Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om befolkningen i Mellansveriges livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården.

Undersökningen genomförs vart fjärde år av Region Värmland, Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den vuxna befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering och samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt. Den senaste undersökningen gjordes 2017. Drygt 6 200 värmlänningar, 18 år och äldre svarade då på enkäten.

Underlag för planering, styrning och uppföljning

Undersökningarna är ett unikt underlag för planering, styrning och uppföljning. Resultaten publiceras dels i form av tabellrapporter på kommun-, läns- och regional CDUST-nivå, men även i folkhälsorapporter som beskriver aktuellt hälsoläge samt gör jämförelser med tidigare års undersökningar.