På gång i landstinget och externt

Psykiatrin

Under 2013 påbörjades en nysatsning av införandet av Patientnärmre vård inom den psykiatriska slutenvården; fem vårdavdelningar, en intensivvårdsavdelning och akutmottagningen. En alltid närvarande värdegrund utgör basen för ett patientfokuserat förhållningssätt, som skall genomsyra verksamheten - inte bara i det direkta mötet med patienten utan även i mötet mellan arbetskamrater och i ledarskapet. Frågeställningen "vad är bäst för patienten" är avgörande.

Vardagsstruktur

Att förstå och följa Patientnärmre vårds strukturer i vardagen utgör verktygen i utvecklingsprocessen. I satsningen ingår också att likrikta och ensa de olika verksamheterna för att öka "vi-känslan" och möjligheter för utbyte av tjänster och kunskap.

Studiebesök

Besök till och från andra landsting under de gångna åren har varit många och bidragit till ett givande kunskaps- och erfarenhetsutbyte. I september 2015 gör medarbetare från Jeroen Bosch Hospital i Holland ett besök, bland annat för att diskutera ett gemensamt utbytesprogram.

Som tidigare exempel kan nämnas studiebesök från Hallands läns landsting, som påbörjat ett övergripande införande av Patientnärmre vård. Likaså pågår en stor satsning på Skaraborgs sjukhus. Skånes universitetssjukhus i Malmö, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (Mölndal), Äldrevården i Södertälje, vårdförbundet i Oslo, Uppsala akademiska sjukhus, Säters sjukhus i Dalarna, Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor med flera har gästat/gästats av representanter från verksamheter inom landstinget.