Riskbruk och riskbeteende

Utmaningen riskbruk och riskbeteende 2007- 2019.

Länets kommuner och Region Värmland samverkar för att skapa förutsättningar till förbättrade levnadsvanor hos befolkningen. Det kan handla om ohälsosamma matvanor, tobaksanvändning, spelmissbruk, riskbruk av alkohol och sexuellt riskabla beteenden.

Begreppet riskbruk används här för att beskriva levnadsvanor som innebär en risk för ohälsa på sikt. Riskbeteende används för beteenden som kan medföra risk för ogynnsamt beteende och riskbruk.

Arbetet inom Riskbruk och riskbeteende leds av en arbetsgrupp som är tvärprofessionell och består av representanter från länets kommuner och Region Värmland.

Med utgångspunkt i de övergripande målsättningarna identifierar arbetsgruppen behov av strategiska överenskommelser, utvecklingsarbeten mm. samt tar initiativ till verksamhetsanknutna utvecklingsarbeten. Arbetet utvärderas och följs upp kontinuerligt.

Samverkan sker med Länsstyrelsen kring bl a ANDT-strategin (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt med Värmlands vårdförbund

Här kan du ta del av de regionala övergripande målen och den årliga uppföljningen