Regional samverkansgrupp för suicidprevention i Värmland

I den regionala samverkansgruppen för suicidprevention ingår representanter för Värmlands alla kommuner och flera andra organisationer. Gruppen träffas regelbundet både i stor grupp och i mindre arbetsgrupper.

I december 2016 bildades Regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland. Gruppen tog fram en regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa, för perioden 2017–2019. Under åren 2017–2019 arbetade gruppen på olika sätt med information och utbildning och var också initiativtagare till flera olika projekt inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Under 2019 gjordes vissa förändringar i samverkansgruppen. Tidigare representerades vissa kommuner av personer från närliggande kommuner, nu har alla kommuner direktrepresentanter i samverkansgruppen. Förutom kommunerna finns också följande organisationer med i samverkansgruppen:

Suicide Zero, Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES), EBL-skolan och Hjärnkoll, Anonyma Alkoholister, RSMH Kalstasola, Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Svenska kyrkan, Räddningstjänsten, Polisen och SOS Alarm.

Samverkansgruppen har möte en gång per termin.

Medlemmarna i gruppen ingår också i arbetsgrupper som arbetar inom sitt område, mellan den stora gruppens möten. Arbetsgrupperna har fokus på kommunikation, konferens, utbildning och insatser, handlingsplan samt forskning och utveckling.

Handlingsplan 

Enligt  handlingsplanen för 2017–2019 behöver vi i Värmland:

  • Öka samverkan och samarbete mellan olika organisationer.
  • Göra insatser för identifierade riskgrupper.
  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.
  • Höja personalgruppers kompetens inom området suicidprevention.
  • Öka engagemang och kunskap hos befolkningen.

Läs den regionala handlingsplanen här

Läs lokala handlingsplaner

Information och utbildning

En av samverkansgruppens viktigaste uppgifter är att utveckla kompetens inom området suicidprevention, i ett brett perspektiv. Samverkansgruppen erbjuder till exempel konferenser, kurser, föreläsningar och e-utbildningar.
Läs mer om konferens och utbildninig

Projekt

Samverkansgruppen är initiativtagare till flera olika projekt inom området suicidprevention.
Läs mer om några av projekten

Minnesanteckningar

Samverkansgruppen har möten flera gånger per år. 
Läs minnesanteckningarna här