Liv och hälsa

Liv och hälsa är en stor undersökning om befolkningen i Mellansveriges livsvillkor, levnadsvanor, hälsa och kontakter med vården.

Undersökningen genomförs vart fjärde år av Landstinget i Värmland, Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur den vuxna befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Kunskapen är viktig för många aktörer i samhället – exempelvis för planering och samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser och för att den framtida hälso- och sjukvården ska bli så bra som möjligt.

Den senaste undersökningen gjordes 2017. Drygt 6 200 värmlänningar, 18 år och äldre svarade då på enkäten.

Undersökningarna är ett unikt underlag för planering, styrning och uppföljning. Resultaten publiceras dels i form av tabellrapporter på kommun-, läns- och regional CDUST-nivå, men även i folkhälsorapporter som beskriver aktuellt hälsoläge samt gör jämförelser med tidigare års undersökningar.