Barnets rättigheter

Arbetet med barnets rättigheter utgår från ett politiskt beslut i landstingsfullmäktige och Sveriges nationella strategi. Alla verksamheter berörs då barn och unga finns överallt som medborgare, patienter, anhöriga eller besökare.

Region Värmland och barnkonventionen

I Värmland bor drygt 50 000 barn och ungdomar i åldern 0-18 år. I barnkonventionens ögon är de barn och därigenom berättigade till det särskilda stöd som konventionen stadgar men också åtgärder för att främja utveckling och deltagande. Trygga och goda uppväxtvillkor ger grunden för en god hälsa. Att främja en god hälsa på lika villkor för våra barn och unga är en viktig utvecklingsfråga och därför är barnkonventionen en viktig fråga för landstinget.

2009 antog landstingsfullmäktige en handlingsplan för FN:s konvention om barnets rättigheter, som sedan uppdaterats 2014. Handlingsplanen syftar till att öka kunskapen om barnkonventionen, förbättra barnkompetens hos landstingsanställda, utveckla barn och ungdomars inflytande och att barns bästa ska lyftas i beslut och avtal, verksamhetsplaner och budget.

Alla politiker, chefer och medarbetare har ett ansvar för att handlingsplanen omsätts i praktiken för barnens bästa.

Barnrättsfrågor inom Region Värmland

I Region Värmland pågår arbetet med att förverkliga barnkonventionen utifrån fastställd handlingsplan. En viktig del i detta stora arbete är att öka kunskapen om konventionen och hur den kan tillämpas i det konkreta arbetet i Region Värmlands alla verksamheter. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete där lärande och lärprocesser är en viktig del i detta utvecklingsarbete. I Region Värmland finns cirka 70 utbildade barnrättsombud. Dessa barnrättsombud har tillsammans med chef och ledning ett uppdrag att arbeta med barnets rättigheter och driva barnrättsfrågorna i det mer vardagsnära arbetet. Arbetsgruppen för barnrättsuppdraget är ett stöd för barnrättsombuden. Dessutom erbjuds årliga nätverksträffar med föreläsningar, praktiska övningar och dialog till alla utbildade barnrättsombud.

Nationell strategi antagen av Sveriges riksdag 2010

Sverige fick en nationell strategi för barnets rättigheter 2010 (prop. 2009/10:232). Avsikten med strategin är att den ska vara en utgångspunkt i att stärka barnets rättigheter hos alla offentliga aktörer. Den vänder sig till riksdag, regering, statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Barnkonventionens innehåll och grundläggande principer

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna utgör konventionens grundläggande principer, vilka är vägledande för hur helheten ska tolkas.

  • Artikel 2 – alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 – barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Begreppet barnets bästa är konventionens grundpelare.
  • Artikel 6 – säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
  • Artikel 12 – varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.