Omställningsarbetet i Nära vård

Omställningsarbetet till en nära vård pågår nationellt, regionalt och lokalt. Här hittar du information om hur Region Värmland och samtliga kommuner i länet arbetar med att ställa om till en nära vård och varför det är nödvändigt.

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Målet är att skapa en kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Nära vård innebär en klok användning av våra gemensamma resurser. En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna kan användas bättre och därmed räcka till fler. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör ett nav i den nära vården.

Varför behövs omställningen?

Behoven har förändrats hos de vi finns till för. Våra invånare har idag högre förväntningar på delaktighet, tillgänglighet och flexibilitet än vad vi kan erbjuda. Den medicinska och tekniska utveckling går snabbt framåt, vilket ger oss nya möjligheter att behandla och erbjuda vård.

Det handlar också om arbetsmiljö. Att känna att det går att göra ett bra jobb, där medarbetare kan leva efter sina värderingar och att de vill och väljer att arbeta i våra verksamheter.

Hälsan skiljer sig idag mycket mellan olika grupper. Både inom landet men även inom vårt län. Den behöver bli mer jämlik. Fokus behöver flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna. Allt fler lever idag med kronisk sjukdom och många har flera sjukdomar samtidigt. Vi behöver bli bättre på att göra saker samordnat för dessa individer.

Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna gör att en utveckling av vården är nödvändig. Andelen äldre och kroniskt sjuka i befolkningen ökar samtidigt som andelen i människor i arbetsför ålder minskar. Så för att räcka till i framtiden, behöver vi förändra vårt sätt att arbeta.

Ett nytt sätt att arbeta

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Det handlar inte bara om geografisk närhet, utan även om tillgänglighet i form av till exempel digitala verktyg, om relationell närhet, att det finns en trygghet och kontinuitet mellan vårdtagare och vårdgivare och även mellan kollegor. Att främja hälsa och förebygga sjukdom är viktiga uppgifter för närvården och arbetet sker i samverkan med många andra aktörer som apotek, idrottsrörelser, skolan och pensionärs- och patientorganisationer.

Det innebär att ställa om hälso- och sjukvården från slutenvård till öppenvård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.

Effektiv vård av hög kvalité

Den nära vården är en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och underlättar för steget före och efter, för att skapa en sammanhållen vårdkedja. Vården och omsorgen behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och sjukvården och den kommunala vården och omsorgen ska fortsätta att vara effektiv och av hög kvalitet, och att kunna möta vår demografiska utveckling och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv, egenvården, och det stöd kommuner och regioner kan ge för att göra det möjligt. Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. Det innebär även en god samverkan kring patienten och ett gott, personligt bemötande.

Så når vi framgång

Det kommer att ta några år av målmedvetet utvecklingsarbete för att anpassa den komplexa hälso- och sjukvården till invånarnas nya behov. Men Nära vård syftar även till att underlätta för våra medarbetare att skapa en modern och stimulerande arbetsmiljö. Vi behöver också dra mer nytta av modern digital teknik.
 
Medarbetarnas kompetens och engagemang och en god samverkan mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård är grunderna för framgång.

Bakgrunden till Nära vård

Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare inom Statens offentliga utredningar (SOU), arbetade fram rapporten Effektiv vård mellan 2014 och 2016. Anna Nergårdh, särskild utredare inom SOU, fick 2017 uppdraget att utifrån förslagen i Effektiv vård stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården.

Anna Nergårdhs betänkanden

Nergårdh presenterar i en film på cirka 20 minuter utredningens huvudbetänkande.

Här kan du läsa alla betänkanden i sin helhet

Andra utredningar kopplade till Nära vård