Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvården

Kommuner och region ska samarbeta kring och med patienter vid in- och utskrivning från sjukhus, för att erbjuda en god och säker vård och omsorg med kontinuitet. Övergången mellan olika vårdgivare ska ske så smidigt som möjligt för patienten.

Styrande dokument


Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Riktlinje för samverkan vid utskrivning från sluten vård i Värmland

 

Checklistor


Checklista inför utskrivning

 

Avvikelser


Denna avvikelserapport gäller mellan kommun och region i samverkansfrågor. Skriv ut efter att du har fyllt i den och skicka till adressen som står i formuläret.

Avvikelserapport 

 

Samordnad individell plan


Personer med behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få stöd genom en samordnad individuell plan, SIP.

 

Läkemedel vid in- och utskrivning


Patienter med eller utan dosdispenserade läkemedel
Rutin obruten läkemedelsbehandling vid utskrivning från sjukhus
Patienter med dosdispenserade läkemedel 
Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel

Patienten ska inför hemgång förses, enligt överenskommelse, med läkemedel som räcker tills de kan skaffas från apotek eller levereras från Dos.

Skriv ut läkemedelslista från Cosmic Link

När en patient inte är inskriven i slutenvården finns möjlighet att skriva ut aktuell läkemedelslista via Cosmic Link. Om inget pågående samordningsärende är öppet på patienten, kan läkemedelslistan hittas via Avslutade ärenden på aktuell enhet där patienten tillhört tidigare.

Välj där aktuell patient ifrån listan med avslutade samordningsärenden. För utskrift av läkemedelslista

  1. Klicka på fliken Läkemedelslista
  2. Klicka sen på knappen Läkemedelslista
  3. Klicka sen på knappen Skriv ut.
  4. Skriv sen ut Aktuell läkemedelslista.

 

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2007:10)

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2007:10)