Företagshälsovård samverkansavtal

Detta avtal reglerar villkor mellan den lokala vårdcentralen och den lokala företagshälsovårdsenheten.

Avtalet avser de tjänster FHV-enhet har specifik kom­petens att utföra som komplement till den hälso- och sjukvård Region Värmland bedriver eller finansierar genom avtal med privat­lä­kare.

Tjänsterna rör konsultinsatser av FHV-enhet avseende bedöm­ning och behandling av patienter med arbetsrelaterade besvär.

Kon­sultinsatserna är att uppfatta som ett komplement till hälso- och sjukvårdens ansvar för att förebygga, diagnostisera, behandla och rehabilitera sjukdomar och skador. Utredning och behandling inom till exempel rehabiliteringsområdet som annan huvudman ansvarar för, liksom FHV-enhetens övriga verksamhet, omfattas inte av detta av­tal.

Ersättningssystem

Region Värmlands ersättningssystem innehåller olika arvodestyper. Systemet är uppbyggt med ersättningstak och åtgärdskoder. Ett patientbesök berättigar till en av arvodestyperna. Inrapportering av besök per arvodestyp sker till regionens ersättningssystem PriComp. De inrapporterade uppgifterna utgör underlag för utbetalningar från regionen.

Uppföljning och kontroll

Region Värmland har ett ansvar att kontrollera, granska och följa upp de utbetalningar av ersättningar som görs. För detta finns en framtagen uppföljningsmodell gällande företagshälsovårdens remissbesök.