Länkar till information om levnadsvanor

Här finner du länkar till webbsidor och dokument som du kan ha nytta av i arbetet med att förebygga och behandla sjukdom.

Kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård

Kunskapsstyrningssystemet är en nationell satsning som handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap i varje patientmöte. Målet är att hälso- och sjukvården ska bli mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv. 

Programområde levnadsvanor

Inom kunskapsstyrningssystemet finns 23 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Styrande dokument

Verktyg

Nationella sidor

Regional samverkan