Investering upp till 60 000 kr

Stöd till företag som ska göra mindre investeringar, upp till 60 000 kronor, i maskiner, inventarier eller externa konsulter.

Stödområde

Stöd lämnas i det regionalt prioriterade området enligt stödkartan, det vill säga det grönmarkerade området i kartan.

Stödkarta (pdf, 143 kb)

Företaget

Stöd får ges till företag med högst 9 anställda och som bedrivs på marknadsmässiga villkor. Företag som ingår i koncern ses som ett företag.

Stöd

Stöd lämnas som andel av investeringsbeloppet. Bidraget får högst uppgå till 50% av investeringarna och maximala stödet är 30 000 kr.

Stödet är ett så kallat ”stöd av mindre betydelse”. Det innebär att stödet, tillsammans med andra ”stöd av mindre betydelse” som företaget beviljats, högst får uppgå till 200 000 euro under en tre-årsperiod.

Investeringar

Stöd får lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, produktutveckling, marknadsföring eller kompetensutveckling. Stöd får inte lämnas för sådana kostnader som avser företagets normala drift.

Begränsningar

Stöd kan inte lämnas till jordbruks- eller fiskeföretag.

Stöd lämnas endast undantagsvis till verksamheter inom handel, mobila verksamheter, entreprenad- och transportföretag eller till företag som bedriver tjänster riktade uteslutande mot en lokal marknad. Det beror på att Länsstyrelsen inte kan lämna stöd där det finns risk att stödet bidrar till en snedvridning av marknaden.

För stöd till dagligvarubutiker i glesbygd (lanthandel) hänvisas till stödformen Stöd till kommersiell service.

Andra stöd

Stödet får inte kombineras med andra statliga stöd till samma projekt.

Regelverk

Gällande svensk förordning: SFS 2015:210. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

Ansökan

Observera att ansökan ska vara inlämnad till Region Värmland innan insatserna påbörjas.

Ansökan om stöd lämnas till Region Värmland via Min ansökan (e-ansökan) hos Tillväxtverket.

Bilagor skickas per post

Glöm inte att bifoga dokumentet "Intyg om försumbart stöd" till din ansökan. Blanketten fylls i och mejlas eller skickas till:

foretagsstod@regionvarmland.se

Region Värmland
Regional tillväxt
Box 1022
651 15 Karlstad