Till startsidan
Till startsidan

Patientkontrakt i Värmland

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat förhållningsätt som utgår från individens behov och förutsättningar. En del i omställningen är att utveckla och införa patientkontrakt. Patientkontrakt möjliggör personcentrering och handlar om att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan där individens perspektiv är utgångspunkten.

Vad är viktigt för dig?

Patientkontraktet tar avstamp i frågan Vad är viktigt för dig? Tillsammans med länets 16 kommuner och privata aktörer arbetar Region Värmland med att utveckla och införa patientkontrakt i sina verksamheter.

Beskrivning av pateientkontrakt

Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan.

Patientkontrakt - min överenskommelse med vården

Patientkontrakt...

... handlar om att i varje möte mellan patienten och vården arbeta för att stärka och ta tillvara personens egen förmåga och vilja utifrån vad som är viktigt för den. Mötet bygger på samskapande och gemensamt ansvar.

... är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt utan en överenskommelse mellan personen och vårdgivaren och något som personen och vården utformar tillsammans.

... kan se olika ut till innehåll eftersom den anpassas efter personens behov och förutsättningar. Överenkommelsen bidrar till ökad delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan i den vård som planeras.

Patientkontraktet utgår från individuella behov

Överenskommelsen ska spegla följande delar:

  • Vad som ska ske i kontakt med vården och när.
  • Vem personen vänder sig till inom vård/omsorg.
  • Vad personen själv ska göra runt sin vård samt vad vården ansvarar för.

Patientkontraktet ska vara dokumenterat och tillgängligt för personen och aktuella parter. Det ska möta personens individuella behov vilket medför att alla delar i det inte behöver vara aktuella för att kallas för patientkontrakt. I dokumentation ska det framgå att man resonerat om de olika delarna med personen.

Vem kan ha ett patientkontrakt?

Alla personer kan erbjudas ett patientkontrakt. Värdet kan vara lika stort även om det bara finns behov av något av dess delar. Patientkontraktet kan initieras av vårdpersonal och personen själv har rätt att efterfråga det.

Patientkontrakt är en gemensam överenskommelse mellan vårdgivaren och patienten. Det är inte ett formellt eller juridiskt bindande kontrakt utan något som vården och patienten utformar tillsammans. Innehållet i överenskommelsen ska spegla

  • vad som ska ske i vårdkontakterna,
  • när det ska ske, och
  • vem patienten ska vända sig till.

Kontraktet ska tydliggöra både vad patienten och vad vården ska göra.

Patientkontrakt är ett gemensamt ansvar för en god och nära vård. En viktig del i utvecklingen är hur vi tillsammans bygger relationer mellan patienter och vården för att främja en god hälsa och vård. Ett patientkontrakt är ett sätt att ge patienten och närstående möjlighet att vara mer delaktig i sin egen vård och nyttja patientens egna resurser.

  • En referensgrupp träffas regelbundet.
  • En handlingsplan för införande är klar.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats