ambitionsnivå och funktion. Alltifrån strategiskt fokuserade nätverk med politiskt tillsatta representanter från olika delar av Europa, till rena expertnätverk med fokus på specifika frågor och forskare, tjänstemän samt näringslivsrepresentanter som deltagare.

Engagemang i nätverk på europeisk nivå kan vara mycket givande för kommuner. Det kan till exempel ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bedriva påverkansarbete och utveckling av nya metoder inom ett specifikt sakområde.

Många nätverk på europeisk nivå har allt mer gått ifrån att vara allmänna plattformar för idéutbyte till att bli allt mer operativa med tydligt fokus på konkret samarbete kring gemensam projektutveckling och ansökningar via EU:s fonder och program. Ett aktivt deltagande i nätverk kan därför i vissa fall vara ett alternativ till projektdeltagande inom EU:s sektorsprogram, men nätverksdeltagande kan också vara en effektiv väg in i gemensam projektutveckling och till att bli en aktiv part eller projektägare till ett EU-finansierat projekt.

Syftet med den här listan är att ge en överblick över aktuella och relevanta nätverk för kommunerna och Region Värmland att engagera sig i eller bevaka i syfte att utbyta erfarenheter, bedriva påverkansarbete och eventuellt utveckla projekt.

För varje nätverk anges eventuella värmländska och/eller svenska medlemmar samt kontaktpersoner i de fall sådana finns. Vid frågor eller funderingar kring nätverken går det självklart alltid att kontakta de anställda på Region Värmland European Office.

Nedan presenteras ett antal nätverk/plattformar kategoriserade utifrån nio områden.

1. Forskning och innovation

ERIAFF – European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry

ERIAFF är en informell plattform bestående av 50 regioner som har jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri som viktiga prioriteringar. Den startades upp 2012 och koordineras av medlemsregionernas Brysselkontor under ledning av Toscana. Plattformen arbetar för att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram som stödjer och skapar mervärde för enskilda medlemmars strategier inom landsbygdsforskning, utveckling och innovation och verkar bland annat för att sammanföra regionala aktörer som är/vill vara aktiva i EIP Agri (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability – arbetet inom detta partnerskap kan finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet).
ERIAFF anordnar normalt två till tre koordineringsmöten i Bryssel varje år, och även en större konferens någonstans i Europa. Utöver detta har medlemmarna möjlighet att delta i flertalet initiativ som startas upp av plattformen, vilka kräver olika nivåer och former av engagemang och aktivitet.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt och ERIAFF ser helst att medlemsregionernas kontaktpersoner arbetar inom landsbygds/jordbruksinnovation. Vissa regioner har också fler kontaktpersoner involverade, exempelvis regionala tjänstemän, forskare och klusterexperter.

ERIAFF har för tillfället ingen hemsida, men Ingrid Jansson på Region Värmland European Office har kontakt med representanter för plattformen.

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network

ERRIN är en Brysselbaserad plattform för regionala aktörer inom forskning och innovation. Nätverket syftar till att stärka den regionala forsknings- och innovationskapaciteten genom att utbyta information och bästa praxis, stödja europeiska utvecklingsprojekt, utformningen av EU-politiken m.m.
Nätverket består av 13 tematiska arbetsgrupper:

 • Policy
 • BioEconomy
 • Blue Growth
 • Design & Creativity
 • Energy & Climate Change
 • Health
 • ICT
 • Innovation and Investment
 • Opening Science 
 • Smart Cities
 • Smart Specialisation
 • Tourism
 • Transport
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2700/år och medlemskap är tillgängligt för Brysselbaserade representationskontor inom regional förvaltning, lokal förvaltning, akademi och forskning samt privata organ med mandat i den regionala utvecklingen, vilka deltar i utvecklingen och/eller genomförandet av forsknings- och innovationspolitiken.

Region Värmland European Office är full medlem och aktivt i arbetsgrupperna för Bioeconomy och Smart specialisation, samt bevakar arbetsgrupperna Tourism och Transport. Flera av de andra svenska regionkontoren är också aktiva medlemmar i nätverket.

Kontaktperson Region Värmland:
Anders Olsson, strateg forskning och innovation
054-701 10 25
anders.olsson@regionvarmland.se

Kontaktperson Region Värmland European Office:
Ingrid Jansson, projektutvecklare
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://www.errin.eu/


Vanguard Initiative – New Growth Through Smart Specialisation

Vanguard Initiative (VI) är ett initiativ som drivs av ett politiskt åtagande från deltagande regioner att använda smart specialiseringsstrategier för att genom entreprenöriell innovation och industriell förnyelse stimulera tillväxt inom europeiska prioriteringsområden.
Tanken är att medlemsregionerna i VI samordnar, samfinansierar och samarbetar inom pilotprojekt och program där EU:s prioriterade tillväxtområden främjas. Initiativet startades 2014 av Region Flandern och idag finns 25 medlemsregioner.

Initiativet arbetar på tre nivåer:

 1. Den politiska nivån, där de regionala undertecknarna av initiativet återfinns
 2. Arbetsgruppsnivå, där brysselrepresentanter likt Region Värmland Euopean Office närvarar
 3. Expertgruppsnivå, där strateger från regionerna närvarar.
Inom VI finns fem stycken horisontella ”task forces” (arbetsgrupper) inom fem olika områden: policypåverkan, kommunikation, det framtida Vanguard Initiative, finansiering, samt koordinering mellan pilotprojekten. Som medlemsregion förväntas man delta med en brysselbaserad representant i någon av dessa arbetsgrupper, som håller ca fyra möten per år. Utöver detta bör VI -medlemsregionernas representanter i Bryssel också delta på fyra medlemsmöten per år.

Medlemskapet är tillgängligt för alla regioner som kan uppvisa en politisk och operativ vilja och förmåga till att aktivt engagera sig i initiativets operativa verksamhet, exempelvis genom deltagande i pilotprojekt och task forces. VI startar pilotprojekt inom olika områden där medlemsregionerna har chansen att delta och under 2015 planeras en pilot inom bioekonomi att startas upp.

Svenska medlemmar:

 • Region Värmland
 • Region Dalarna
 • Region Skåne
Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://www.s3vanguardinitiative.eu/


WssTP – The European Water Platform

WssTP initierades av EU-kommissionen 2004 och är den europeiska teknologiplattformen för vatten. Dess syfte är att främja samordning och samarbete för forskning och innovation inom vattensektorn, bland annat genom demonstration och pilotprojekt, samt att höja konkurrenskraften inom densamma. Plattformen består av 127 medlemsorganisationer samt ett nätverk av drygt 700 enskilda personer som bland annat representerar industri, forskning, teknikleverantörer, beslutsfattare och vattenanvändare.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varier beroende på typ av medlemsorganisation.
Exempelvis:
SMEs med en årlig omsättning på mindre än 2 miljoner euro – € 500/år
Forskningscentra – € 3000/år

Svenska medlemmar:

 • Svenska Miljöinstitutet
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Svenskt Vatten
Mer information: http://wsstp.eu/

European Innovation Partnerships

Europeiska innovationspartnerskap – EIPs – är en del i flaggskeppinitiativet Innovationsunionen i Europa 2020-strategin. Målet är att undanröja svagheter, flaskhalsar och hinder för europeisk forskning och innovation, som förhindrar eller fördröjer utvecklingen och marknadsinförandet av nya bra idéer. Hit hör bristande investering, föråldrad lagstiftning, brist på standarder och splittrade marknader. Varje partnerskap leds av en styrelse där den eller de EU-kommissionärer som har ansvar för partnerskapets ämnesområde sitter som ordförande. I styrelsen sitter dessutom företrädare för medlemsstaterna (ministrar), parlamentsledamöter, ledande industrifolk, forskare, företrädare för civilsamhället och andra viktiga berörda parter. Partnerskapen ska undersöka vad som kan göras för att minska kapacitetsbristerna (exempelvis vidareutveckla teknik eller förbättra marknadsramarna och stimulera efterfrågan) och uppmuntra till insatser inom både den offentliga och den privata sektorn. De ska inte ersätta finansieringsprogrammen, utan snarare fungera som en gemensam plattform för samarbete.

Dessa innovationspartnerskap lanseras endast inom områden, och består endast av aktiviteter, där statlig medverkan är tydligt motiverad och där kombinationen av insatser på regional, nationell och EU-nivå inom forskning och utveckling bidrar till en mer effektiv måluppfyllelse.

Idag finns följande fem innovationspartnerskap:

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip


European Institute of Innovaiton & Technology – Knowledge and Innovation Communities

European Institute of Innovation & Technology (EIT) är ett oberoende organ inom EU som skapades 2008 med syftet att stimulera innovation och entreprenörskap i hela Europa. EIT sammanför alla tre delar av kunskapstriangeln – universitet, forskningsinstitut och näringsliv – genom skapandet av så kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC). Idag finns KICs inom fem områden och de arbetar för att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag, och utbilda en ny generation av entreprenörer

Dessa KIC:ar är uppbyggda som stora konsortium med upp emot 100 partners och fem till sex geografiska centrum runt om i Europa – så kallade ”co-location centers”. En KIC skapas genom att EIT gör en utlysning inom ett specifikt område, exempelvis hälsa, där konsortium då har möjlighet att ansöka om att bilda en KIC.

Varje co-location center har ett antal partners knutna till sig, dock behöver dessa partners inte komma från den staden, regionen, eller landet där centret finns. För de värmländska aktörerna finns alltså möjligheten att engagera sig som partner i de redan etablerade KIC:arna genom att kontakta relevant co-location center (mer information kring dessa finns på respektive KIC:s hemsida, länkade ovan).
Det går även att engagera sig genom att delta i ett konsortium som ansöker om att bilda en KIC vid framtida utlysningar. Under 2016 planeras utlysningar för KIC:arna ”Fodd4Future” samt ”Added-value manufacturing” och under 2018 ”Urban mobility”.

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities

2. Horisontella nätverk 

AER – Assembly of European Regions

AER är ett forum för interregionalt samarbete och en lobbyist för regionala intressen på den europeiska arenan. Nätverket har idag 270 medlemsregioner från 35 länder och är därmed det största oberoende nätverket för europeiska regioner. AER syftar främst till att:

 • Stärka subsidiaritet och regional demokrati.
 • Främja regionala intressen gentemot europeiska och nationella beslutsfattare.
 • Säkerställa att regionerna förblir en drivkraft för politisk, ekonomisk och social utveckling i Europa.
Nätverket består av tre kommittéer:

 • Kommitté 1 – Ekonomi och regional utveckling
 • Kommitté 2 – Socialpolitik och folkhälsa
 • Kommitté 3 – Kultur, utbildning, ungdom och internationellt samarbete
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende medlemsregionenes storlek (avgiften för Värmland ligger på € 4302/år).

AER har 14 svenska medlemsregioner. Värmland är medlem och representeras av Landstinget.

Kontakt

Ulla-Britt Höglund, internationell sekreterare
054 614005
ulla-britt.hoglund@liv.se

Mer information: http://www.aer.eu/


BSSSC – Baltic Sea States Subregional Cooperation

BSSSC är ett politiskt nätverk för decentraliserade myndigheter (subregioner) i Östersjöregionen och dess medlemmar är regionala myndigheter från samtliga länder i Östersjöregionen. Nätverket syftar främst till att vara en förespråkare för medlemsregionernas intressen gentemot nationella regeringar och EU, samt till att skapa mervärde för regionalt samarbete runt Östersjön. I början av hösten anordnar BSSSC varje år en stor konferens.

Nätverkets huvudsakliga organisatoriska organ är: Ordföranden (vald av styrelsen på ett rullande schema under en tvåårsperiod), en styrelse bestående av två representanter från varje medlemsland, ett sekretariat som följer ordförandeskapet samt ett antal tillfälliga arbetsgrupper. I dagsläget kommer de svenska styrelsemedlemmarna från Blekinge respektive Kalmar. I nätverket finns även nationella tjänstemän som stöttar upp politikernas arbete (se svensk kontakt nedan).

Samtliga svenska regioner är medlemmar i BSSSC.

Kontakt

Louise Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
08-452 70 97
louise.andersson@skl.se

Mer information: http://www.bsssc.com/

CPMR – The Conference of Peripheral Maritime Regions

CPMR består av ca 150 havsnära regioner från 28 länder och nätverket bedriver EU-påverkan inom bland annat transportinfrastruktur, energi, maritim säkerhet och fiske. Nätverket strävar efter att säkerställa en stark regionalpolitik på EU-nivå och arbetar också för att uppnå en integrerad havspolitik som kan bidra till Europas ekonomiska tillväxt.

Fullt medlemskap: Den årliga medlemsavgiften fastställs varje år vid organisationens budgetomröstning. Nätverket riktar sig främst mot perifera kustregioner, men även regioner som inte ligger vid havskust men som av geografiska, politiska eller ekonomiska skäl ändå anser sig vara en del av den europeiska periferin kan ansöka om medlemskap.

Det finns även möjlighet att bli observatör av nätverket och då behöver avgifter endast betalas vid deltagande i möten och andra eventuella nätverksaktiviteter.

Nätverket har 11 svenska medlemsregioner (Värmland är inte medlem).
Mer information: http://www.crpm.org/en/index.php

DCRN – Demographic Change Regions Network 

DCRN är ett öppet och informellt nätverk bestående av Brysselbaserade regionkontor som är intresserade av utmaningarna som följer av demografisk förändring i form av en åldrande, minskade befolkning och större utflyttning.

Nätverkets arrangerar regelbundna möten och brainstorming-sessioner, seminarier och workshops samt möten med ansvariga tjänstemän för olika frågor, man försöker även genom presentationer sprida bästa praxis inom olika områden.

Under de senaste åren har DCRN även utvecklat det EU-finansierade projektet ”Dart” (Declining, Ageing and Regional Transformation) där 13 regioner samarbetar för att finna lösningar på demografiska utmaningar.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Svenska medlemmar: Region Östergötland European Office

Kontakt

Madeleine Koskull, kontorschef, Region Östergötland European Office
+32 499 83 66 39
madeleine.koskull@regionostergotland.se

Andreas Kühl, Saxon State Ministry of Justice and for European Affairs
+32 2 235.87.31
andreas.kuehl@bxl.sachsen.de

Mer information: http://dcrn.eu/

EPA – European Projects Association

EPA är en ideell Brysselbaserad organisation med fokus på EU-projekt inom forskning, utveckling, innovation och internationalisering. Organisationen strävar mot att bli Europas ledande nätverk för europeiska projektintressenter och dess syfte är att tillhandahålla information, service och övriga verktyg som behövs för att förbättra deltagandet i EU-finansierade projekt och därmed förmera värdet av EU:s fonder.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften för organisationer ligger på € 1825/år och för enskilda personer på € 365/år.

Mer information: http://europeanprojects.org/

EPC – European Policy Center

EPC är en oberoende, icke-vinstdrivande tankesmedja som syftar till att främja den europeiska integrationen genom analys och debatt, stödja och utmana europeiska beslutsfattare på alla nivåer för att fatta välgrundade beslut baserade på bevis och analys samt till att ge en plattform för att engagera partners, intressenter och medborgare i EU: s politik och i debatten om Europas framtid.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på typ av medlemsorganisation.

Mer information: http://www.epc.eu/

IBSG – Informal Baltic Sea Group

iBSG är ett informellt nätverk som representerar drygt 50 regionala kontor och organisationer från Östersjöregionen i Bryssel. Nätverket arbetar främst med informations- och idéutbyte för att nå måluppfyllelse inom Östersjöstrategin, bland annat genom att bygga upp partnerskap inom makroregionen och anordna EU-briefings och event kring frågor rörande Östersjöstrategin.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

SERN – Sweden Emilia Romagna Network

SERN är ett nätverk som underlättar utbyte av information och erfarenheter och initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. Projekt genomförs inom en mängd olika områden såsom social ekonomi, skola, lokal utveckling, turism och företagande. 

Nätverket har 27 italienska och 28 svenska medlemmar, främst kommuner och regioner. Hela medlemslistan finns här (nätverket har inga värmländska medlemmar).

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsregionernas/kommunernas invånarantal. För Värmland som region ligger den på 4500 €/år och för kommuner med upp till 75 000 invånare på € 400/år (+ € 20 för varje 1000e invånare utöver detta).

Medlemskapet riktar sig mot kommuner, regioner, landsting och sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter.

Mer information: http://www.sern.eu/sern/index.html

SKR:s Nätverk för EU-samordnare

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett webbaserat nätverk som riktar sig mot EU- och internationella samordnare i kommun, landsting eller region. Som medlem i nätverket kan man komma i direkt kontakt med kollegor runt om i landet och de på SKR som arbetar med EU- och internationella frågor, vilket möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Kontakt

För att gå med i nätverket mailar man Louise Andersson på SKR
louise.andersson@skl.se
08-452 70 97

Mer information på SKR:s webbplats

UBC – Union of Baltic Cities

UBC är ett ideellt nätverk som syftar till att mobilisera den gemensamma potentialen hos sina medlemsstäder för att uppnå en demokratisk, ekonomisk, social, kulturell och miljömässigt hållbar utveckling i Östersjöregionen. Nätverket anordnar bland annat konferenser och seminarier samt publicerar partnersök.

Karlstads kommun är en av 20 svenska medlemsstäder.

Kontakt

Mia Marklund, internationell strateg, Karlstads kommun
054 540 10 34
mia.marklund@karlstad.se

Mer information: http://www.ubc.net/

3. Hälsa 

CORAL – Community of Regions for Assisted Living

CORAL är ett informellt nätverk av regioner, som syftar till att förbättra den regionala politiken för aktivt och hälsosamt åldrande. Nätverket är format som en lärande gemenskap där man tillsammans arbetar för att utveckla och skala upp innovativa lösningar för aktivt och hälsosamt åldrande, exempelvis genom att hjälpa medlemmarna finna samarbetspartners.

CORAL ger, ur ett regionalt perspektiv, input till dagordningen för EU-kommission bland annat genom deltagande i EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), evenemang, projekt, konsultationer och andra initiativ.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt. 

Svenska medlemmar:

 • Region Halland
 • Region Östergötland

Kontakt

Madeleine Koskull, kontorschef, Region Östergötland European Office
+32 499 83 66 39
madeleine.koskull@regionostergotland.se

Mer information: http://www.coral-europe.eu/ 

ECAD – European Cities Against Drugs

ECAD är Europas ledande organisation för arbetet mot droger och riktar sig mot kommuner och städer. Organisationen bildades på initiativ av Stockholms stad 1994 och arbetar huvudsakligen:

 • mot legalisering av narkotika
 • för nya metoder i kampen mot narkotika
 • för en utveckling av vården av missbrukare
 • för en aktiv och offensiv drogförebyggande verksamhet
 • för ett internationellt samarbete i kampen mot narkotika
ECAD representerar aktivt sina medlemmars intressen gentemot lokala, regionala och nationella beslutsfattare, EU-institutioner, FN-institutioner och andra internationella organisationer. Därutöver anordnar man även konferenser och seminarier, initierar lokala, regionala och internationella projekt samt fungerar som en plattform för utbyte av kunskaps och bästa praxis.

37 svenska kommuner är idag ECAD-medlemmar (ingen av dessa kommer från Värmland).

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemskommunernas/städernas invånarantal.

50 000–200 000 invånare = € 6000/år
10 000–50 000 invånare = € 2500/år
Mindre än 10 000 invånare = € 1200/år

Kontakt

ECAD Sverige
08-50829401
ecad@ecad.net

Mer information:

EMHA – European Health Management Association

EMHA är en medlemsorganisation som är öppen för alla organisationer och enskilda personer som vill arbeta för att förbättra hälso- och sjukvården genom att höja nivån på hälsoförvaltningen. Organisationens arbete utgår från följande prioriteringar:

 • Policypåverkan
  Översätta EU:s politik till organisationsnivå och påverka EU:s politiska dagordning nerifrån och upp.
 • Forskning
  Bedriva avancerad forskning med några av Europas bästa forskningsorganisationer, bland annat kring vårdkvalité och yrkesmässig rörlighet inom vården.
 • Förbättrad hälsoförvaltning
  Stödja hälso-och sjukvården runt om i Europa genom nätverk, evenemang och projekt.
 • Utbildning
  Gemensamt europeiskt godkännande av forskarutbildning inom hälsoförvaltning.
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2500/år

Landstinget i Värmland är en av tio svenska medlemmar.

Kontakt

Ulla-Britt Höglund, internationell sekreterare
054 – 61 40 05
ulla-britt.hoglund@regionvarmland.se

Mer information: http://www.ehma.org/

ENIL – European Network on Independent Living

ENIL är ett europeiskt forum för personer med funktionsnedsättning samt organisationer som arbetar med frågor kring funktionsnedsattas möjligheter till ett oberoende och självständigt liv.

Nätverket förespråkar lika rättigheter för funktionsnedsatta och kämpar mot diskriminering. Dess syfte är främst att förespråka "Independent living" – filosofin bland de funktionsnedsatta själva, allmänheten, nationella beslutsfattare, offentliga myndigheter och mellanstatliga organ såsom EU, Europarådet och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 100/år för organisationer och € 25/år för enskilda personer.

Svenska medlemmar (exklusive enskilda personer):

 • The JAG Association
 • Independent Living Institute (ILI)
 • Stiftelsen Institutet för Independent Living
 • Stiftarna av Independent Living I Sverige (STIL)

Kontakt

Adolf Ratzka, verksamhetsledare, Independent Living Institute
08-740 42 00
adolf.ratzka@independentliving.org

Mer information: http://www.enil.eu/ 

EUREGHA – European Regional and Local Health Authorities

EUREGHA är ett nätverk bestående av 13 europeiska regionala och lokala hälsomyndigheter med fokus på folkhälsa. EUREGHA har idag ett permanent sekretariat i Bryssel och är numera en viktigt samtalspartner för EU:s institutioner och andra intressenter inom folkhälsoområdet. Nätverket syftar till att skapa synergier mellan regionala och lokala hälsomyndigheter och EU-aktörer för att kunna arbeta tillsammans för ett mer hållbart och effektivt hälso- och sjukvårdssystem.

Nätverket består av fem stycken så kallade "Working streams":

 • Mental Health
 • Cancer Screening
 • eHealth
 • Cross-Border Healthcare
 • Integrated Care
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften baseras på de budgetbehov som fastställts av direktionen och kan också variera beroende på medlemsregionernas BNP och/eller befolkningsmängd. År 2012 låg den årliga medlemsavgiften på € 5000.

Det finns även möjlighet att bli så kallad plattformsmedlem, vilket är gratis, och enskilda individer kan bli observatörer av nätverket utan avgift.

Svenska medlemmar:

 • Region Skåne
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Östergötland

Kontakt

Valentina Polylas, Operations Managager, EUREGHA
valentina.polylas@euregha.net

Mer information: http://www.euregha.net/ 

HOPE – European Hospital and Healthcare Foundation

HOPE är en internationell icke-vinstdrivande förening som representerar offentliga och privata nationella sjukhusorganisationer och sjukhusägare. HOPE syftar till att främja hälsoförbättringar för alla EU:s medborgare och skapa en enhetligt hög standard på sjukhusvården inom hela unionen.

Både på egen hand och tillsammans med andra organisationer lanserar HOPE projekt, startar arbetsgrupper och hälsovårds- och omskolningsprogram, ger ut publikationer, organiserar seminarier och kongresser samt erbjuder möjligheter till partnersamverkan och utbyten för chefer och annan personal med chefsansvar inom sjukhussektorn.

Svenska medlemmar: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Fullt medlemskap: Medlemskapet är riktat mot sjukhusorganisationer på nationell nivå. Men regionala och lokala aktörer har möjlighet att ta del av HOPE:s aktiviteter, så som exempelvis utbytesprogrammet.

Kontakt

Erik Svanfeldt, EU-samordnare för vård, hälsa och omsorg, SKL
08-452 75 78
erik.svanfeldt@skl.se

Mer information: http://www.hope.be/index.html

SHE-Network – Schools for Health in Europe Network

SHE- network syftar till att stödja organisationer och yrkesverksamma inom skolan att utifrån olika perspektiv utveckla och tillämpa hälsofrämjande åtgärder i skolan. Nätverket består av nationella koordinatorer från 45 länder i den europeiska regionen och Sverige representeras av Skolverket. Även om SHE-network riktar sig mot aktörer på nationell nivå finns möjligheter för andra aktörer inom skolhälsoområdet att delta vid konferenser och seminarier samt ta del av nätverkets utbildningsmaterial. Nätverket hjälper även skolor att komma i kontakt med varandra för utbyten och samverkan.

På LinkedIn har SHE-network startat två nätverksgrupper vilka är öppna för yrkesverksamma inom skolan och fungerar som en plattform för informationsutbyte och annan kommunikation.

Mer information: http://www.schools-for-health.eu/she-network 
LinkedIn- nätverkverksgrupper: http://www.schools-for-health.eu/she-community

WHO European health Cities Network

WHO European Healthy Cities Network består av närmre 100 europeiska städer från 30 länder som är engagerade i frågor rörande hälsa och hållbar utveckling. Dessa medlemmar är även sammanlänkade genom nationella, regionala och tematiska Healthy Cities– nätverk.

Nätverkets arbete utgår från fyra- till femårsfaser där varje period fokuserar på ett antal prioriterade områden som lanseras genom en politisk deklaration och en uppsättning strategiska mål. Varje fas innehåller ett antal utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda ländernas och städernas förutsättningar.

Just nu pågår arbetet inom Fas VI (2014-2018), som har ett starkt fokus på WHO:s nya strategi Health 2020, vilket innebär en fokusering på styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och utveckling av det breda arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.

Karlstads kommun är en av 19 svenska medlemmar i nätverket.

Kontakt

Lina Helgerud, verksamhetskontroller Folkhälsa, Karlstads kommun
054 – 540 10 40
lina.helgerud@karlstad.se

Mer information: 

4. Kultur och turism 

RICC – REGIONAL INITIATIVE FOR CULTURE AND CREATIVITY

Syftet med Regional Initiative for Culture and Creativity (RICC) är att tillhandahålla en strategisk plattform för regionala myndigheter och städer i syfte att utbyta och marknadsföra kultur- och kreativitietsstrategier och delta i relevanta EU-projekt. RICC fokuserar på relevant EU-politik, program och lagstiftning av strategisk betydelse för lokala och regionala myndigheter med sektorsövergripande tillvägagångssätt.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt de avgörande utmaningar som den kreativa industrin och kulturarvssektorn står inför, och behovet av innovation inom kulturpolitiken.

Andra potentiella frågor inkluderar social innovation, social delaktighet, kompetens, den digitala agendan, statligt stöd, turism, forskning, kulturellt samarbete, ekonomisk utveckling, nya målgrupper och flerspråkig skapelse.

Nätverkets aktiviteter vilar på två ben:

 1. Påverkansarbete mot EU-institutioner
 2. Samarbete för att utveckla gemensamma projekt inom EU: s program.
Nätverket arrangerar också gemensamma konferenser och informationsträffar.
Det är ett informellt nätverk och det finns därför inga kostnader kopplade till medlemskap, förutom eventuella resor för möten och konferenser.

Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Värmland deltar av och till i nätverkets aktiviteter.

Kontakt

Kajsa Sundström, kontorschef, Region Värmlands Brysselkontor
+32 474 98 95 14
kajsa.sundstrom@regionvarmland.se 

Mer information: http://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/multimedia/infografiche/regional-initiative-for-culture-and-creativity   

ARS BALTICA

ARS BALTICA är ett internationellt kulturellt nätverk vars syfte är att utvidga och vidareutveckla infrastrukturen för ökat kultursamarbete i Östersjöregionen.

För att uppnå detta arbetar ARS BALTICA bland annat med att:

 • Stötta implementeringen av kvalitativa kulturprojekt med ett starkt fokus på Östersjöregionen.
 • Erbjuda plattformar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom (tvär)kulturellt samarbete.
 • Lyfta fram kulturen vid möten med andra organisationer inom Östersjöregionen för att öka kultursektorns betydelse
 • Ge input till den gemensamma kulturpolitiken inom Östersjöregionen
 • Samarbeta med andra ledande europeiska kulturorganisationer
ARS BALTICA har ingen möjlighet att direkt finansiera kulturprojekt, men beviljar multilaterala kulturprojekt med fokus på Östersjöregionen med ARS BALTICA-logotypen. Genom detta belyses de projekt vilka betraktas som bästa praxis och som på ett föredömligt sätt visar den kulturella mångfalden kring Östersjön. För värmländska aktörer kan detta nätverk huvudsakligen vara en bra plattform för partner- och projektsök.

Mer information: http://www.ars-baltica.net/


CAE – Culture Action Europe

CAE är en påverkansorganisation som förespråkar konst och kultur som en central byggsten i det europeiska samarbetet. Dess syfte är att påverka EU-politiken för att förbättra tillgången till kultur både inom och utom Europas gränser. CAE tar fram skräddarsydd information och analyser om Europeiska unionens politik, och erbjuder kulturaktörer en arena för att utbyta och utveckla gemensamma ståndpunkter och genom detta skapa opinionsbildning gentemot europeiska beslutsfattare.

Som medlem i organisationen ges också möjligheten till deltagande i konferenser, seminarier och andra event.

Fullt medlemskap: Medlemskapet riktar sig främst mot kulturorganisationer och den årliga medlemsavgiften varierar beroende på medlemsorganisationens årliga omsättning.

Mer information: http://cultureactioneurope.org/


ECTN – European Cultural Tourism Network

ECTN är ett nätverk som sammanför yrkesverksamma inom både turism- och kulturindustrin från olika delar av Europa för att utbyta erfarenheter, information och bästa praxis i syfte att utveckla och främja kulturell turism. Bland annat hjälper nätverket till att underlätta utvecklingen av transnationella projekt, arbetar fram gemensamma ståndpunkter gentemot EU-kommissionen och säkerställer en förbättrad samverkan mellan turism- och kultursektorn. Medlemskapet är öppet för myndigheter och organisationer på både lokal, regional och nationell nivå, universitet och forskningsinstitut, studenter och enskilda individer.

Svenska medlemmar:

 • Västra Götalandsregionen

Kontakt

Tomas Olsson, handläggare Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen
031-705 17 92
tomas.olsson@vgregion.se

Mer information: http://www.culturaltourism-network.eu 

ENCC – EUROPEAN NETWORK OF CULTURAL CENTERS

ENCC är ett nätverk som främst riktar sig till nationella representanter för kulturcenter. Enskilda kulturcenter kan dock bli fullvärdiga medlemmar förutsatt att det inte finns en befintlig nationell representant. Sverige är idag inte representerat i nätverket. Möjlighet finns även för regionala och lokala kulturcenter, andra kulturorganisationer samt enskilda personer att bli associerade medlemmar.
ENCC ska i sin tur representera Europas kulturcenter. Bland annat arbetar nätverket för att främja interkulturell dialog, framförallt genom att understödja skapandet av partnerskap och nätverk mellan olika europeiska kulturcenter. En annan aktivitet som pågått inom nätverket är bland annat organiserade utbyten för personal från olika europeiska kulturcenter.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på antalet anställda i kulturcentret.

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 50/år.

Mer information: http://www.encc.eu/index.php?lg=de


NECSTouR – Network of European Regions for a Comptetive and Stable Tourism

NECSTouR är ett nätverk av europeiska regioner som arbetar med frågor kring hållbar och konkurrenskraftig turism. Nätverkets mål är att utveckla och stärka ett sammanhängande ramverk för samordning av regionala program och regional forskning om hållbar och konkurrenskraftig turism.

För att uppnå detta kommer NECSTouR utveckla samarbetet mellan medlemsregionerna och även involvera EU:s institutioner för att;

 • Implementera den tillämpade forskningen som gjorts inom hållbar turism
 • Sprida och främja samordning av de projekt som redan pågår
 • Utbyta information och genomföra gemensamma aktiviteter
 • Använda de europeiska fonderna på lämpligt sätt.
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2000/år.

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 500/år.

Svenska medlemmar:

 • Västra Götalandsregionen

Kontakt

Fredrik Lindén, styrelseledamot, Västsvenska Turistrådet
031 – 81 83 08
fredrik.linden@vastsverige.com

Mer information: http://www.necstour.eu 

5. Miljö, klimat och energi

BEN- Energinätverket för svenskar i Bryssel

BEN är ett informellt nätverk riktat till alla svenskar i Bryssel som arbetar med och är intresserade av energifrågor. Nätverket sammanstrålar ungefär en gång varannan månad på Svensk Energis Brysselkontor för att diskutera energi- och klimatfrågor. Till dessa möten bjuds ofta representanter från exempelvis EU-kommissionen in för att föreläsa om aktuella ämnen inom energiområdet.

Deltagande vid dessa möten är avgiftsfritt och för att få inbjudan krävs endast att man sätter upp sig på maillistan (se kontakt nedan).

Kontakt:
Daniel Wennick, kontorschef, Svensk Energis Brysselkontor
+32 473 57 41 76
daniel.wennick@energiforetagen.se

Svensk Energi driver även en blogg kring energifrågor och EU: http://www.energiforum.se/


ENCORE – Environmental Conference of the Regions of Europe

ENCORE är ett forum och en politisk plattform för regionala miljöministrar och andra relevanta politiska ledare som arbetar med frågor kring miljö och hållbar utveckling i de europeiska regionerna.
Plattformens syfte är att bidra till ett effektivt genomförande av EU:s miljöpolitik, att förbättra miljöförvaltningen samt främja en hållbar utveckling i Europas regioner, bland annat genom erfarenhetsutbyte, transnationellt samarbete och gemensamt påverkansarbete vad gäller utformningen av EU:s miljöpolitik.

Svenska medlemmar:

 • Västra Götalandsregionen
Kontakt:
Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen
010 -441 00 00
info.miljo@vgregion.se

Mer information: http://www.provincie.drenthe.nl/encoreweb/


Energy Cities

Energy Cities är ett nätverk för städer som arbetar aktivt med energiomställning. Nätverket syftar till att:

 • Stärka medlemmarnas roller och kompetenser inom hållbar energi.
 • Representera medlemmarnas intressen och påverka den politik och de förslag som EU:s institutioner lägger fram inom områdena energi, miljöskydd och stadspolitik.
 • Utveckla och marknadsföra medlemmarnas initiativ och idéer genom erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt.
Svenska medlemmar:

 • Energikontor Sydost AB
 • Klimatkommunerna
 • Ljungby kommun
 • Växjö Stad
 • Malmö Stad
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsstädernas storlek. För städer med mindre 100 000 invånare ligger medlemsavgiften på
€ 1250/år.

Mer information: http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=index_en


ICLEI – Local Governments för Sustainability

ICLEI är ett globalt nätverk bestående av kommuner som arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling. Nätverkets mål är att bygga upp och stötta en världsomspännande rörelse där lokala myndigheter arbetar för att genom kumulativa lokala åtgärder uppnå konkreta förbättringar inom global hållbarhet.

Icke-statliga organisationer, universitet och icke-vinstdrivande forskningsinstitut har möjlighet att bli associerade medlemmar.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemskommunernas BNP och befolkningsmängd.

Nätverket har 11 svenska medlemskommuner (ingen av dessa är från Värmland).

Mer information: http://www.iclei.org/


RURENER – Network of Rural Communities for Energetic Neutrality

RURENER är ett nätverk bestående av landsbygdskommuner som tillsammans vill arbeta med energieffektiviseringar och öka andelen förnyelsebar energi i sina kommuner. Nätverket bistår sina medlemmar med verktyg och metoder för att inrätta lokala energistrategier och handlingsplaner, och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. För att ge landsbygdsamhällen en röst på EU-nivå sprider också RURENER aktivt resultaten av sina medlemmars energiarbete.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Mer information: http://rurener.eu/

6. Näringsliv

EBN – The European Business and Innovation Centre Network

EBN är ett nätverk bestående av drygt 160 kvalitetscertifierade europeiska BICs* och 100 associerade medlemmar som stödjer utveckling och tillväxt av innovativa företagare, SMEs och nystartade företag. Nätverket erbjuder sina medlemsorganisationer en mängd aktiviteter för att de på bästa sätt ska kunna leverera högkvalitativ support till sina klienter.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2750/år. Endast kvalificerade BICs, inkubatorer och andra företagsstödsorganisationer som är erkända av EU kan ansöka om fullt medlemskap.
Associerat medlemskap: Organisationer som samarbetar med EBN i projekt eller evenemang eller i övrigt deltar i aktiviteter som rör innovation och företag har möjlighet att bli associerad partner. Medlemsavgiften ligger även då på € 2750/år.
Svenska medlemmar:

 • Ideon Innovation
 • B.I.C. Mid Sweden
Kontakt:
Ideon Innovation
046- 286 50 50
info@ideoninnovation.se

Mer information: http://ebn.be/

* BICs är företagsstödsorganisationer som arbetar för att hjälpa entreprenörer som sitter på innovativa idéer att förvandla dessa idéer till livskraftiga och framgångsrika företag.

EPIA – European Photovoltaic Industry Association

EPIA är ett nätverk bestående av ca 100 medlemmar som representerar alla olika delar av värdekedjan inom solenergiindustrin och även närliggande branscher. Nätverkets övergripande mål är att se till att solenergi spelar en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. För att kunna uppnå detta ägnar sig EPIA bland annat åt att representera sina medlemmar gentemot europeiska beslutsfattare, deltar i europeiska projekt kring produktionen av solenergi, kommunicerar solenergins fördelar som energikälla till centrala aktörer (exempelvis politiker och investerare) m.m.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på
medlemsföretagets/organisationens storlek och ligger som lägst på € 5000/år.

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsföretagets/organisationens storlek och ligger som lägst på € 1500/år.

Svenska medlemmar:

 • Svensk Solenergi
Kontakt
Andrew Machirant, styrelseledamot, Svensk Solenergi
073 – 391 1110
andrew@svensksolenergi.se

Mer information: http://www.epia.org/home/ 


7. Sociala och samhälleliga frågor 

ELISAN – THE EUROPEAN LOCAL INCLUSION AND SOCIAL ACTION NETWORK

ELISAN bildades i Regionkommittén 2008 och syftar till att vara en röst för de lokala och regionala förtroendevalda som ansvarar för socialpolitik runt om i Europa, att öka medvetenheten om lokala och sociala insatser i Europa samt sprida goda metoder och främja social innovation i de europeiska regionerna. Nätverket organiserar europeiska evenemang, tar fram positioneringsdokument, bidrar till EU:s fackliga överläggningar och informerar sina medlemmar om europeiska utmaningar på det sociala området.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar mellan € 50 – 800/år beroende på typ av medlemsorganisation. Medlemskap är öppet för europeiska kommuner, regioner, stadsnätverk, samt övriga nätverk och enskilda experter som arbetar inom det sociala området.

Svenska medlemmar:

 • Nacka kommun
Kontakt:
Kerstin Seipel, projektledare, Nacka kommun
08-718 80 00
kerstin.seipel@nacka.se

Mer information: http://www.elisan.eu/default.asp


ENAR – EUROPEAN NETWORK AGAINST RACISM

ENAR är ett nätverk bestående av europeiska frivilligorganisationer som arbetar för lika behandling av EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Nätverket samarbetar för att bekämpa rasism, xenofobi och islamofobi i EU:s medlemsstater, och arbetar även för att lokala, regionala och nationella initiativ i medlemsstaterna sammanlänkas med EU-initiativ.

ENAR har nationella plattformar i 26 av EU:s medlemsländer samt på Island.

Fullt medlemskap: Avgiften varierar mellan € 50 -1000+/år beroende på
medlemsorganisationens inkomster.

Svenska medlemmar:

 • Antiracist Academy
 • Center Against Racism
 • EIA Lund
 • Fight Racism Now
 • Mångkulturellt Centrum
 • Pan African Movement for Justice
Kontakt:
Tobias Hübinette, forskare, Mångkulturellt centrum
08-120 259 04
tobias.hubinette@mkcentrum.se

Mer information: http://enar-eu.org/


ENSA – EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL AUTHORITIES

ENSA är ett nätverk bestående av europeiska städer och regioner som arbetar för att främja internationellt samarbete inom det sociala området. ENSA syftar till att fördjupa dialogen kring socialpolitik med EU:s institutioner, delta i innovativa europeiska projekt samt uppmuntra internationellt samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte inom det sociala området. Arbetet inom nätverket är uppdelat i fem tematiska nätverk som fokuserar på varsitt område: äldre, ungdomar, barnfrågor, funktionshinder och social integration. Nätverket arbetar på ett självständigt sätt i enlighet med EU:s politik samt medlemmarnas önskemål och behov.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt. Medlemmar förväntas aktivt engagera sig i minst ett av de tematiska nätverk vilka möts en till två gånger per år, samt delta i generalförsamlingen som anordnas en gång per år i ett av medlemsländerna. Varje medlemsstad/region bekostar själv resa och hotell för sina representanter vid ENSA-möten. Då de tematiska nätverken ofta är involverade i projekt kan nätverksmöten anordnas i anslutning till projektmöten.

Kontakt:
Kerstin Seipel, projektledare, Nacka kommun (även koordinator för ENSAs tematiska nätverk för äldreområdet)
08-718 80 00
kerstin.seipel@nacka.se

Mer information: http://www.ensa-network.eu/(öppnas i nytt fönster)

ERLAI – EUROPEAN REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES ON ASYLUM AND INTEGRATION

ERLAI är ett Brysselbaserat nätverk bestående av regionala och lokala representanter för asyl- och immigrationsfrågor. Fokus för nätverket ligger på mottagande, integration och återvändande. Medlemmarna träffas för att utbyta goda erfarenheter och för att knyta kontakter med andra EU-institutioner. Som det ser ut idag finns ingen bestämd regelbundenhet gällande möten, nätverket är väldigt medlemsdrivet och samlas när behov och önskan om detta finns, exempelvis hålls möten i regel oftare i utlysningstider.
En viktig del av nätverkets arbete är att också uppmärksamma goda erfarenheter av EU-samarbete på regional och lokal nivå samt att undersöka möjligheterna för att utveckla samarbetsprojekt.

Varje år erhåller nätverket ett antal plaster på den stora konferensen Europe Integration Forum. Dessa platser kan nyttjas av nätverkets medlemmar och då ingår både konferensdeltagande och uppehälle.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt och huvudsakligen är det tjänstemän med ansvar för integrationsfrågor på lokal eller regional nivå som deltar vid nätverkets sammankomster.

Svenska medlemmar:

 • Region Östergötland
Kontakt:
Madeleine Koskull, kontorschef, Region Östergötland European Office
+32 499 83 66 39
Madeleine.Koskull@regionostergotland.se

Mer information: http://www.temaasyl.se/Templates/Page.aspx?id=1219


ESN – EUROPEAN SOCIAL NETWORK

ESN är ett europeiskt nätverk bestående av över 100 medlemsorganisationer som representerar socialtjänstchefer. Nätverket stödjer utvecklingen av en effektiv socialpolitik och praktisk social omsorg genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Nätverkets aktiviteter innefattar bland annat den årliga European Social Services Conference, olika policy-, praxis- och forskningsprojekt inom en mängd teman samt seminarier och workshops för att ge information till medlemmar och intressenter.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 965/år.

Svenska medlemmar:

 • Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
 • Göteborgsregionens Kommunalförbund
 • Socialstyrelsen
 • Nordens Välfärdscenter (NVC)
Kontakt:
Lars-Göran Jansson, samordnare för välfärd, Göteborgsregionens kommunalförbund
031 – 335 50 78
lgj@grkom.se
Mer information: http://www.esn-eu.org/home/index.html


EUROCHILD

Eurochild är ett nätverk som arbetar utifrån uppdraget att förespråka barn och ungas rättigheter och välbefinnande i Europa och består av över 160 organisationer och enskilda personer. Nätverket ägnar sig bland annat åt informationsspridning, bevakning och påverkansarbete, rådgivning och utbildning för medlemmar, samt att skapa intressegrupper och partnerskap mellan medlemsorganisationer.

Medlemskapet är öppet för alla organisationer och enskilda personer som har ett intresse i barn och ungas rättigheter och välbefinnande.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar mellan € 100 -1000/år beroende på medlemsorganisationens årliga omsättning.

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 100/år.

Svenska medlemmar:

 • Region Örebro Län
Kontakt:
Ingmar Ångman, socialchef Degerfors kommun
0586-482 40
ingmar.angman@degerfors.se

Mer information: http://www.eurochild.org/


REVES – EUROPEAN NETWORK OF CITIES & REGIONS FOR THE SOCIAL ECONOMY

REVES är ett europeiskt nätverk som syftar till att främja den sociala ekonomin och det bygger på partnerskap mellan lokala och regionala myndigheter samt organisationer som arbetar med den sociala ekonomin. Medlemmarna är myndigheter och organisationer som för närvarande utvecklar eller vill utveckla strategier för att främja en socialt baserad ekonomi.

Nätverket ägnar sig främst åt:

 • Påverkansarbete gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet kring frågor som rör den sociala ekonomin, bland annat genom att samla in underlagsmaterial och synpunkter från sina medlemmar
 • Projekt och utbyten.
 • Utbildningar, seminarier och konferenser.
De svenska REVES-medlemmarna träffas också regelbundet på hemmaplan för att se över och diskutera arbetet inom nätverket ur nationell synpunkt.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften baseras på medlemsorganisationernas storlek. Offentlig sektor, regioner och städer betalar en högre avgift och organisationer från den sociala ekonomin betalar en betydligt lägre.

Svenska medlemmar:

 • Göteborgs stad
 • Östersunds kommun
 • Växjö stad
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen
 • Coompanion Göteborg
 • Coompanion Jämtland
Kontaktperson:
Hanna Katarina Nyroos, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
076 -84 47 592
hanna.nyroos@vgregion.se

Mer information: http://www.revesnetwork.eu/index.php

8. Stads- och landsbygdsutveckling 

COPA AND COEGA – EUROPEAN FARMERS AND EUROPEAN AGRI-COOPERATIVES

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) arbetar internationellt med kontor i Bryssel och är verksamma inom de europeiska organisationerna COPA och COGEGA som i Bryssel verkar för lantbrukarnas och de kooperativa företagarnas intressen. COPA och COEGA består av ett antal arbetsgrupper inom olika teman, exempelvis landsbygdsutveckling, miljö, frukt och grönt, djurhälsa, nötkött och mjölk, och utarbetar policydokument som används i arbetet med EU:s beslutsfattare.
Om kommuner eller regioner är intresserade av att etablera nya kontakter på EU-nivå inom detta område kan LRF:s bas i Bryssel utgöra en bra ingång (se kontaktuppgifter nedan).

Kontakt:
Ingrid Rydberg, platsansvarig LRF Bryssel
+32 2 282 46 75
ingrid.rydberg@lrf.se

Mer information: http://www.copa-cogeca.be/Menu.aspx
LRF:s EU-arbete: http://www.lrf.se/om-lrf/lrf-internationellt/lrfs-brysselkontor/


ECOVAST – EUROPEAN COUNCIL FOR THE VILLAGE AND SMALL TOWN

Ecovast är ett nätverk som främst arbetar för att stärka och främja utvecklingen av, samt bevara mindre städer och samhällen. Bland annat syftar nätverket till att främja den ekonomiska, sociala och kulturella livskraften och identiteten i mindre samhällen, samt stödja bevarandet av den naturliga eller skapta miljön. Ecovast har omkring 500 medlemmar i 20 europeiska länder, och är öppet för bland annat regionala och lokala myndigheter och även enskilda personer. Inom Ecovast finns det även aktiva arbetsgrupper på området för landskaps- och stadsutveckling som organiserar konferenser och seminarier och som ger råd i frågor om exempelvis kulturmiljövård i mindre städer.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar mellan € 21-750/år beroende på typ av medlemsorganisation.

Mer information: http://www.ecovast.org/english/


EUROCITIES

Eurocities är ett europeiskt nätverk där storstäder med fler än 250 000 invånare kan bli fullvärdiga medlemmar. Mindre städer kan bli associated partner i någon av nätverkets olika tematiska grupper eller forum. Syftet med Eurocities är att gemensamt ta tag i aktuella frågor som är prioriterade inom EU:s olika organ och att skapa en gemensam röst för Europas städer. Genom sex tematiska forum, ett brett utbud av arbetsgrupper, projekt, aktiviteter och evenemang, erbjuder nätverket sina medlemmar en plattform för att dela kunskap och utbyta idéer.
Nätverket har cirka 130 storstadsmedlemmar och 40 mindre städer som associated partners.

Associated partner: Medlemsavgiften ligger på € 4420/år

Karlstads kommun är associated partner i Eurocities och blev nyligen aktiv i nätverkets “Knowledge Society Forum ” – ett forum för IKT-frågor som består av arbetsgrupper kring öppen data, E-inclusion, smart cities och säkerhet.

Kontakt:
Jenny Brodén, internationell projektutvecklare, Karlstads kommun
jenny.broden@karlstad.se
054 540 12 28

Mer information: http://wsdomino.eurocities.eu/eurocities/home


POLIS – EUROPEAN CITIES AND REGIONS NETWORKING FOR INNOVATIVE TRANSPORT SOLUTIONS

POLIS är ett nätverk av europeiska städer och regioner som arbetar tillsammans i syfte att utveckla innovativa tekniker och policys för lokala transporter.
Nätverkets mål är att förbättra lokala transporter genom integrerade strategier som tar hänsyn till både den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen av transport. För att uppnå detta stöttar nätverket erfarenhets- och kunskapsutbyte, samarbete och partnerskap mellan medlemmarna, samt uppmuntrar till deltagande i europeiska projekt.

Nätverkets har fyra arbetsgrupper:

 • Miljö och hälsa inom transport
 • Mobilitet och trafikeffektivitet
 • Transportsäkerhet
 • Sociala och ekonomiska aspekter av transport
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsstadens/regionens storlek:
Städer med färre än 100 000 invånare – € 3465/år
Regioner med färre än 300 000 invånare – € 9240/år

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 3465/år

Svenska medlemmar:

 • Göteborgs stad
 • Örebro kommun
Kontakt:
Per Elvingson, klimatstrateg, Klimatkontoret Örebro kommun
019-21 17 92,
per.elvingson@orebro.se

Mer information: http://www.polis-online.org/

PURPLE – PERI-URBAN REGIONS PLATFORM EUROPE

PURPLE är ett nätverk för storstadsnära regioner som syftar till att uppnå ett större erkännande av Europas storstadsnära områden i den europeiska politiken och lagstiftningen.

Nätverket arbetar för att:

 • Påverka det europeiska beslutsfattandet inom regional-, stads- och landsbyggnadspolitik.
 • Utveckla en tydlig roll som den primära samtalspartnern för institutioner, politiker och intressenter inom EU kring frågor som har särskild betydelse för Europas storstadsnära regioner.
 • Fungera som en plattform för storstadsnära regioner där dessa kan utbyta kunskap och bästa praxis, samarbeta inom befintliga projekt samt utveckla nya transeuropeiska projekt.
Varje medlemsregion representeras i nätverket av en lokal eller regional politiker som förväntas delta vid generalförsamlingens möten två gånger per år. Nätverket har även en arbetsgrupp bestående av regionala representanter på tjänstemannanivå som träffas fyra gånger per år. Slutligen finns även en lobbygrupp där medlemsregionernas Brysselkontor deltar vid mötena. Det är upp till varje medlemsregion att själv avgöra hur pass aktiv man vill vara inom nätverket.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 4000/år.

Svenska medlemmar:

 • Länsstyrelsen Stockholm
Kontakt:
Lars Nyberg, Länsledningens stab, Länsstyrelsen Stockholm
08-785 51 16
lars.nyberg@lansstyrelsen.se

Mer information: http://www.purple-eu.org/home/

9. Utbildning och ungdom 

BUP – BALTIC UNIVERSITY PROGRAMME

BUP är ett nätverk bestående av ca 225 universitet och andra institut för högre utbildning inom Östersjöregionen och koordineras av ett sekretariat vid Uppsala universitet. Nätverket fokuserar på frågor om hållbar utveckling, miljöskydd och demokrati i Östersjöregionen, och syftar till att stödja den nyckelroll som universiteten har när det gäller den samhälleliga utvecklingen. Bland annat utvecklar nätverket universitetskurser och deltar i projekt i samarbete med lokala myndigheter och andra aktörer.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Karlstads Universitet är ett av 19 svenska medlemsuniversitet.

Kontakt:
Carina Eriksson, internationell koordinator, Karlstads Universitet
054-700 21 51
carina.eriksson@kau.se

Mer information: http://www.balticuniv.uu.se/


EARLALL – THE EUROPEAN ASSOCIATION OF REGIONAL AND LOCAL AUTHORITIES FOR LIFELONG LEARNING

EARLALL är ett nätverk bestående av 23 regionala och lokala myndigheter som syftar till att påverka europeisk politik och samarbeta i projekt inom området livslångt lärande. Nätverket arbetar för att bygga upp samverkan mellan medlemmarna och etablera ett nära samarbete med EU:s institutioner. Sedan uppstarten 2001 har EARLALL bland annat skrivit fram flertalet positionsdokument inom den politiska debatten på EU-nivå rörande samanhållnings- och utbildningspolitiken. Inom nätverket finns flera arbetsgrupper som fokuserar på särskilda teman i syfte att utveckla gemensamma projekt. Nyhetsbrev skickas ut varje månad och en gång i halvåret får medlemmarna ta del av en ”EU policy update”.
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2500/år och medlemmar från EU-15-länderna (där Sverige ingår) får även betala en extra avgift som beräknas i relation till invånarantal och tillväxtindex.
Medlemskapet är endast öppet för regionala och lokala myndigheter med kompetenser inom utbildningsområdet.

Svenska medlemmar:

 • Västra Götalandsregionen
 • Region Jämtland
Kontakt:
Therese Ydrén, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
010-44 11 635
therese.ydren@vgregion.se

Mer information: http://www.earlall.eu/page.asp?n=home


ETWINNING

eTwinning är en avgiftsfri plattform där lärare i Europa kan mötas, dela idéer och utveckla samarbetsprojekt. Plattformen består idag av 297 785 lärare som representerar 137 182 skolor.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Mer information: http://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm


EUA – EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION

Med sina 850 medlemmar är EUA den största och mest omfattande organisationen som företräder europeiska universitet. EUA syftar främst till att vara en gemensam röst för högskolesektorn genom att ge sina medlemmar möjligheten att påverka och forma den europeiska politik som rör högre utbildning och forskning. Organisationen erbjuder även sina medlemmar att delta i projekt, evenemang och andra aktiviteter för utbyte och gemensamt lärande.

Fullt medlemskap: Den årliga medlemsavgiften varierar beroende på typ av medlemsorganisation (exempelvis universitet, rektorsorganisationer eller andra organ inom högskolesektorn).

Karlstads Universitet är en av 27 svenska medlemmar.

Kontakt:
Thomas Blom, internationellt ansvarig prorektor, Karlstads Universitet
054-700 1290
thomas.blom@kau.se

Mer information: http://www.eua.be/Home.aspx


EUN – EUROPEAN SCHOOLNET

EUN är ett Brysselbaserat nätverk bestående av 31 europeiska utbildningsdepartement som syftar till att bidra med innovationer inom utbildning och lärande till sina nyckelintressenter; skolor, lärare, forskare, utbildningsdepartement och branschpartners. Sveriges representeras i EUN av Skolverket.

Nätverkets verksamhet organiseras i olika underkommittéer/arbetsgrupper exempelvis kring teman som policy och lärresurser och i form av en lång rad projekt. I dessa projekt kan i varierande grad enskilda skolor, huvudmän och regioner delta. EUN är exempelvis huvudman för eTwinning (se ovan) som just fokuserar mycket på att organisera samarbete mellan skolor.

Många EUN-projekt finansieras av EU-kommissionen och fokus för dessa varierar lite över tid – ofta med inriktning på naturvetenskap och teknik – men själva grunden för samverkan inom EUN är digitaliseringen av skolan. Exempel finns i anslutning till nätverkets kontor i Bryssel ”Future Classroom” – en inspirerande lärmiljö som är öppen för studiebesök där besökarna utmanas till att omvärdera pedagogikens och teknikens roll i klassrummet.

EUN driver också en akademi med kurser direkt riktade till lärare. Via Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) och twitterkonto (@Skolverket) sprids kontinuerligt information om olika möjligheter för skolor/huvudmän att engagera sig inom EUN.

Kontakt:
Peter Karlberg, undervisningsråd, Skolverket
08-52 73 3167
peter.karlberg@skolverket.se

Mer information: http://www.eun.org/


EYF – EUROPEAN YOUTH FORUM

EYF är plattformen för ungdomsorganisationer i Europa och dess 99 medlemmar representerar ungdomsorganisationer, nationella ungdomsråd och internationella icke-statliga ungdomsorganisationer. Plattformen bedriver främst påverkansarbete och syftar till att stärka unga människor att aktivt delta i samhället och representera och förespråka ungas intressen, för att på så sätt förbättra sina egna liv.

Utifrån detta syfte arbetar EYF mot tre huvudmål:

 • Stärka Europas ungdomsorganisationer
 • Öka ungas delaktighet
 • Öka ungas självständighet och inkludering
Sverige representeras i plattformen av Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), men det kan vara av intresse för värmländska ungdomsorganisationer att bevaka nyheter och ta del av LSU:s arbete med plattformen.

Mer information: http://www.youthforum.org/


LSU och European Youth Forum: http://lsu.se/european-youth-forum/


RESET – REGIONS FOR SKILLS, EDUCATION AND TRAINING

ReSET är ett informellt nätverk vars syfte är att sammanföra europeiska regioner och skapa en struktur för positiv samverkan inom utbildning- och kompetensområdet, både mellan lokala och regionala aktörer samt med de europeiska institutionerna. Det inriktar sig främst mot skolutbildning och yrkesutbildning.

Tillsammans arbetar nätverket för att:

 • stärka och förbättra arbetet som redan görs av dess medlemmar;
 • dela och sprida information som bygger på redan befintlig kunskap;
 • genom samverkan undvika dubbelarbete bland medlemmarna;
 • generera stöd för evenemang inom utbildningsområdet som anordnas av medlemmarna
ReSET startades 2011 och var aktivt fram till början av 2013. Sedan dess har nätverket legat nere men nu har det återigen startats upp, och vid det första mötet var 19 potentiella medlemsregioner representerade, däribland Värmland som enda svenska region. Nu i början kommer nätverket främst rikta sig mot representanter från medlemsregionernas Brysselbaserade kontor, men det skulle i framtiden också vara möjligt att anordna större möten/arrangemang för regionala representanter från hemmakontoren.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Kontakt:
Hanne De Roo, handläggare, Samordningsorganet Flandern-Europa (Vleva)
+32 487 43 46 64
hanne.deroo@vleva.eu

THE LEARNING TEACHER NETWORK

The Learning Teacher Network är en oberoende internationell nätverksorganisation som förenar yrkesverksamma inom utbildningsområdet i syfte att skapa nya strategier och metoder för utbildning och lärande, bland annat genom anordnandet av kurser och konferenser. Nätverket fungerar som en europeisk plattform för professionell debatt kring pedagogisk utveckling och utgår från principerna:

 • Utbildning för alla
 • Utbildning för ett livslångt lärande
 • Utbildning för hållbar utveckling
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften för institutionella organisationer är € 75/år och för enskilda individer € 30/år.

Magnus Persson som är internationell kontaktperson hos barn-och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun leder sedan 11 år tillbaka nätverket och flera av kommunens skolor är medlemmar.

Kontakt:
Magnus Persson, internationell kontaktperson, barn-och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun
054 – 540 2909
magnus.persson@karlstad.se

Mer information: http://www.learningteacher.eu/


UTRECHT NETWORK

Utrecht Network är ett nätverk bestående av 31 europeiska universitet som samarbetar inom internationalisering. Nätverket engagerar sig speciellt inom områden som student- och personalutbyten, sommarskolor, internationalisering av läroplaner samt gemensamma kursplaner och dubbla/gemensamma examina.
Nätverket bedriver en mängd utbytesprogram och arrangerar även ”Utrecht Network Summer Schools”. Principiellt godkänner nätverket endast ett medlemsuniversitet per land, men undantag kan göras.
Svenska medlemmar:

 • Lunds Universitet
Kontakt:
Lunds Universitet, International Desk
046 – 222 345 9
desk@stu.lu.se

Mer information: http://www.utrecht-network.org/


YRN – YOUTH REGIONAL NETWORK (DEL AV AER)

YRN skapades av Assembly of European Regions och är en paraplyorganisation för ungdomsparlament, råd och organisationer på regional nivå i Europa.

YRN fungerar som ett forum där ungdomar från olika regioner kan skapa en gemensam röst på den Europeiska arenan, samtidigt som den europeiska dimensionen av ungdomspolitiken introduceras i de respektive regionerna. Plattformen skapar möjligheter till nätverkande, utbyte av erfarenheter och bästa praxis, projektsamarbete och påverkan i beslutsfattande på EU-nivå. Medlemmarna samlas till sammanträden två gånger per år, en gång på våren repspektive hösten.

Svenska medlemmar (en vald representant från varje kommun/region):

 • Jönköping
 • Jämtland
 • Västernorrland
Mer information: http://www.aer.eu/activities/aer-youth-regional-network.html