Till startsidan

Barnrättsombud

I Region Värmland utbildas kontinuerligt barnrättsombud för organisationens hälso- och sjukvård, tandvård och flera andra verksamheter.

I slutet av 2019 finns närmare 100 utbildade barnrättsombud i Region Värmland. Bland barnrättsombuden finns personer med flera olika yrken.

Barnrättsombud ska:

  • Arbeta med utgångspunkt i landstingets handlingsplan om FN:s konvention om barnets rättigheter.
  • Informera och utbilda personalen i den egna verksamheten om barnets rättigheter och barnperspektiv.
  • Samverka med chef i hur verksamhet och personal kan professionalisera barnets rättigheter i det vardagsnära arbetet och i landstingets miljöer.
  • Synliggöra och driva på barnrättsfrågorna i respektive verksamhet.
  • Delta vid regionens nätverksträffar för barnrättsombud.
  • Vid behov av stöd kontakta regionens arbetsgrupp för barnrättsuppdraget.
  • Ha stöd från chef och ledning i rollen som barnrättsombud.