Vårdval vårdcentral

Värmlands vårdcentraler ska vara det naturliga förstahandsvalet för invånare i Värmland i sin kontakt med vården.

Vårdvalssystemet inom primärvården innebär att såväl privata som regiondrivna vårdcentraler har samma uppdrag och samma ersättning för att bedriva vård. Region Värmland godkänner och följer upp vårdcentralerna och ansvarar för att invånarna får den vård de behöver.

Patientens vårdval

Alla folkbokförda i Värmland tillhör en vårdcentral. Du har rätt att byta vårdcentral när du vill och även till vårdcentral utanför Värmland.

Som nyinflyttad eller nyfödd blir du placerad på den vårdcentral som ligger närmast den adress där du är folkbokförd. Inom Region Värmland kan ingen bli nekad sitt önskemål av vårdcentral. Vårdcentralens resurser ska anpassas efter antal patienter.

Ett brett uppdrag

De leverantörer som etablerar vårdcentraler inom vårdval i Värmland ska erbjuda ett brett utbud. Detta innebär bland annat:

  • Allmänmedicinsk inriktning inklusive distriktsköterskemottagning
  • Hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Barnhälsovård, mödrahälsovård, ungdomsmottagning och familjecentral
  • Åtagande om psykisk ohälsa
  • Medicinsk fotvård
  • Läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
  • Jouråtagande

Förutom detta finns verksamheter inom Regionen som vårdcentralerna kan använda utan kostnadsansvar. Det handlar till exempel om arbetsterapi och fysioterpeuter, psykologer inom barn- och mödrahälsovård, dietister och sjukvårdsrådgivning.

Ersättning och kostnadsansvar

En hälsopeng följer med varje person som är folkbokförd i Värmland. Hälsopengen ska, tillsammans med  andra särskillda ersättningar, täcka vårdcentralens samtliga kostnader. Samma ersättningssystem gäller för alla vårdcentraler oavsett driftsform.

Mer information om ersättningssystemet finns under menyvalet ersättning.

För att bli godkänd

För att bedriva vård inom Vårdval i Värmland krävs att leverantörerna uppfyller de krav som Region Värmland har fastställt i ett förfrågningsunderlag. Kontrakt tecknas med godkända leverantörer. Region Värmland har rätt att återkalla ett godkännande om leverantören inte lever upp till kraven.

Uppföljning

En viktig del inom Vårdval i Värmland är uppföljning. Fokus ligger på invånarnas behov av hälso- och sjukvård samt kvaliteten på vården. Kvalitet gynnas framför kvantitet. Särskilda uppföljningsmöten kommer att hållas med vårdcentralerna.

Bakgrund

Att öka patientens valfrihet är huvudbudskapet i den lag som trädde i kraft 1 januari 2010 – "Vårdval i primärvården". Medborgarperspektivet ska prägla alla de vårdval som Sveriges regioner nu infört. I Värmland startade vårdvalsystemet den 3 maj 2010. Beslut har tagits i landstingsfullmäktige 9 juni och i landstingsstyrelsen 6 oktober 2009.