Jämställdhet

Begreppet jämställdhet syftar på jämlikhet mellan kvinnor och män. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Nationella jämställdhetspolitiska mål

Jämställdhet innebär alltså att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det är länsstyrelsen som har regeringens uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet. Region Värmland är en viktig medaktör, särskilt när det gäller delmålen:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Diskriminering på grund av kön

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön. Lagen definierar kön som att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet. Det finns även andra perspektiv på kön och identitet som skyddas under diskrimineringsgrunden könsidentitet och könsuttryck (som du kan läsa mer om under Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter).

Jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv - "alltid kön, inte bara kön"

Varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter påverkas exempelvis av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering och funktionsförmåga. I jämställd­hetsarbetet är det därför viktigt att reflektera över hur dessa kategorier samverkar, motverkar och påverkar varandra - det vill säga att göra en intersektionell analys. Först då blir det möjligt att förstå hur olika orsaker till ojämlikhet och diskriminering kan skapa skilda förutsättningar för grupper eller individer. Den förståelsen krävs för att rätt insatser ska kunna utformas.

Jämställdhetsanalys

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram verktyg som kan underlätta jämställdhetsanalys:

 Lästips om jämställdhet

Regeringskansliet - jämställdhetspolitikska mål.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) - jämställdhet.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) - CEMR:s jämställdhetsdeklaration.

Fakta och nyheter om jämställdhet på jamstall.nu.

Ett jämställt Värmland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2027.

Region Värmland - jämställdhet.

AHA Värmland - fakta och statistik om jämställdhet.