Nätverk hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)

Nätverkets vision är en hälsofrämjande hälso-och sjukvård.

Region Värmland är sedan 2012 medlem i det svenska nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). HFS är ett idéburet lärande nätverk och en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and Health services (HPH).

HFS har också en tydlig koppling till nationella organ som SKL, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelverket och Socialstyrelsen. I dag är alla regioner i Sverige anslutna till nätverket.

HFS - regionens syfte och mål

Arbetet syftar till att med utgångspunkt från nationella folkhälsomål, målområde 8 (en hälsofrämjande hälso- och sjukvård) samt regionens styrdokument stödja och utveckla hälso- och sjukvården mot en god och jämlik hälsa.

Uppdrag

HFS-gruppen i regionen ska stödja och driva utvecklingen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i länet med fokus på god och jämlik hälsa ur patient-, befolknings-, medarbetar- och styr/ledningsperspektiv.

 

Deltagare i nätverket HFS temagrupper

Lisa Brunzell, folkhälsostrateg, temagrupp tobaksprevention

Anders Andrén, folkhälsostrateg, temagrupp psykisk hälsa

Ulrika Sälgeback, fysioterapeut och FaR-utbildare, temagrupp fysisk aktivitet

Annika Brenckert, arbetsmiljöstrateg, temagrupp hälsofrämjande arbetsplatser

Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg, temagrupp matvanor

Tillbaka till Samverkan, avtal och vårdval