Fysisk aktivitet på recept och instruktion till förskrivare

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en metod som används inom hälso- och sjukvården för att främja fysisk aktivitet. Metoden används både för att förebygga och behandla sjukdom.

Det mest centrala i fysisk aktivitet på recept är att allt arbete utgår från individen och bygger på ett personcentrerat förhållningssätt. Det som styr samtalet är patientens hälsotillstånd, besvär, diagnoser och eventuella riskfaktorer, tidigare erfarenheter samt vad som känns roligt och möjligt att genomföra. Samtalet leder sedan fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet. Som grund till ordinationen finns diagnoskapitlen i FYSS 2017.

Den ordinerade aktiviteten kan antingen vara en aktivitet som patienten gör på egen hand eller tillsammans med andra och utförs utanför hälso- och sjukvården. Ordinationen följs upp av ordinatören på samma sätt som läkemedel för utvärdering och eventuell justering av intensitet, duration och frekvens.

Det är legitimerad personal inom hälso- och sjukvården som ordinerar fysisk aktivitet. Den som ordinerar bör ha kunskaper om:

  • Patientens aktuella hälsoläge
  • Hur fysisk aktivitet kan användas som prevention och medicinsk behandling
  • Beteendeförändring och patientcentrerad samtalsmetodik
  • Metoden fysisk aktivitet på recept
  • Lokala rutiner för fysisk aktivitet på recept

I Värmland sker ordination av fysisk aktivitet till personer över 18 år. Ordinationen sker inom hälso- och sjukvården men aktiviteterna sker utanför i samverkan med regionala aktörer. Aktiviteterna ingår inte i högkostnadsskyddet.

Instruktion till förskrivare av fysisk aktivitet på recept (FaR)

De patienter som i första hand är aktuella för en ordination av fysisk aktivitet är de som är otillräckligt fysiskt aktiva enligt allmänna rekommendationer, på väg in i eller i början av sjukdom och/eller de som har en sjukdom beskrivet i FYSS 2017.

Region Värmlands medarbetare kan beställa "Lathund för FYSS 2017", "Aktivitesdagbok" och "Goda levnadsvanor gör skillnad" i Trycksaksverktyget på Region Värmlands intranät eller genom att kontakta Lise-lott Brunzell, folkhälsostrateg på folkhälso- och samhällsmedicinska enheten på telefonnummer: 070-259 82 77 eller via mejl: lisa.brunzell@regionvarmland.se för beställning.