Ersättning

I Hälsoval Värmland tillämpas samma regelverk och ersättning för samtliga vårdenheter, oavsett driftsform.

För att likställa förutsättningarna mellan vårdenheter i privat och offentlig drift kommer den momskompensation som landstinget har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift att läggas till ersättningen till de privata vårdenheterna.

Ersättningsmodellen för Hälsoval Värmland består av följande delar:

  1. Kapiteringsersättning baserad på hälsovalspoäng beräknad utifrån ålder och kön samt vårdtyngd enligt ACG följer medborgarens val av vårdcentral.
  2. Läkemedelsersättning som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.
  3. Mödrahälsovårdsersättning baserad på kvinnor i fertil ålder (15-44 år).
  4. Barnhälsovårdsersättning baserad på ålder och kön 0-6 år.
  5. Särskild ersättning för tolk, geografi samt socioekonomi (CNI).
  6. Ersättning för särskilda uppdrag.
  7. Service- administration- och lokaltillägg (SAL-tillägg) till privata vårdcentraler som beräknas utifrån ålder och kön samt ACG på samma sätt som kapiteringsersättningen.

Var och en av dessa ersättningsdelar beskrivs närmare i aktuellt krav- och kvalitetsbok.

Specifikation över årets särskilda ersättningar finns nedan med samma namn.

Särskild ersättning

Särskillda ersättningar utgår enligt Krav- och Kvalitetsbokens ersättningsmodell. Den erhålls enligt utbetalningsschemat nedan.

Utbetalningsschema 2018

ST

Underlag för ST som ska skickas in till Vårdvalsenheten

SÄBO (särskilt boende)

Underlag för SÄBO som ska skickas in till Vårdvalsenheten
Kriterier för att erhålla ersättning för särskillt boende

Målrelaterade ersättningar

Ingen ersättning utgår för målrelaterade ersättningar, uppföljning kommer att ske men inte generera någon ersättning. 

Prislistor

Här hittas prislistorna för olika verksamhetsområden där godkända vårdgivare inom Hälsoval Värmland har kostnadsansvar

 

Ersättning utöver Hälsovalsersättningen

Ersättning för förskrivning av fysisk aktivitet på recept (FAR)

Vid rådgivande samtal och förskrivning av FAR kommer vårdcentralen att ersättas med 500 kronor per FAR med registrerad KVÅ kod DV200. Ersättningen betalas ut varje månad från Allmänmedicin via Vårdvalsenheten. Rutin hittas här.

Utomlänsersättning

För att få ersättning för dessa besök så ska vårdgivaren inte skicka in något underlag/faktura till hemlandstinget. Förutsatt att vårdgivaren registrerar korrekt i journalsystem och kassa så kommer det skapas en faktura från Landstinget i Värmland till berört hemlandsting. När hemlandstinget betalat fakturan betalar Landstinget i Värmland ut ersättning till vårdgivaren. Vårdgivaren ersätts enligt regional prislista som hittas här.

Utomlandsersättning

Rutin och blankett för hur vårdcentral ska få ersättning för utförd vård av medlemmar från andra länder finns nedan:

Rutin

Blankett

Jour- och beredskapsersättning

Blankett för jour- och beredskapsersättning ifylles för att få ersättning. Blankett för läkare finns här
Blankett för sjuksköterskor finns här

Asyl

Preliminär ersättning betalas ut i samband med hälsovalsersättningen månadsvis och stäms av 2 gånger årligen. Ingen blankett/faktura ska skickas till Landstinget i Värmland.

Rehabiliteringsplan

Vårdcentralerna får ersättning för medicinskt bedömningsteam och koordinatorsfunktion, ersättningen baseras på antal listade i åldern 16 – 67 år.

Ersättningen för KBT är 6 000 kr och för internetbaserade KBT 8 000 kr. Ersättningsbeloppen är preliminära och kan komma att ändras under året.