Genomföra

Här hittar du information om rekvisition och utbetalning.

Redovisning och utbetalning av beviljat projektstöd sker i enlighet med våra Allmänna villkor för Region Värmlands projektfinansiering.

Rekvisition av beviljade projektmedel sker i efterhand mot redovisning av upparbetade kostnader och skriftlig rapportering av genomförda aktiviteter.

Den godkända projektperioden med start- och slutdatum framgår av Region Värmlands beslut om medel. Projektet ska drivas under projektperioden, och projektets kostnader ska upparbetas, bokföras och betalas under projektperioden. 

Delrekvisition ska ske minst var sjätte månad eller högst en gång per månad. Det mest vanliga är att rekvirering sker kvartalsvis eller halvårsvis. 

Projektets kostnader ska särredovisas i stödmottagarens ekonomisystem, på ett särskilt projektkonto/ansvarsenhet/verksamhetskod. Om egen personal/lönekostnader ingår i projektets budget ska dessa omföras till projektets separata konto.

Alla förändringar som kan påverka projektet ska kommuniceras till Region Värmland för att tillförsäkra att projektet kan genomföras enligt intentionerna och att de uppsatta målen kan nås. 

Mindre kulturprojekt/arrangemang

OBS! För mindre kulturprojekt/evenemang gäller särskilda blanketter för rekvisition och redovisningsblankett med handledning.

Läs mer och ladda ner blanketterna här 

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/evenemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer.

Läs mer och ladda ner logotyp