Hälsa på lika villkor

Den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor undersöker hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i olika delar av landet och följer förändringar över tid. Undersökningen genomförs vartannat år och det nationella urvalet är 40 000 personer i åldrarna 16–84 år. År 2018 deltar Värmland med ett tilläggsurval vilket ger möjlighet till uppföljning och analyser på länsnivå.