Självmord eller suicid

På dessa webbsidor används begreppen "suicid" och "självmord" synonymt. Det finns i dag inget enhetligt språkbruk i frågan.

Ordet "självmord" kan av vissa associeras till mord, kriminella handlingar och skuldbeläggning av individen. "Suicid" kan uppfattas som kliniskt och avståndstagande, och ses i den meningen även som ett uttryck för förnekande och tabubeläggning genom att undvika att nämna företeelsen vid sitt rätta namn.

Såväl kliniskt som i forskning används dock ordet ”suicid” allt oftare efter engelskans ”suicide”. Det görs i takt med att Sverige blivit en del av det internationella forskningssamhället där engelska utgör det dominerande språket.

(Text från Folkhälsomyndighetens skrift Struktur för kunskapsbaserad suicidprevention)