Europeiska nätverk

Inom EU finns en mängd nätverk med olika inriktning, ambitionsnivå och funktion. Alltifrån strategiskt fokuserade nätverk med politiskt tillsatta representanter från olika delar av Europa, till rena expertnätverk med fokus på specifika frågor och forskare, tjänstemän samt näringslivsrepresentanter som deltagare.

Engagemang i nätverk på europeisk nivå kan vara mycket givande för kommuner. Det kan t.ex. ge möjligheter till utbyte av erfarenheter, bedriva påverkansarbete och utveckling av nya metoder inom ett specifikt sakområde.

Många nätverk på europeisk nivå har allt mer gått ifrån att vara allmänna plattformar för idéutbyte till att bli allt mer operativa med tydligt fokus på konkret samarbete kring gemensam projektutveckling och ansökningar via EU:s fonder och program. Ett aktivt deltagande i nätverk kan därför i vissa fall vara ett alternativ till projektdeltagande inom EU:s sektorsprogram, men nätverksdeltagande kan också vara en effektiv väg in i gemensam projektutveckling och till att bli en aktiv part eller projektägare till ett EU-finansierat projekt.

Syftet med den här listan är att ge en överblick över aktuella och relevanta nätverk för kommunerna, landstinget och/eller regionen i Värmland att engagera sig i eller bevaka i syfte att utbyta erfarenheter, bedriva påverkansarbete och eventuellt utveckla projekt.

För varje nätverk anges eventuella värmländska och/eller svenska medlemmar samt kontaktpersoner i de fall sådana finns. Vid frågor eller funderingar kring nätverken går det självklart alltid att kontakta de anställda på Region Värmland European Office.

Nedan presenteras ett antal nätverk/plattformar kategoriserade utifrån nio områden.

1. Forskning och innovation

ERIAFF – European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry

ERIAFF är en informell plattform bestående av 50 regioner som har jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri som viktiga prioriteringar. Den startades upp 2012 och koordineras av medlemsregionernas Brysselkontor under ledning av Toscana. Plattformen arbetar för att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram som stödjer och skapar mervärde för enskilda medlemmars strategier inom landsbygdsforskning, utveckling och innovation och verkar bland annat för att sammanföra regionala aktörer som är/vill vara aktiva i EIP Agri (European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability – arbetet inom detta partnerskap kan finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet).
ERIAFF anordnar normalt två till tre koordineringsmöten i Bryssel varje år, och även en större konferens någonstans i Europa. Utöver detta har medlemmarna möjlighet att delta i flertalet initiativ som startas upp av plattformen, vilka kräver olika nivåer och former av engagemang och aktivitet.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt och ERIAFF ser helst att medlemsregionernas kontaktpersoner arbetar inom landsbygds/jordbruksinnovation. Vissa regioner har också fler kontaktpersoner involverade, exempelvis regionala tjänstemän, forskare och klusterexperter.

ERIAFF har för tillfället ingen hemsida, men Ingrid Jansson på Region Värmland European Office har kontakt med representanter för plattformen.

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network

ERRIN är en Brysselbaserad plattform för regionala aktörer inom forskning och innovation. Nätverket syftar till att stärka den regionala forsknings- och innovationskapaciteten genom att utbyta information och bästa praxis, stödja europeiska utvecklingsprojekt, utformningen av EU-politiken m.m.
Nätverket består av 13 tematiska arbetsgrupper:

 • Policy
 • BioEconomy
 • Blue Growth
 • Design & Creativity
 • Energy & Climate Change
 • Health
 • ICT
 • Innovation and Investment
 • Opening Science 
 • Smart Cities
 • Smart Specialisation
 • Tourism
 • Transport
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2700/år och medlemskap är tillgängligt för Brysselbaserade representationskontor inom regional förvaltning, lokal förvaltning, akademi och forskning samt privata organ med mandat i den regionala utvecklingen, vilka deltar i utvecklingen och/eller genomförandet av forsknings- och innovationspolitiken.

Region Värmland European Office är full medlem och aktivt i arbetsgrupperna för Bioeconomy och Smart specialisation, samt bevakar arbetsgrupperna Tourism och Transport. Flera av de andra svenska regionkontoren är också aktiva medlemmar i nätverket.

Kontaktperson Region Värmland:
Anders Olsson, strateg forskning och innovation
054-701 10 25
anders.olsson@regionvarmland.se

Kontaktperson Region Värmland European Office:
Ingrid Jansson, projektutvecklare
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://www.errin.eu/ (öppnas i nytt fönster)

Vanguard Initiative – New Growth Through Smart Specialisation

Vanguard Initiative (VI) är ett initiativ som drivs av ett politiskt åtagande från deltagande regioner att använda smart specialiseringsstrategier för att genom entreprenöriell innovation och industriell förnyelse stimulera tillväxt inom europeiska prioriteringsområden.
Tanken är att medlemsregionerna i VI samordnar, samfinansierar och samarbetar inom pilotprojekt och program där EU:s prioriterade tillväxtområden främjas. Initiativet startades 2014 av Region Flandern och idag finns 25 medlemsregioner.

Initiativet arbetar på tre nivåer:

 1. Den politiska nivån, där de regionala undertecknarna av initiativet återfinns
 2. Arbetsgruppsnivå, där brysselrepresentanter likt Region Värmland Euopean Office närvarar
 3. Expertgruppsnivå, där strateger från regionerna närvarar.
Inom VI finns fem stycken horisontella ”task forces” (arbetsgrupper) inom fem olika områden: policypåverkan, kommunikation, det framtida Vanguard Initiative, finansiering, samt koordinering mellan pilotprojekten. Som medlemsregion förväntas man delta med en brysselbaserad representant i någon av dessa arbetsgrupper, som håller ca fyra möten per år. Utöver detta bör VI -medlemsregionernas representanter i Bryssel också delta på fyra medlemsmöten per år.

Medlemskapet är tillgängligt för alla regioner som kan uppvisa en politisk och operativ vilja och förmåga till att aktivt engagera sig i initiativets operativa verksamhet, exempelvis genom deltagande i pilotprojekt och task forces. VI startar pilotprojekt inom olika områden där medlemsregionerna har chansen att delta och under 2015 planeras en pilot inom bioekonomi att startas upp.

Svenska medlemmar:

 • Region Värmland
 • Region Dalarna
 • Region Skåne
Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://www.s3vanguardinitiative.eu/ (öppnas i nytt fönster)

WssTP – The European Water Platform

WssTP initierades av EU-kommissionen 2004 och är den europeiska teknologiplattformen för vatten. Dess syfte är att främja samordning och samarbete för forskning och innovation inom vattensektorn, bland annat genom demonstration och pilotprojekt, samt att höja konkurrenskraften inom densamma. Plattformen består av 127 medlemsorganisationer samt ett nätverk av drygt 700 enskilda personer som bland annat representerar industri, forskning, teknikleverantörer, beslutsfattare och vattenanvändare.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varier beroende på typ av medlemsorganisation.
Exempelvis:
SMEs med en årlig omsättning på mindre än 2 miljoner euro – € 500/år
Forskningscentra – € 3000/år

Svenska medlemmar:

 • Svenska Miljöinstitutet
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Svenskt Vatten
Mer information: http://wsstp.eu/ (öppnas i nytt fönster)

European Innovation Partnerships

Europeiska innovationspartnerskap – EIPs – är en del i flaggskeppinitiativet Innovationsunionen i Europa 2020-strategin. Målet är att undanröja svagheter, flaskhalsar och hinder för europeisk forskning och innovation, som förhindrar eller fördröjer utvecklingen och marknadsinförandet av nya bra idéer. Hit hör bristande investering, föråldrad lagstiftning, brist på standarder och splittrade marknader. Varje partnerskap leds av en styrelse där den eller de EU-kommissionärer som har ansvar för partnerskapets ämnesområde sitter som ordförande. I styrelsen sitter dessutom företrädare för medlemsstaterna (ministrar), parlamentsledamöter, ledande industrifolk, forskare, företrädare för civilsamhället och andra viktiga berörda parter. Partnerskapen ska undersöka vad som kan göras för att minska kapacitetsbristerna (exempelvis vidareutveckla teknik eller förbättra marknadsramarna och stimulera efterfrågan) och uppmuntra till insatser inom både den offentliga och den privata sektorn. De ska inte ersätta finansieringsprogrammen, utan snarare fungera som en gemensam plattform för samarbete.

Dessa innovationspartnerskap lanseras endast inom områden, och består endast av aktiviteter, där statlig medverkan är tydligt motiverad och där kombinationen av insatser på regional, nationell och EU-nivå inom forskning och utveckling bidrar till en mer effektiv måluppfyllelse.

Idag finns följande fem innovationspartnerskap:

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip (öppnas i nytt fönster)

European Institute of Innovaiton & Technology – Knowledge and Innovation Communities

European Institute of Innovation & Technology (EIT) är ett oberoende organ inom EU som skapades 2008 med syftet att stimulera innovation och entreprenörskap i hela Europa. EIT sammanför alla tre delar av kunskapstriangeln – universitet, forskningsinstitut och näringsliv – genom skapandet av så kallade Knowledge and Innovation Communities (KIC). Idag finns KICs inom fem områden och de arbetar för att utveckla innovativa produkter och tjänster, starta nya företag, och utbilda en ny generation av entreprenörer

Dessa KIC:ar är uppbyggda som stora konsortium med upp emot 100 partners och fem till sex geografiska centrum runt om i Europa – så kallade ”co-location centers”. En KIC skapas genom att EIT gör en utlysning inom ett specifikt område, exempelvis hälsa, där konsortium då har möjlighet att ansöka om att bilda en KIC.

Varje co-location center har ett antal partners knutna till sig, dock behöver dessa partners inte komma från den staden, regionen, eller landet där centret finns. För de värmländska aktörerna finns alltså möjligheten att engagera sig som partner i de redan etablerade KIC:arna genom att kontakta relevant co-location center (mer information kring dessa finns på respektive KIC:s hemsida, länkade ovan).
Det går även att engagera sig genom att delta i ett konsortium som ansöker om att bilda en KIC vid framtida utlysningar. Under 2016 planeras utlysningar för KIC:arna ”Fodd4Future” samt ”Added-value manufacturing” och under 2018 ”Urban mobility”.

Kontakt:
Ingrid Jansson, projektutvecklare, Region Värmland European Office
+32 491 48 55 92
ingrid.jansson@regionvarmland.se

Mer information: http://eit.europa.eu/activities/innovation-communities

2. Horisontella nätverk 
3. Hälsa 
4. Kultur och turism 
5. Miljö, klimat och energi

BEN- Energinätverket för svenskar i Bryssel

BEN är ett informellt nätverk riktat till alla svenskar i Bryssel som arbetar med och är intresserade av energifrågor. Nätverket sammanstrålar ungefär en gång varannan månad på Svensk Energis Brysselkontor för att diskutera energi- och klimatfrågor. Till dessa möten bjuds ofta representanter från exempelvis EU-kommissionen in för att föreläsa om aktuella ämnen inom energiområdet.

Deltagande vid dessa möten är avgiftsfritt och för att få inbjudan krävs endast att man sätter upp sig på maillistan (se kontakt nedan).

Kontakt:
Daniel Wennick, kontorschef, Svensk Energis Brysselkontor
+32 473 57 41 76
daniel.wennick@energiforetagen.se

Svensk Energi driver även en blogg kring energifrågor och EU: http://www.energiforum.se/ (öppnas i nytt fönster)

ENCORE – Environmental Conference of the Regions of Europe

ENCORE är ett forum och en politisk plattform för regionala miljöministrar och andra relevanta politiska ledare som arbetar med frågor kring miljö och hållbar utveckling i de europeiska regionerna.
Plattformens syfte är att bidra till ett effektivt genomförande av EU:s miljöpolitik, att förbättra miljöförvaltningen samt främja en hållbar utveckling i Europas regioner, bland annat genom erfarenhetsutbyte, transnationellt samarbete och gemensamt påverkansarbete vad gäller utformningen av EU:s miljöpolitik.

Svenska medlemmar:

 • Västra Götalandsregionen
Kontakt:
Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen
010 -441 00 00
info.miljo@vgregion.se

Mer information: http://www.provincie.drenthe.nl/encoreweb/ (öppnas i nytt fönster)

Energy Cities

Energy Cities är ett nätverk för städer som arbetar aktivt med energiomställning. Nätverket syftar till att:

 • Stärka medlemmarnas roller och kompetenser inom hållbar energi.
 • Representera medlemmarnas intressen och påverka den politik och de förslag som EU:s institutioner lägger fram inom områdena energi, miljöskydd och stadspolitik.
 • Utveckla och marknadsföra medlemmarnas initiativ och idéer genom erfarenhetsutbyte och gemensamma projekt.
Svenska medlemmar:

 • Energikontor Sydost AB
 • Klimatkommunerna
 • Ljungby kommun
 • Växjö Stad
 • Malmö Stad
Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsstädernas storlek. För städer med mindre 100 000 invånare ligger medlemsavgiften på
€ 1250/år.

Mer information: http://www.energy-cities.eu/spip.php?page=index_en (öppnas i nytt fönster)

ICLEI – Local Governments för Sustainability

ICLEI är ett globalt nätverk bestående av kommuner som arbetar aktivt med miljö och hållbar utveckling. Nätverkets mål är att bygga upp och stötta en världsomspännande rörelse där lokala myndigheter arbetar för att genom kumulativa lokala åtgärder uppnå konkreta förbättringar inom global hållbarhet.

Icke-statliga organisationer, universitet och icke-vinstdrivande forskningsinstitut har möjlighet att bli associerade medlemmar.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemskommunernas BNP och befolkningsmängd.

Nätverket har 11 svenska medlemskommuner (ingen av dessa är från Värmland).

Mer information: http://www.iclei.org/ (öppnas i nytt fönster)

RURENER – Network of Rural Communities for Energetic Neutrality

RURENER är ett nätverk bestående av landsbygdskommuner som tillsammans vill arbeta med energieffektiviseringar och öka andelen förnyelsebar energi i sina kommuner. Nätverket bistår sina medlemmar med verktyg och metoder för att inrätta lokala energistrategier och handlingsplaner, och skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. För att ge landsbygdsamhällen en röst på EU-nivå sprider också RURENER aktivt resultaten av sina medlemmars energiarbete.

Fullt medlemskap: Medlemskapet är avgiftsfritt.

Mer information: http://rurener.eu/

6. Näringsliv

EBN – The European Business and Innovation Centre Network

EBN är ett nätverk bestående av drygt 160 kvalitetscertifierade europeiska BICs* och 100 associerade medlemmar som stödjer utveckling och tillväxt av innovativa företagare, SMEs och nystartade företag. Nätverket erbjuder sina medlemsorganisationer en mängd aktiviteter för att de på bästa sätt ska kunna leverera högkvalitativ support till sina klienter.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften ligger på € 2750/år. Endast kvalificerade BICs, inkubatorer och andra företagsstödsorganisationer som är erkända av EU kan ansöka om fullt medlemskap.
Associerat medlemskap: Organisationer som samarbetar med EBN i projekt eller evenemang eller i övrigt deltar i aktiviteter som rör innovation och företag har möjlighet att bli associerad partner. Medlemsavgiften ligger även då på € 2750/år.
Svenska medlemmar:

 • Ideon Innovation
 • B.I.C. Mid Sweden
Kontakt:
Ideon Innovation
046- 286 50 50
info@ideoninnovation.se

Mer information: http://ebn.be/ (öppnas i nytt fönster)

* BICs är företagsstödsorganisationer som arbetar för att hjälpa entreprenörer som sitter på innovativa idéer att förvandla dessa idéer till livskraftiga och framgångsrika företag.

EPIA – European Photovoltaic Industry Association

EPIA är ett nätverk bestående av ca 100 medlemmar som representerar alla olika delar av värdekedjan inom solenergiindustrin och även närliggande branscher. Nätverkets övergripande mål är att se till att solenergi spelar en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. För att kunna uppnå detta ägnar sig EPIA bland annat åt att representera sina medlemmar gentemot europeiska beslutsfattare, deltar i europeiska projekt kring produktionen av solenergi, kommunicerar solenergins fördelar som energikälla till centrala aktörer (exempelvis politiker och investerare) m.m.

Fullt medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på
medlemsföretagets/organisationens storlek och ligger som lägst på € 5000/år.

Associerat medlemskap: Medlemsavgiften varierar beroende på medlemsföretagets/organisationens storlek och ligger som lägst på € 1500/år.

Svenska medlemmar:

 • Svensk Solenergi
Kontakt
Andrew Machirant, styrelseledamot, Svensk Solenergi
073 – 391 1110
andrew@svensksolenergi.se

Mer information: http://www.epia.org/home/ (öppnas i 

7. Sociala och samhälleliga frågor 
8. Stads- och landsbygdsutveckling 
9. Utbildning och ungdom