Till startsidan

Heteronormen och hbtq

I samhället finns en mängd normer och värderingar. Normer kan vara oskrivna regler, ideal och förväntningar på vad som är önskvärt och kan fungera som rättesnören som underlättar det sociala livet.

Som exempel kan nämnas värderingen att våld är fel och normen att vi inte ska slå varandra. Men det finns också normer som kan fungera som maktinstrument och bidra till att människor behandlas sämre, osynliggörs eller diskrimineras. Sådana normer behöver granskas och förändras. En så dominerande norm, att den kallas en styrande norm i samhället, är heteronormen. Heteronormen innebär antagande om att

 • alla är heterosexuella. Det är en föreställning som präglar allt från mellanmänskliga möten till lagstiftning.
 • alla är antingen en man eller en kvinna, samt ideal för hur en man respektive en kvinna ska vara.
 • alla ska identifiera sig med det tilldelade könet från födseln.
 • den heterosexuella kärnfamiljen ses som naturlig och det bästa sättet att bilda familj på.

Heteronormen är skadlig eftersom den kan begränsa människors liv och möjlighet att leva fria utan förtryck. För personer som inte passar in i den här normen medför det mycket negativa konsekvenser i form av till exempel osynliggörande, exkludering och sämre hälsa.

Andelen personer som anger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande är dubbelt så stor bland homo- och bisexuella personer jämfört med heterosexuella. Transpersoner tenderar att ha ytterligare nedsatt psykiskt välbefinnande. Hbtq-personer eller personer som inte identifierar sig med heteronormen finns inom vården – bland personal, studenter, patienter, närstående eller besökare men som av rädsla för negativa sanktioner förblir osynliga. Det måste ändras på!

Ett Region Värmland för alla

Många som arbetar inom vården utgår från heteronormen. Detta kan in sin tur leda till bristfällig kommunikation, inkorrekta bedömningar, försämrad vårdkvalité och i förlängningen påverka tilliten för vårdgivaren. Det finns också en uppfattning hos vårdpersonal om den neutrala vårdrelationen, att alla behandlas på samma sätt. Men personliga attityder och icke-verbala antydningar kommunicerar förväntningar så därför är det viktigt att personal som arbetar med vård och omsorg granskar sitt bemötande och vilka normer som styr. Syftet är inte att ifrågasätta personer som lever heterosexuellt eller som passar in i normen för kön. Fokus är på att se hur normerna påverkar arbete, bemötande och egna värderingar.

Principen om alla människors lika värde är väl förankrat i samhället och de allra flesta skriver under på att alla människor – oavsett vem personen är – har samma rättigheter och skyldigheter. Men verkligheten ser annorlunda ut, och därför finns en diskrimineringslagstiftning i Sverige. Diskriminering kan enligt lagen ske på sju grunder och dessa är:

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • könsidentitet eller könsuttryck
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Du kan läsa mer om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudmannens webbplats (do.se).

Hbtq-certifiering

Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande. Fokus för hbtq-certifieringen är hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet, samt vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär. 

Några av Region Värmlands verksamheter är hbtq-certifierade:

 • Hudmottagningen och STI-mottagningen, Centralsjukhuset i Karlstad
 • Ungdomsmottagningen i Arvika
 • Barnmorskemottagningen i Arvika
 • Ungdomsmottagningen Druvan, Karlstad

Hbtq-diplomering

Hbtq-diplomering erbjuds för Region Värmlands verksamheter. En hbtq-diplomering är en processutbildning som liknar en hbtq-certifiering, men som utförs i egen regi av Region Värmland.

Är din verksamhet intresserad eller vill veta mer, går det bra att kontakta ansvarig redan nu. Mejla till: hbtq@regionvarmland.se.

Om begreppet Hbtq

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H och b handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Definitioner hbtq (rfsl.se).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen