Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Samlad coronainformation för dig som arbetar i kommun

Skärpta nationella råd gäller

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Läs mer på (folkhalsomyndigheten.se).

Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Läs mer på krisinformation.se.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till de som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter (folkhalsomyndigheten.se).

Rekommendationer till arbetsgivare inom vård och omsorg angående personal som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter (folkhalsomyndigheten.se).

Innehåll på sidan

Samarbete mellan kommunerna och regionens hälso- och sjukvård

Målet med samarbetet är att säkerställa ett likvärdigt och bra omhändertagande av patienter utanför sjukhusen i länet.

  • Kommunernas MASar har avstämningar en gång per vecka med regionens kontaktpersoner samt Smittskydd, för att förankra rutiner och skapa förutsättningar för trygghet i vårdens övergångar.
  • Kommundirektörerna har avstämning med delar ur delar ur regionledningen en gång i veckan.
  • Samtliga socialchefer har avstämning med delar ur regionens sjukvårdsledning en gång i veckan för strategiska frågor.
  • Enhets- och verksamhetschefer i primärvården möter MAS/socialchef efter behov. 

Basala hygienrutiner 


Stillbild ur film: När du ska vårda en person med covid-19

Film från Region Örebro visar hur man som vårdpersonal skyddar sig mot covid-19. 

Vårdhandboken

På Vårdhandbokens webbplats finns information om basala hygienrutiner och arbetskläder. Här kan du också testa dina kunskaper. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner.

Socialstyrelsens utbildningar om hygien och skyddsutrustning

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Övergripande information från 

Smittskydd Värmland 

Provtagning

Provtagning av elever och personal på skolor i Värmland

Skolor kan erbjudas egenregistrerade provtagningskit i samband med smittspårning.

Provtagning av patienter i kommunal vård och omsorg

Personalprovtagning

Information om provtagning för personal som arbetar nära patienter med anledning av covid-19.

Provtagningsinstruktion: Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Antikroppstest för patientnära personal

Samtlig patientnära personal inom region och kommun erbjöds antikroppstestning under sommaren och hösten 2020. Sedan dess har antikroppstestning inte erbjudits av Region Värmland.

Smittspårning

Smittspårning syftar främst till att informera kontakter som varit utsatta för smitta, så att de kan vara extra uppmärksamma på symtom och undvika att föra smitta vidare till andra.

För smittfriförklaring av patient och återgång i arbete för personal med misstänkt eller bekräftad covid-19, se smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation, under rubriken Behandlande läkares ansvar och smittskyddsblad.

Vaccination

Som medarbetare i kommunal vård- och omsorg erbjuds du vaccination mot covid-19. Turordningen följer Folkhälsomyndighetens proriteringsordning. När det blir din tur får du information av din chef om hur tidsbokningen går till samt platsen för vaccination. Vaccinationen är frivillig och gratis. Att vaccinera sig är ett sätt att skydda dig själv, de du möter i ditt arbete och dina kollegor. 

Transporter

Transport från, till och inom kommunal hälso- och sjukvård. Pdf, 169 kB.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin 

Läkemedel

Hantera läkemedel inom kommun

Film om palliativ symtomlindring vid covid-19 

Mätning och uppföljning av BHK

Under rådande situation är det av högsta vikt med 100 procent följsamhet till BHK för att minska risken för smittspridning inom vården. Det gäller inte enbart covid-19 utan här måste också risken för spridning av multiresistenta bakterier och andra smittämnen beaktas. Utbrott av exempelvis multiresistenta bakterier där kohortvård för covid-19 bedrivs kan vara en risk om följsamheten till BHK inte är 100 procent. Region Värmland har därför beslutat att följsamheten till BHK ska följas upp med månatliga mätningar tills vidare. Mätningarna är ett instrument för vårdens chefer att arbeta med för att säkerställa noggrann följsamhet till livsviktiga rutiner.

Information om corona på olika språk

Här finns informationsmaterial på olika språk om covid-19.  

Vanliga frågor och svar

Analys av prover som tas på patienter utförs 2-3 gånger per dag och det tar cirka 6 timmar att få svar. Tiderna för analyser anpassas efter vårdens behov. Senaste informationen finns i provtagningsanvisningen SARS Coronavirus -2.

När det gäller provtagning av vård- och omsorgspersonal så kommer svar vanligen dagen efter provtagningen. Svarstiderna varierar beroende på hur många prover som analyseras. Undvik att ringa för svar! Resultaten svaras så fort det går.

För personer som har tillgång till egenprovtagning via 1177.se gäller att det kan ta upp till 3 dagar innan man får svar.

Det har kommit nya rutiner från HLR-rådet som beskriver hur man ska göra vid misstänkt smittad patient. Rutinen kan läsas här. I korthet gäller att titta efter livstecken, inte känna eller lyssna. I väntan på larmteamet utförs endast bröstkompressioner, inga inblåsningar.

Vid beställning av sjuktransport inom Region Värmland, för patienter med luftvägssymtom eller konstaterad covid-19: ring ambulansbeställningen 054-83 54 05. Detta gäller både sittande och liggande sjuktransport.

Ordinarie utskrivningsprocess ska följas så långt som möjligt. I tillägg ska samtliga patienter som skrivs ut till kommunalt boende (exempelvis korttidsplats och äldreboende) provtas före utskrivning, även om patienten är symtomfri. Patienten behöver dock inte stanna kvar utan kan skrivas ut och isoleras på boendet i väntan på provsvar. Vid negativt prov ska patienten provtas igen 3 dagar efter första provtagningstillfället. Detta ombesörjs av ordinarie vårdcentral.

Grundregeln att man ska vårdas på den vårdnivå som det medicinska tillståndet kräver gäller. Patienter med påvisad covid-19-infektion kan återvända till kommunal vård och omsorg när tillståndet så medger. Dock måste man säkerställa att information om eventuell smittsamhet ges till kommunens personal så att man kan förbereda ett säkert mottagande. Akuta utskrivningar ska undvikas.

En möjlig smittväg kan vara vistelse i gemensamma personalutrymmen. Smittskydd vill därför uppmärksamma oss på:

  • Att se över gemensamma personalutrymmen som expeditioner och pausrum, till exempel genom att glesa ut sittplatser, i möjligaste mån fördela raster och påminna personalen om grundprincipen att hålla avstånd.
  • Betydelsen av handhygien liksom rengöring av "tagytor" även i personalutrymmen.
  • Vikten av att påminna om att personal med symtom som kan vara förenliga med covid-19 inte ska vara på arbetet. Skriv ut, ta hem och använd nedanstående checklista för att kontrollera dig själv innan du åker till jobbet!

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen