Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Undersökningen genomförs som en anonym webbundersökning vart annat år i skolår 9 och år 2 på gymnasiet. Elever från alla värmländska kommuner deltar i undersökningen.

Resultaten från elevers drogvanor används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande ANDT-insatser på läns-, kommun och skolnivå.