Styrande dokument

Arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för SRHR inom Region Värmland. Fram till dess att den är antagen gäller

Strategi för hiv/sti-förebyggande arbete i Värmland 2010-2014

Genomförandeplan 2010-2014

Landstingets Folkhälsostrategi 2015-2020

 

Nationellt

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att genomföra en befolkningsstudie rörande SRHR frågor. Enkäten har skickats ut till 50.000 svenskar, ca 30% har besvarat enkäten och preliminära resultat förväntas presenteras under våren 2019.