Vård och behandling

Provtagningsanvisningar och laboratoriemedicin

Klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin samt vägledning om provtagning.

Smittskydd

Länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids.

Läkemedel

Riktlinjer för en säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Folkhälsa

Om folkhälsa och det strategiska folkhälsoarbetet inom Region Värmland och i samverkan med andra aktörer.

Kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Vårt arbete bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet och utformas för att möta patientens behov.

Cancervård

Här hittar du information om hur Region Värmland arbetar för att utveckla och förbättra cancersjukvården både nationellt och lokalt.

Vårdhygien

Förebygg uppkomst av vårdrelaterade infektioner och förebygg smittspridning.

Standardiserad utskrivning

Med standardiserad utskrivning kan vi öka vårdkvaliteten genom en delaktig och trygg patient.

Försäkringsmedicin och sjukskrivning

Beskriver hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag.

Strama

Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens.

Etik i vården

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete.

Folktandvård

Dokument och kontaktuppgifter till Folktandvården Värmland.

Tandvård särskilda grupper

Tandvårdsstöd för personer med mycket stort omvårdnadsbehov, vissa funktionshindrade och sjuka.

Patientsäkerhet

Länken fungerar endast för dig som är uppkopplad på Region Värmlands nätverk.

Vaccinationer

Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar.

Demensprogrammet

Demensprogrammet är ett samverkansprogram mellan Region Värmland och kommunerna för att stödja och hjälpa personer med demens och deras anhöriga.

Astma och KOL vård

Här hittar du information om hur Region Värmland arbetar för att utveckla och förbättra astma och KOL vården både nationellt och lokalt.

Sprututbytesmottagning

För förbättrad hälsa, prevention och kontroll av infektionssjukdomar.

Vårdhandboken

I den nationella Vårdhandboken finns kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Klinisk fysiologi

Om remisser till klinisk fysiologi.