AKO överenskommelser

Här finns rutiner som reglerar samarbetet mellan allmänmedicin och andra vårdgivare och samarbetspartners.

Denna sida är under omarbetning sedan januari 2017, således är många av nedanstående dokument inaktuella.

I nuläget har vi valt att inte släcka ner denna sidan, tanken är att du som användare istället ska söka uppdaterade vårdöverenskommelser i VIDA. En mer lättanvänd vy i VIDA är under utveckling, vilket vi får återkomma till under höstens ALL-möten.
2017-07-09 /Börje Ehinger

 

Allergi
Amning
Astma, KOL och allergi
Asyl
Barn- och ungdomsmedicin
Barnpsykiatri
Beroende
Diabetes
Dödsfall
Endoskopi
Fysiologi
Företagshälsovård
Försäkringsmedicin
Gastroenterologi
Gynekologi
Hudkliniken
Infektion
Internmedicin
Kardiologi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Körkort
Laboratoriemedicin
Läkemedel
Neurorehabilitering
Ortopedi
Osteoporos
Palliativ vård
Psykiatri
Radiologi
Rehabilitering
Remisshantering
Reumatologi
Smärta
Spirometri
Tandvård
Telefonlistor
Urologi
Vuxenhabilitering
Våld
Ögon
Öron- näsa- hals
Övrigt


 

 

 Allergi, astma och KOL 


ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit, VIDA VÅR-11081

Forum för födoämnesallergi. Under "broschyrer" finns formulär att användas vid utredning.

Symptomtrösklar - förhållandet mellan belastning och tröskel

Astma KOL Allergi nätverkets hemsidaf


Astma hos barn - vårdrutin akutbehandling, se Vida

Stadie indelning vid bedömning av akut astma, barn

Astma-KOL-allerginätverkets hemsida

Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

Nationella riktlinjer KOL astma 

Amning


Amningskomplikationer - vårdprogram

Amningsstrategi - vårdprogram 

Asyl 


Rutiner och provtagningar av asylsökande 

 

Barn- och ungdomsmedicin


Allergi och/eller astma hos barn och ungdomar

Astma - vårdrutin akutbehandling, se Vida

Övervikt och fetma hos barn och ungdomar - regionalt vårdprogram

Remissrutiner övervikt barn

Övervikt barn - vårdrutiner

Idrottande barn och ungdomar - riktlinjer kring utredning av misstänkta hjärtsymtom, Vida VÅR-11083


Remittering av barn och ungdomar i Värmland,  VIDA VÅR-11095

Rikshandboken - BHV

Rotavirus, vaccination

Samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin och allmänmedicin - angående sjukdomar och tillstånd hos barn och ungdomar VIDA RUT-9834

Urinodling på barn - instruktion 

Urinodling på barn - patient/föräldrainstruktion

UVI - överenskommelse angående utredning av barn med UVI, VIDA VÅR-13448

Öronvärk barn, VIDA VÅR-11100

 

Barnpsykiatri


ADHD

Barn och unga i risk- och missbruk

Körkortsintyg, handläggning inom BUP

Barn hos barn och ungdomar med psykiatrisk problematik t o m 17 år, VIDA VÅR-11001 

Intyg till föräldrar, barnpsykiatriska patienter, VIDA VÅR-11107


Överrapportering till flera vuxenverksamheter för patienter med autismspektrumtillstånd samt psykiskt tilläggsproblematik, VIDA VÅR-11204

Överrapportering, schema

 

Beroende (alkohol, droger och dopning)


LVM Blankett läkarintyg

LVM-rutin 

Månadsvis jourschema för vårdcentralernas utförändrande av tjänsteläkareuppgifter på anmobdan (LVM,närområdesplan Karlstad jourschema), VIDA RUT-11111

Barn och unga i risk- och missbruk  

Beroende, länsöverenskommelse

  

Diabetes


Diabetes mellitus - riktlinjer för opportunistisk screening

Diabetes mellitus - fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus

Fotterapi inom allmänmedicin, VIDA VÅR-11138

Graviditetsdiabetes, uppföljning post partum

HbA1C som kompletterande metod vid diagnos av diabetes mellitus

Multidisciplinärt diabetesfotteam, centralsjukhuset - checklista

Multidisciplinärt diabetesfotteam i Värmland - riktlinjer

NDR - registrering

NDR - patientinformation

Ordination enligt generella direktiv, delegation till distriktssköterska

Vårdnivå, vid diabetes mellitus, VIDA RIK-11140

Ögonbottenundersökning - kompletterande remiss  

 

Dödsfall 


Bårhusblankett

Sjuksköterskas bistånd till läkare vid konstaterande av dödsfall, intyg om kompetens

Dödsfall utanför sjukhus - ambulanssjukvårdens uppdrag

Dödsfall utanför sjukhus - landstingsgemensam rutin, arbetsfördelning

Dödsfall, distriktssköterskans medverkande vid konstaterande, bilaga till Dödsfall utanför sjukhuset, ifyllbar blankett

Dokument konstaterade av dödsfall utanför sjukhus 161207

Obduktion och bårhus, länk

Information nytt avtal transport av avliden reviderad 2016-11-15

 

Endoskopi


Endoskopi - krav på utlåtande VIDA VÅR-11141

Gastroskopi - indikationer på alarmsymtom, VIDA VÅR-11159

Tarmrengöring inför coloskopi

 

Fysiologi


Remittentanvisning arbetsprov

Remittentanvisning EKO

Indikationer för ekokardiografi

Remittentanvisning EEG

Remittentanvisning långtidsregistrering

Remittentanvisning utr av blåsljud på hjärtat

Remittentanvisning utr av hjärtsvikt

Ankeltrycksmätning - instruktion

 

Företagshälsovård


Avtalstext

  

Försäkringsmedicin 


Kvalitetskrav för medicinska bedömningsteam på vårdcentral

Utredning och behandling med multimodal rehabilitering

 

 Gastroenterologi


Bristolskalan

Celiaki, allmänläkarens roll vid utredning och behandling, VIDA VÅR-11160

IBS, checklista för remiss VIDA VÅR-11163

IBS, riktlinjer utredning kortversion

IBS, patientråd 1177

 

Gynekologi


Gynekologisk cancer, tidiga tecken

Gynekologisk cancer tidiga tecken, lathund

HPV-vaccination

Metodbok för MHV (länk - synbart enbart för behöriga till LiV:s intranät)

Samarbetsdokument mellan allmänmedicin och kvinnosjukvården gällande öppenvård gynekologi, VIDA VÅR-14077

Urininkontinens och blåstömningsproblematik, vårdprogram VIDA VÅP-11434

 

Hudkliniken


Aktinisk keratos, handläggning på vårdcentral,VIDA VÅR-11405

Anamnes och statusmall bensår

Arbetsfördelning hud-allmänmedicin

 

Infektion


Antibiotika vid vanliga infektioner, STRAMAS rekommendationer

Fotinfektioner hos patienter med diabetes mellitus, VIDA VÅR-11407

Hepatit C, länk till smittskydd

HIV-test - vårdrutin

HPV-vaccination

Klamydia, uppdrag till smittspårare

Reseprofylax och vaccinationer, VIDA VÅR-11409

Rotavirusvaccination

Urinvägsinfektion hos kvinnor över 18 år - vårdrutin

 

Internmedicin


Avdelning 8, rutiner för inskrivning, VIDA VÅR-11410


Demens - länk till www.liv.se/demens

Demens, registrering i SWEDEM

Demens, lathund för registrering i SWEDEM

Demensutredning, idéskiss Ragnar Åstrand

Demensutredning på vårdcentral, VIDA VÅR-11413

Djup ventrombos, vårdrutin akutmottagning och DVT-mottagning

D-vitamin och D-vitaminbrist. Råd kring utredning och behandling

Körkort - klinisk körkortsbedömning gällande äldre med demens

Djup ventrombos, diagnostik, VIDA VÅR-11462

FRAX, svensk version

Hemokromatos - allmänläkarens roll vid diagnos, VIDA VÅR-11462

Hypertonikontroll på vårdcentral - vårdrutin

Monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS

Osteoporos frakturkedjan


Reumatologkonsult

Tyreoidea, VIDA VÅR-11507


KardiologiBröstsmärta - åtgärder vid vårdcentral

Förmaksflimmer - utredning och behandling inom allmänmedicin, VIDA VÅR 11508

Remittentanvisning utr av hjärtsvikt

Koronarischemi - förslag till utredning och behandling

 

Kirurgi


Ljumskbråck - checklista inför remiss kirurgi, VIDA VÅR 11525

Mammografi och bröstmottagning, VIDA VÅR-11526

Postoperativa komplikationer - vårdrutin

Preoperativa bedömningar - vårdrutin

Recept på FaR för Gastric bypass - patienter

Rökande patient som remitteras för kirurgisk åtgärd, VIDA VÅR-11527

 

Kärlkirurgi


Aneurysmsjukdom, VIDA VÅR-11528

Bukaortascreening

Perifer kärlsjukdom (inklusive karotisstenos) VIDA CHE-11530

Venös insufficiens, ytlig, VIDA VÅR-11531

 

Kommunala överenskommelser


Riktlinjer för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering mellan kommunerna och landstinget
- Bilaga: Arbetsordning för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

  

Körkort


Körkort, Transportstyrelsen

Trafikmedicin, Transportstyrelsen 

 

Laboratoriemedicin


Analyssortiment

 

Läkemedel


Antibiotikaförskrivning - uppföljning

Beroendeframkallande läkemedel och råd vid förskrivning.pdf

D-vitamin och D-vitaminbrist

ESLiV, effektiv och säker läkemedelshantering i Värmland

Hantering-av-lakemedelslistan.pdf

Rekvirering-och-hantering-av-intravenost-jarn VIDA VÅR-11553

Länk till läkemedelsenhetens hemsida

Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad

Opioider, lånvarig behandling, utremittering, VIDA VÅR-11563

Prostatacancer - rutin för GnRH-analogbehandling som ges på vårdcentral, VIDA VÅR-11564

Terapirekommendationer från läkemedelsenheten

 

Neurorehabilitering


Epilepsi - samverkansrutin (även post stroke), VIDA VÅR-11566

Neurologijour

Rädda Hjärnan 112 - åtgärder inom primärvården i Värmland, VIDA VÅR-11569

Strokemottagning och allmänmedicin - ansvarsfördelning, VIDA VÅR-11570

Stroke, uppföljningsbesök - checklista, VIDA CHE-12274

Tia stroke och karotisstenos, allmänmedicins uppdrag, VIDA VÅR-11571

Ortopedi


Artros, vårdprogram, länk 

Lintons checklista, miniversion

Meniskkirurgi

Ortopediska diagnoser - vårdöverenskommelser för Landstinget i Värmland


Postoperativa komplikationer efter elektiv höft- och knäplastikkirurgi

Remissrutiner för MR-undersökningar


Samverkan Klarälvskliniken - ortopedi

Samverkan med Klarälvskliniken Ortopedi

Ortopedisk undersökningsteknik på nätet:

Inledning
Rygg- och nackstatus
Skulderstatus
Armbågsstatus
Hand- och handledsstatus
Höftstatus
Knästatus
Fot- och fotledsstatus

 

Osteoporos


 

Sekundär frakturprevention i Värmland, koordinatorbaserad osteoporosfrakturkedja, VÅR-11579

 

Palliativ vård


Läkemedel i livets slutskede - rutin

 

Psykiatri


ADHD, lättläst för vårdpersonal

ADHD, lättläst för allmänheten

Ansvars- och arbetsfördelning vid vård av vuxna patienter med psykiatriska tillstånd, VIDA VÅR-11583

Begäran om handräckning

OBS Telefonnummer stationsbefäl polisen: 010 567 10 41 fax 054 186006

HAD-självskattningsskala

LVM, läkarintyg, blankett

MADRS självskattning

Psykosocial kompetens på vårdcentral - basåtagande
Självmordsstegen

Skjutvapen - riktlinjer och råd; anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen

Suicidbedömning och akut omhändertagande av deprimerade patienter

Suicid, stöd till efterlevande och personal

Rutin för skrivande av vårdintyg, VIDA VÅR-11588

 

Radiologi


Djup ventrombos, VIDA VÅR-11590

Drop-in-mottagningar för röntgen av skelett och lungor - remittentinformation

Röntgenfrågeställning skelettskada

Mammografi - vårdrutin, VIDA VÅR-11526

Metformin och serumkreatinin

MR-undersökningar, remissrutiner

Remittentanvisningar till röntgen, länk

Uroradiologiska utredningar - vårdrutin

OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel


 

Remisshantering


Remisshantering god praxis- rutin


Remisshantering inom division allmänmedicin
 

Reumatologi


Reumatologkonsult

 

Smärta 


Terapirekommendation smärta, länk

Lintons checklista, miniversion

 

Spirometri


Spirometri i LiV - referensmaterial för vuxna

Spirometri i LiV - bilaga referensmaterial för vuxna

Spirometri, checklista punkter för kvalitetsuppföljning

 

Tandvård


Tandvårdsstöd, VIDA VÅR-11591

 

Telefonlistor


Telefonnr CSK

 

Interna kontakttel nummer till vårdcentralerna i Värmland.pdf

 

Urologi


Fimosis, VIDA VÅR-4472

Hematuri, VIDA VÅR-11594

KAD/blåsträning, VIDA VÅR-11595

LUTS, lower urinary tract symtoms, se VIDA VÅR-11393

 Nationellt vårdprogram, kortversion för allmänläkare prostatacancer - RCC

Prostatacancer - behandlingsavslut och ev utremittering från urologsektionen, VIDA VÅR-12276

Prostatacancer Rutin GnRH, VIDA VÅR-11564


PSA-prov - om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer - patientinfo

PSA-testning av symtomfria män  Senaste länken

Symtomskattning vid urininkontinens

Tidsmiktion, blankett

Urininkontinens och blåstömningsproblematik, VIDA VÅP-11434

Urinstämma

Urinvägsinfektion hos kvinna över 18 år
Uroradiologiska utredningar - vårdrutin
OBS: kan kräva en liten ordlista:
uk=utan kontrast
mk=med konstralt
ESWL=stötvågsbehandling av konkrement

Uroradiologiska utredningar - bildspel

 

Vuxenhabilitering


 

Komplettering av läkarintyg - överenskommelse mellan vuxenbabiliteringen och allmänmedicin, VIDA VÅR-6903

Våld


Våld i nära relationer

 

Ögon


Remiss för ögonbottenundersökning
- Kompletterande remiss för ögonbottenundersökning

Remiss från allmänmedicin till ögonsjukvården, VIDA VÅR-5444

Främmande kropp i ögat (allmänmedicin), VIDA VÅR-5440

Svetsblänk, VIDA VÅR-5431

Kärlsjukdom med synfallsbortfall, VIDA VÅR-5432

Ögonsjukdomar och ögonskador, kompendium

 

Öron- näsa- hals


ASIT-behandling vid allergisk rhinokonjunktivit, VIDA VÅR-11081

Behandlingsrekommendationer för vanlig infektioner i öppenvård STRAMA

Halsont hos äldre barn och vuxna

Hud- och slemhinneförändringar, remiss till ÖNH, VIDA VÅR-11596

Otitkontroll - vårdrutin

Stöd för remisser till ÖNH-kliniken

Öronvärk barn, VIDA VÅR-11100

 

Övrigt


Ambulanstransport från vårdcentral, VIDA VÅR-11597

Effektivisering inom allmänmedicin, Månadsvis jourschema

Ersättningsrutin FAR

Messengerfunktionen i Cosmic

Stick- och skärskador

Stick- och skärskador, omhändertagande, checklista

Undersökning som initieras vid besök på jourtid

Väntelista, allmänna råd

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval