Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Förfrågningsunderlag 2020

Ersättningar för 2020 års förfrågningsunderlag beslutas under nov/dec 2019.

Förfrågningsunderlag 2019

Förfrågningsunderlag 2018

Förfrågningsunderlag 2017

Fastställd av landstingsfullmäktige 2016-11-30, budget fördelad och fastställd av landstingsstyrelsen 2016-12-13. Utlagd 2016-12-21.

 

Nationella lagar och riktlinjer

Lagen om vårdval (LOV) (Proposition 2008/09:29)
Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
FN:s Barnkonvention
God Vård (Socialstyrelsen, riktlinjer)
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande, (SFS 2008:344)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), (SFS 1993:387)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
Offentlighets och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Region Värmlands krisberedskap
Nationella IT-strategin för vård och omsorg (mars 2006)
Kommunallagen (SFS 1991:900)
Lag om skydd för företagshemligheter (SFS 1990:409)
Personuppgiftslag (SFS 1998:204)
Hyreslagen, kap 12 i Jordabalkslagen (SFS 1970:994)

Dokument från Region Värmland

Regionplan för Region Värmland

Bilagor

Vårdplanering
Kravspecifikation för barnhälsovården (2016-08-03)
Uppdragsbeskrivning för mödrahälsovården (MHV), (feb 2017)
Uppdragsbeskrivning för barnhälsovården (BHV), (feb 2017)
Forskning- och utvecklingsuppdrag, (Sverige)
Läkemedel
Smittskydd Värmland
Miljö

Övrigt

1177.se
Statskontorets webbplats