Elevers drogvanor

Elevers drogvanor är en undersökning om elevers bruk och attityder till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i Värmland erbjuds delta i undersökningen Elevers drogvanor. Undersökningen genomförs vartannat år under höstterminen.

Resultaten från Elevers drogvanor används bland annat som underlag vid planering och beslut av främjande och förebyggande insatser på läns-, kommun- och skolnivå.

Skolor, kommuner, Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland samverkar i genomförandet av undersökningen.