Vägledning för genomförande av undersökningen Elevers drogvanor

Du som arbetar på en skola i Värmland finner här information om genomförandet av undersökningen Elevers drogvanor.

Elevers drogvanor 2019 besvaras via en webbenkät under veckorna 40–43, 30 september–25 oktober 2019.

Informationsbrev med webblänk till enkäten mejlas till skolchefer i kommunerna, och skolledare och rektorer vid friskolorna, under vecka 38. Skolchefer och rektorer vidarebefordrar informationsbrevet till ansvarig rektor eller annan kontaktperson på respektive skola.

Du som arbetar i en skola gör en viktig insats när du berättar om undersökningen för eleverna.

Så går det till

Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten.

  • Eleverna svarar i klassrummet eller annan lämplig lokal.
  • Alla elever i klassen svarar på enkäten samtidigt, frånvarande elever ska inte svara i efterhand.
  • Eleverna behöver varsin dator eller läsplatta för att enskilt kunna svara på frågorna.
  • Det är viktigt att ingen går omkring i klassrummet eller lokalen när eleverna svarar på enkäten.
  • En elev som behöver hjälp med något kan få det, men undvik diskussion i klassen om frågornas tolkning.

Alla svar är anonyma och går till folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Region Värmland.

Resultat på skol-, kommun- och länsnivå återrapporteras till skolchefer i kommunerna, och skolledare och rektorer vid friskolor, under höstterminen 2019. Resultatet rapporteras under förutsättning att minst 30 elever på skolan eller i kommunen har besvarat enkäten samt att svarsfrekvensen är minst 50 procent. Könsuppdelad statistik redovisas på länsnivå.

Informationsmaterial

Bildspel för skolpersonal (ppt)

Om bildspelet: Bildspelet berättar om vad skolpersonal behöver veta inför undersökningen Elevers drogvanor. Det är ungefär samma innehåll som finns med här på webben.

Bildspel för elever (ppt)

Om bildspelet: Bildspelet berättar varför undersökningen görs och hur eleverna ska göra för att svara på enkäten.

Enkäten

Enkäten Elevers drogvanor 2019 har 43 frågor som tar cirka 15 minuter att besvara.

Frågorna i enkäten Elevers drogvanor 2019 (pdf)

Om pdf:en: Enkäten har frågor om elevens användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Frågorna rör även sådant som hänt i anslutning till användning och elevers önskan att minska sin användning. Det finns också med bakgrundsfrågor om kön, ålder, skola m.m.