Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

 

Förfrågningsunderlag 2020

Del 1, Allmänna villkor 

Bilaga 1:1 till del 1 Avtalsmall 

Bilaga 1:2 till del 1 IT Vårdval

Del 2, Vårdcentral

Bilaga 2:1 till del 2, Jourområden

Bilaga 2:2 till del 2, Basmodell för uppföljning

Bilaga 2:3 till del 2, Ersättning

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning

Del 4, Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler

Ersättningar för 2020 års förfrågningsunderlag beslutas under nov/dec 2019.



Förfrågningsunderlag 2019

Del 1, Allmänna villkor 

Bilaga 1:1 till del 1 Avtalsmall 

Bilaga 1:2 till del 1 IT Vårdval

Del 2, Vårdcentral

Bilaga 2:1 till del 2, Jourområden

Bilaga 2:2 till del 2, Basmodell för uppföljning

Bilaga 2:3 till del 2, Ersättning

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning

Del 4, Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler

 

 

Förfrågningsunderlag 2018

Del 1, Allmänna villkor 

Bilaga 1:1 till del 1 Avtalsmall 

Bilaga 1:2 till del 1 IT Vårdval

Del 2, Vårdcentral

Bilaga 2:1 till del 2, Jourområden

Bilaga 2:2 till del 2, Basmodell för uppföljning

Bilaga 2:3 till del 2, Ersättning

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning

Del 4, Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler

 

Förfrågningsunderlag 2017

Fastställd av landstingsfullmäktige 2016-11-30, budget fördelad och fastställd av landstingsstyrelsen 2016-12-13. Utlagd 2016-12-21.

Del 1, Allmänna villkor

Bilaga 1:1 till del 1, Avtalsmall

Bilaga 1:2 till del 1 IT

Del 2, Vårdcentral

Bilaga 2:1 till del 2, Jourområden

Bilaga 2:2 till del 2, Basmodell för uppföljning

Bilaga 2:3 till del 2, Ersättning

Del 3, BMM, BVC, Familjecentral och ungdomsmottagning

Del 4, Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler

 

Nationella lagar och riktlinjer

Lagen om vårdval (LOV) (Proposition 2008/09:29)
Hälso och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
FN:s Barnkonvention
God Vård (Socialstyrelsen, riktlinjer)
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande, (SFS 2008:344)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), (SFS 1993:387)
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS 1991:1128)
Offentlighets och sekretesslag (SFS 2009:400)
Patientdatalagen (SFS 2008:355)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Landstingens krisberedskap
Nationella IT-strategin för vård och omsorg (mars 2006)
Kommunallagen (SFS 1991:900)
Lag om skydd för företagshemligheter (SFS 1990:409)
Personuppgiftslag (SFS 1998:204)
Hyreslagen, kap 12 i Jordabalkslagen (SFS 1970:994)

Dokument från Region Värmland

Regionplan för Region Värmland


Bilagor:

 
Vårdplanering
Kravspecifikation för barnhälsovården (2016-08-03)
Uppdragsbeskrivning för mödrahälsovården (MHV), (feb 2017)
Uppdragsbeskrivning för barnhälsovården (BHV), (feb 2017)
Forskning- och utvecklingsuppdrag, (Sverige)
Läkemedel
Smittskydd Värmland
Miljö

Övrigt

1177
Statskontoret