Kunskapsbank

Kunskapsbanken innehåller utbildningsmaterial, länkar till nationella och regionala aktörer, rapporter och litteraturtips inom området.

Definition av våld i nära relationer från Socialstyrelsen

Med våld i nära relation avses våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. Begreppet närstående syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation med. Det kan handla om såväl makar, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, syskon, barn eller släktingar. Det kan även gälla andra personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation med. Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån familje- och levnadsförhållandena i det enskilda fallet.
(Prop. 2006/07:38 s. 31).