Bidrag

Bidrag till kulturverksamhet

Vill du söka bidrag till verksamhet, projekt eller arrangemang inom kulturområdet? Vi ger bidrag till organisationer, projekt och arrangemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Värmlands utveckling och attraktionskraft.

Verksamhetsbidrag inom funktionshinderområdet

Verksamhetsbidrag delas ut till organisationer som verkar på länsnivå inom funktionshinderområdet.

Verksamhets- och projektbidrag till idéburna organisationer

Idéburna organisationer som arbetar länsövergripande inom det sociala området kan söka verksamhets- och projektbidrag.