Till startsidan

Forskning

Resultatet av forskningen visar att bra följsamhet till Patientnärmre vårds strukturer hänger ihop med ett bra arbetsklimat och en god vårdkvalitet och vice versa.

Redan år 2005 påbörjades en vetenskaplig studie i form av en magisteruppsats med fokus på vårdkvalitet och arbetsklimat. Mätningar utfördes på ett par vårdavdelningar i landstinget i Värmland angående patienters upplevelse av vårdkvalitet och medarbetares upplevelser av given vårdkvalitet och av arbetsklimatet. Dessa så kallade föremätningar syftade till att jämföras med eftermätningar några år senare då vårdavdelningarna förändrat sitt arbetssätt till Patientnärmre vård. Sedan dess har det gått några år men år 2012 vidtog nya mätningar och då med ett underlag från tolv somatiska vårdavdelningar, elva inom LiV och en inom Örebro läns landsting.

Den vetenskapliga artikeln Implementation of Patient Focused Care: Before – After Effects är publicerad i den vetenskapliga tidsskriften International Journal of Health Care Assurance 2014.

Forskningsteamet består av Bodil Wilde-Larson, professor, Marianne Inde, magister i omvårdnad, Annika Carlson, magister i omvårdnad, Gun Nordstöm, professor, Gerry Larsson, professor samt Ingrid Rystedt, universitetslektor.

Här kan du ta del av resultat från studien (på svenska) i

Resultatrapport 2014 - resultat från studien på svenska

Övergripande frågeställning:

"ju mer personalen (totalt 458) följer Patientnärmre vårdmodellen desto mer positivt kommer de att uppleva arbetsklimatet (och vårdkvaliteten). Sammantaget leder detta till att patienterna (totalt 1567) kommer att uppleva vårdkvaliteten mer positivt."

Mätinstrument:

- MiniKupp - Upplevelse av vårdens kvalitet och dess betydelse (patient).
Wilde Larsson, B. & Larsson, G. (2002). Development of short form of Ouality from the Patient's Perspective (QPP) questionnaire. Journal of Clinical Nursing, 11 , 681-687.

- MiniKupp - upplevelse av given vårdkvalitet och dess betydelse (medarbetare).
Wilde Larsson, B. & Larsson, G. (2002). Development of short form of Ouality from the Patient's Perspective (QPP) questionnaire. Journal of Clinical Nursing, 11 , 681-687.

- Ekvall Arbetsklimat. Ekvall, G. (1995). Organisationspsykologi. Manual. Formulär A: Arbetsklimat. Ramsberg Grafiska AB: Ramsberg.

- Följsamhetsenkät till patientnärmre vårds strukturer. Utarbetat av forskningsteamet.

{[LiVExtern editorblock] Bildblock}

Vetenskaplig artikel

Bodil Wilde-Larsson , Marianne Inde , Annika Carlson , Gun Nordström , Gerry Larsson , Ingrid Rystedt , (2014)
"Implementation of patient-focused care: before-after effects" (abstract),
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 27 Iss: 7, pp.594 - 604