Mål och resultat

Det Politiska inriktningsdokumentet innehåller en samlad beskrivning över utmaningarnas övergripande inriktning och tydliga gemensamma resultatmål finns.

Dokumentet fastställs årligen och tjänar som underlag för den ordinarie planerings- och budgetprocessen i kommunerna och regionen.

Målsättningar för en god och jämlik hälsa visar på vilka grupper/områden som behöver insatser för att öka den psykisk hälsan och bidra till förbättrade levnadsvanor.

Målsättningarna ska ses som delmål till 2022 i en ambition att successivt förbättra. När målet nått höjs ambitionsnivån.

I Aktuellt perspektiv redovisas årligen indikatorer på befolkningens hälsa utifrån de övergripande målsättningarna. Statistiken presenteras både för hela Värmland och för varje kommun i länet. 

Handlingsplaner

Dokumentation av seminarium