Fysisk aktivitet

Ett av de övergripande nationella folkhälsomålen är att arbeta med levnadsvanor. Fysisk aktivitet bidrar till att förbättra människors hälsa samt förebygger och behandlar många sjukdomar. De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet, YFA, bygger på WHO:s rekommenationer. 

I Sverige är Folkhälsomyndigheten en nationell kontaktpunkt för WHO:s arbete inom icke smittsamma sjukdomar och för arbetet med hälsofrämjande fysisk aktivitet (HEPA) inom EU och WHO:s Europaregion.

Fysisk inaktivitet finns med bland de tio främsta riskfaktorerna i Sverige för förlorade friska levnadsår.

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana. Levnadsvanor som inkluderas i riktlinjen är:

  • tobaksbruk (rökning och snusning)
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

Vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal, gärna med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och/eller aktivitetsmätare.

Region Värmlands arbete utgår från ett övergripande vårdprogram.